Sri Jagannatha Panchakam lyrics in kannada

Sri Jagannatha Panchakam lyrics in kannada

Sri Jagannatha Panchakam lyrics in kannada

images 95 1

ರಕ್ತಾಂಭೋರುಹದರ್ಪಭಂಜನಮಹಾಸೌಂದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಂ
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಿಹೇಮಮುಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಮ್ |
ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಂ
ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸವಿಲಸತ್ಪಾದಾರವಿಂದದ್ವಯಮ್ |
ದೈತ್ಯಾರಿಂ ಸಕಲೇಂದುಮಂಡಿತಮುಖಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತದ್ವಯಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಾಲಯಮ್ || ೨ ||

ಉದ್ಯನ್ನೀರದನೀಲಸುಂದರತನುಂ ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಾನನಂ
ರಾಜೀವೋತ್ಪಲಪತ್ರನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂನಿಧಿಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸಕಲಾರ್ತಿನಾಶನಕರಂ ಚಿಂತಾಬ್ಧಿಚಿಂತಾಮಣಿಂ
ವಂದೇ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ನೀಲಾದ್ರಿಚೂಡಾಮಣಿಮ್ || ೩ ||

ನೀಲಾದ್ರೌ ಶಂಖಮಧ್ಯೇ ಶತದಲಕಮಲೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ನವಘನರುಚಿರಂ ಸಂಯುತಂ ಚಾಗ್ರಜೇನ |
ಭದ್ರಾಯಾ ವಾಮಭಾಗೇ ರಥಚರಣಯುತಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರವಂದ್ಯಂ
ವೇದಾನಾಂ ಸಾರಮೀಶಂ ಸುಜನಪರಿವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮತಾತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೪ ||

ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಶೋಭಿತಲಾಂಗಲಂ ಸಮುಸಲಂ ಕಾದಂಬರೀಚಂಚಲಂ
ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವರಕುಂಡಲಂ ಭುಜಬಲೇನಾಕ್ರಾಂತಭೂಮಂಡಲಮ್ |
ವಜ್ರಾಭಾಮಲಚಾರುಗಂಡಯುಗಲಂ ನಾಗೇಂದ್ರಚೂಡೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚಪಲಂ ಶಶಾಂಕಧವಲಂ ಶ್ರೀಕಾಮಪಾಲಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಪಂಚಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್

jagannatha panchakam,lord jagannath,jagannath ashtakam in sanskrit,jagannath,jagannath ashtakam lyrics in hindi,kannada,lord jagannath songs in odia,jagannathastakam in odia,sri jagannath ashtakam,shri jagannath astakam,jagannath astakam,jagannath ashtakam,kaupina panchakam sanskrit,sri jagannath sahasranam,kaupina panchakam,shri jagannath sahasranama,kaupina panchakam lyrics,jagannath astakam odia,pratap chandra tripathy jagannath ashtakam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *