Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram lyrics in kannada

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 19T141413.093 1

ಋಷಿರುವಾಚ |
ಯಮಾಹುರ್ವಾಸುದೇವಾಂಶಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾಂತಕಮ್ |
ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮಹೀಮ್ || ೧ ||

ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಭುವೋ ಭಾರಮಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನೀನಶತ್ |
ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಚ್ಮಿ ತೇ ಪುರುಷರ್ಷಭ || ೨ ||

ಭೂಭಾರಹರಣಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ |
ಜನಾರ್ದನಾಂಶಸಂಭೂತಃ ಸ್ಥಿತ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಪ್ಯಯೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ಭಾರ್ಗವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಶ್ಚ ಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಮಾತೃಪ್ರಾಣಪ್ರದೋ ಧೀಮಾನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೪ ||

ರಾಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮದಾಪಹಃ |
ರೇಣುಕಾದುಃಖಶೋಕಘ್ನೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ || ೫ ||

ನವೀನನೀರದಶ್ಯಾಮೋ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಃ |
ಘೋರೋ ದಂಡಧರೋ ಧೀರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || ೬ ||

ತಪೋಧನೋ ಮಹೇಂದ್ರಾದೌ ನ್ಯಸ್ತದಂಡಃ ಪ್ರಶಾಂತಧೀಃ |
ಉಪಗೀಯಮಾನಚರಿತಃ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಚಾರಣೈಃ || ೭ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿದುಃಖಶೋಕಭಯಾತಿಗಃ |
ಇತ್ಯಷ್ಟಾವಿಂಶತಿರ್ನಾಮ್ನಾಮುಕ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಭಾ || ೮ ||

ಅನಯಾ ಪ್ರೀಯತಾಂ ದೇವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ನೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಶಾಂತಾಯ ನಾದಾಂತಾಯಾತಪಸ್ವಿನೇ || ೯ ||

ನಾವೇದವಿದುಷೇ ವಾಚ್ಯಮಶಿಷ್ಯಾಯ ಖಲಾಯ ಚ |
ನಾಸೂಯಕಾಯಾನೃಜವೇ ನ ಚಾನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯಾನುಗತಾಯ ಚ |
ರಹಸ್ಯಧರ್ಮೋ ವಕ್ತವ್ಯೋ ನಾನ್ಯಸ್ಮೈ ತು ಕದಾಚನ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

aashta vimsathi vishnu nama stotram,kurma avataram song,achyuthashtakam,mathsyam koorma varahancha,sahasraksham,hrishikesam,vamanancha janardhanam,vanamalam,ovindam pundareekaksham madhavam madhu soodhanam [1] padmanabham,vasudevam,vaikuntam,venkatesa,govardhanam,devotional time,kurma avatar ¦ dashavatara ¦ lord vishnu vishnu sahasranamam vishnu mantra vishnu puran,surya,hindu,rajiv,govindam,devitonal,devotional,halayudham,rajiv nanda

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *