May 21, 2024

Sri Parashurama Stuti lyrics in hindi

images 2023 12 21T094359.376 3

कुलाचला यस्य महीं द्विजेभ्यः
प्रयच्छतः सोमदृषत्त्वमापुः ।
बभूवुरुत्सर्गजलं समुद्राः
स रैणुकेयः श्रियमातनीतु ॥ १ ॥

नाशिष्यः किमभूद्भवः किपभवन्नापुत्रिणी रेणुका
नाभूद्विश्वमकार्मुकं किमिति यः प्रीणातु रामत्रपा ।
विप्राणां प्रतिमन्दिरं मणिगणोन्मिश्राणि दण्डाहते-
र्नांब्धीनो स मया यमोऽर्पि महिषेणांभांसि नोद्वाहितः ॥ २ ॥

पायाद्वो यमदग्निवंशतिलको वीरव्रतालङ्कृतो
रामो नाम मुनीश्वरो नृपवधे भास्वत्कुठारायुधः ।
येनाशेषहताहिताङ्गरुधिरैः सन्तर्पिताः पूर्वजा
भक्त्या चाश्वमखे समुद्रवसना भूर्हन्तकारीकृता ॥ ३ ॥

द्वारे कल्पतरुं गृहे सुरगवीं चिन्तामणीनङ्गदे
पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रो दश ।
एवं कर्तुमयं तपस्यति भृगोर्वंशावतंसो मुनिः
पायाद्वोऽखिलराजकक्षयकरो भूदेवभूषामणिः ॥ ४ ॥

इति श्री परशुराम स्तुतिः ।

sri parasurama stuti,parasurama stuti,stuti,parasurama stuti telugu,parshuram stuti,parashuram,parshuram sings shri ram stuti,parshuram ne shri ram ki stuti gai,prabhu parashuram,parshuram ne shri ram ki stuti kyu gai,parashuram jayanti status 2020,sri parasurama stotram,ram stuti,parasurama stotram,shri ram ki stuti kyu gai,natraj stuti ramesh oza,vasant vijay ji maharaj kashat haram stuti,natraj stuti ramesh oza with lyrics,parasurama stotram telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!