Tiruppavai lyrics in telugu

Tiruppavai lyrics in telugu

Tiruppavai lyrics in telugu

images 2023 12 21T104435.783

నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం
పారార్థ్యం స్వం శ్రుతిశతశిరః సిద్ధమధ్యాపయంతీ |
స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే
గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః ||

అన్న వయల్ పుదువై యాణ్డాళ్ అరంగర్కు
పన్ను తిరుప్పావై ప్పల్ పదియమ్, ఇన్నిశైయాల్
పాడిక్కొడుత్తాళ్ నఱ్పామాలై,
పూమాలై శూడిక్కొడుత్తాళై చ్చొల్లు,
శూడిక్కొడుత్త శుడర్కొడియే తొల్పావై,
పాడియరుళవల్ల పల్వళైయాయ్, నాడి నీ
వేంగడవఱ్కెన్నై విది యెన్ఱ ఇమ్మాట్రమ్,
నాన్ కడవా వణ్ణమే నల్‍కు.

————-

మార్గళి’త్ తింగళ్ మదినిఱైన్ద నన్నాళాల్ ,
నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో నేరిళై’యీర్ ,
శీర్ మల్‍గుమాయ్‍పాడి శెల్వచ్చిఱుమీర్గాళ్ ,
కూర్ వేల్ కొడున్దొళి’లన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ ,
ఏరార్‍న్ద కణ్ణి యశోదై యిళం శిఙ్గం ,
కార్‍మేని చ్చెంగణ్ కదిర్ మతియమ్బోల్ ముగత్తాన్,
నారాయణనే నమక్కే పఱై తరువాన్ ,
పారోర్ పుగళ’ ప్పడిన్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౧ ||

వైయత్తు వాళ్’వీర్‍గాళ్ నాముం నం పావైక్కు,
శెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో, పాఱ్కడలుళ్
పైయ త్తుయిన్ఱ పరమ నడిపాడి,
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి,
మైయిట్టెళు’తోం మలరిట్టు నాం ముడియోమ్,
శెయ్యాదన శెయ్యోం తీక్కుఱళై చెన్ఱోదోమ్,
ఐయముం పిచ్చైయుమాన్దనైయుం కైకాట్టి,
ఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగన్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౨ ||

ఓంగి యులగళన్ద ఉత్తమన్ పేర్ పాడి,
నాంగళ్ నం పావైక్కుచ్చాట్రి నీరాడినాల్,
తీంగిన్ఱి నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్‍దు,
ఓంగు పెరుం శెన్నెలూడు కయలుగళ,
పూంగువళైప్పోదిల్ ప్పొఱివణ్డు కణ్పడుప్ప,
తేంగాదే పుక్కిరున్దు శీర్త ములైపట్రి వాంగ,
క్కుడం నిఱైక్కుం వళ్ళల్ పెరుం పశుక్కళ్,
నీంగాద శెల్వం నిఱైన్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౩ ||

ఆళి’మళై’ క్కణ్ణా ఒన్ఱు నీ కైకరవేల్,
ఆళి’యుళ్ పుక్కు ముగన్దు కొడార్తేఱి,
ఊళి’ ముదల్వనురువమ్బోల్ మెయ్ కఱుత్తు,
పాళి’యన్దోళుడై ప్పఱ్బనాబన్ కైయిల్,
ఆళి’పోల్ మిన్ని వలమ్బురిపోల్ నిన్ఱతిర్‍న్దు,
తాళా’దే శార్‍ఙ్గముదైత్త శరమళై’ పోల్,
వాళ’ వులకినిల్ పెయ్‍దిడాయ్, నాంగళుం
మార్కళి’ నీరాడ మగిళ్’న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౪ ||

మాయనై మన్ను వడమదురై మైన్దనై,
తూయ పెరునీర్ యమునై త్తుఱైవనై,
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్ఱుం అణి విళక్కై,
తాయై క్కుడల్ విళక్కం శెయ్‍ద దామోదరనై,
తూయోమాయ్ వన్దు నాం తూమలర్ తూవిత్తొళు’దు,
వాయినాల్ పాడి మనత్తినాల్ శిన్దిక్క,
పోయ పిళై’యుం పుగుదరువా నిన్ఱనవుమ్,
తీయినిల్ తూశాగుం శెప్పేలోరెమ్బావాయ్ || ౫ ||

పుళ్ళుం శిలమ్బిన కాణ్ పుళ్ళరైయన్ కోయిలిల్,
వెళ్ళై విళిశఙ్గిన్ పేరరవం కేట్టిలైయో ?
పిళ్ళాయ్ ఎళు’న్దిరాయ్ పేయ్ ములై నంజుండు,
కళ్ళచ్చగడం కలక్కళి’య క్కాలోచ్చి,
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిలమర్‍న్ద విత్తినై,
ఉళ్ళత్తుక్కొండు మునివర్‍గళుం యోగిగళుమ్,
మెళ్ళవెళు’న్దు అరియెన్ఱ పేరరవమ్,
ఉళ్ళం పుగున్దు కుళిర్‍న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౬ ||

కీశు కీశెన్ఱెంగుం ఆనైచ్చాత్తన్,
కలన్దు పేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణే,
కాశుం పిఱప్పుం కలకలప్ప కైపేర్తు,
వాశ నఱుంకుళ’లాయిచ్చియర్, మత్తినాల్
ఓశై ప్పడుత్త త్తయిరరవం కేట్టిలైయో,
నాయగ ప్పెణ్పిళ్ళాయ్ నారాయణన్ మూర్తి,
కేశవనై ప్పాడవుం నీ కేట్టే కిడత్తియో,
దేశముడైయాయ్ తిఱవేలోరెమ్బావాయ్ || ౭ ||

కీళ్’వానం వెళ్ళెన్ఱు ఎరుమై శిఱువీడు,
మేయ్‍వాన్ పరన్దన కాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుమ్,
పోవాన్ పోగిన్ఱారై ప్పోగామల్ కాత్తు,
ఉన్నైక్కూవువాన్ వన్దు నిన్ఱోమ్, కోదుగలముడైయ
పావాయ్ ఎళు’న్దిరాయ్ పాడిప్పఱై కొండు,
మావాయ్ పిళన్దానై మల్లరై మాట్టియ,
దేవాదిదేవనై శెన్ఱు నాం శేవిత్తాల్,
ఆవావెన్ఱారాయ్‍న్దరుళేలోరెమ్బావాయ్ || ౮ ||

తూమణిమాడత్తు చ్చుట్రుం విళక్కెరియ,
తూపం కమళ’ త్తుయిలణై మేల్ కణ్వళరుమ్,
మామాన్ మగళే మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్,
మామీర్ అవళై ఎళుప్పీరో, ఉన్ మగళ్ తాన్
ఊమైయో ? అన్ఱి చ్చెవిడో, అనన్దలో ?,
ఏమ ప్పెరున్దుయిల్ మన్దిరప్పట్టాళో ?,
మామాయన్ మాదవన్ వైకున్దన్ ఎన్ఱెన్ఱు,
నామం పలవుం నవిన్ఱేలోరెమ్బావాయ్ || ౯ ||

నోట్రు చ్చువర్‍క్కం పుగుగిన్ఱ అమ్మనాయ్,
మాట్రముం తారారో వాశల్ తిఱవాదార్,
నాట్ర త్తుళా’య్ ముడి నారాయణన్, నమ్మాల్
పోట్ర ప్పఱై తరుం పుణ్ణియనాల్,
పణ్డొరునాళ్ కూట్రత్తిన్ వాయ్ వీళ్’న్ద కుంబకరణనుమ్,
తోట్రుమునక్కే పెరున్దుయిల్ తాన్ తన్దానో ?,
ఆట్ర వనన్దలుడైయాయ్ అరుంగలమే,
తేట్రమాయ్ వన్దు తిఱవేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౦ ||

కట్రుక్కఱవై క్కణంగళ్ పలకఱన్దు,
శెట్రార్ తిఱలళి’య చ్చెన్ఱు శెరుచ్చెయ్యుమ్,
కుట్రమొన్ఱిల్లాద కోవలర్ తం పొఱ్కొడియే,
పుట్రరవల్‍గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్,
శుట్రత్తు తోళి’మారెల్లారుం వన్దు, నిన్
ముట్రం పుగున్దు ముగిల్ వణ్ణన్ పేర్ పాడ,
శిట్రాదే పేశాదే శెల్వ ప్పెండాట్టి,
నీ ఎట్రుక్కుఱంగుం పొరుళేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౧ ||

కనైత్తిళం కట్రెరుమై కన్ఱుక్కిఱంగి,
నినైత్తు ములై వళి’యే నిన్ఱు పాల్ శోర,
ననైత్తిల్లం శేఱాక్కుం నఱ్చెల్వన్ తంగాయ్,
పనిత్తలై వీళ’ నిన్ వాశఱ్ కడై పట్రి,
శినత్తినాల్ తెన్నిలంగై క్కోమానై చ్చెట్ర,
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుం నీ వాయ్ తిఱవాయ్,
ఇనిత్తానెళు’న్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్,
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిన్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౨ ||

పుళ్ళిన్ వాయ్ కీణ్డానై ప్పొల్లా వరక్కనై
క్కిళ్ళి క్కళైన్దానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్,
పిళ్ళైగళెల్లారుం పావైక్కళంబుక్కార్,
వెళ్ళి యెళు’న్దు వియాళ’ముఱంగిట్రు,
పుళ్ళుం శిలమ్బిన కాణ్! పోదరిక్కణ్ణినాయ్,
కుళ్ళక్కుళిర క్కుడైన్దు నీరాడాదే,
పళ్ళిక్కిడత్తియో పావాయ్! నీ నన్నాళాల్,
కళ్ళం తవిర్‍న్దు కలన్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౩ ||

ఉంగళ్ పుళై’క్కడై త్తోట్టత్తు వావియుళ్,
శెంగళు’ నీర్ వాయ్ నెగిళ్’న్దు అమ్బల్ వాయ్ కూమ్బిన కాణ్,
శెంగల్ పొడి క్కూఱై వెణ్బల్ తవత్తవర్,
తంగళ్ తిరుక్కోయిల్ శంగిడువాన్ పోగిన్ఱార్,
ఎంగళై మున్నం ఎళు’ప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్,
నంగాయ్ ఎళు’న్దిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడైయాయ్,
శంగొడు శక్కరమేన్దుం తడక్కైయన్,
పంగయక్కణ్ణానై ప్పాడేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౪ ||

ఎల్లే! ఇళంకిళియే ఇన్నముఱంగుదియో,
శిల్లెన్ఱళై’యేన్మిన్ నంగైమీర్ పోదరుగిన్ఱేన్,
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పండే యున్ వాయఱిదుమ్,
వల్లీర్‍గళ్ నీంగళే నానేదానాయిడుగ,
ఒల్లై నీ పోదాయ్ ఉనక్కెన్న వేఱుడైయై,
ఎల్లారుం పోన్దారో? పోన్దార్ పోన్దెణ్ణిక్కొళ్,
వల్లానై కొన్ఱానై మాట్రారై మాట్రళి’క్క
వల్లానై, మాయానై పాడేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౫ ||

నాయగనాయ్ నిన్ఱ నన్దగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే, కొడిత్తోన్ఱుం తోరణ
వాయిల్ కాప్పానే, మణిక్కదవం తాళ్ తిఱవాయ్,
ఆయర్ శిఱుమియరోముక్కు, అఱైపఱై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నలే వాయ్ నేర్‍న్దాన్,
తూయోమాయ్ వన్దోం తుయిలెళ’ప్పాడువాన్,
వాయాల్ మున్నమున్నం మాట్రాదే అమ్మా, నీ
నేయ నిలైక్కదవం నీక్కేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౬ ||

అమ్బరమే తణ్ణీరే శోఱే అఱం శెయ్యుమ్,
ఎమ్బెరుమాన్ నన్దగోపాలా ఎళు’న్దిరాయ్,
కొమ్బనార్‍క్కెల్లాం కొళున్దే కుల విళక్కే,
ఎమ్బెరుమాట్టి యశోదాయ్ అఱివుఱాయ్,
అమ్బరమూడఱుత్తు ఓంగి ఉలగళన్ద,
ఉమ్బర్ కోమానే! ఉఱంగాదెళు’న్దిరాయ్,
శెం పొఱ్కళ’లడి చ్చెల్వా బలదేవా,
ఉమ్బియుం నీయుముఱంగేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౭ ||

ఉన్దు మద గళిట్రనోడాద తోళ్వలియన్,
నన్దగోపాలన్ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!,
గన్దం కమళు’ం కుళ’లీ కడైతిఱవాయ్,
వన్దు ఎంగుం కోళి’ యళై’త్తన కాణ్, మాదవి
పన్దల్ మేల్ పల్‍కాల్ కుయిలినంగళ్ కూవిన కాణ్,
పన్దార్ విరలి ఉన్ మైత్తునన్ పేర్ పాడ,
శెన్దామరై క్కైయాల్ శీరార్ వళైయొళిప్ప,
వన్దు తిఱవాయ్ మగిళ్’న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౮ ||

కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్,
మెత్తెన్ఱ పంచశయనత్తిన్ మేలేఱి,
కొత్తలర్ పూంగుళ’ల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్,
వైత్తు క్కిడన్ద మలర్ మార్ పా వాయ్ తిఱవాయ్,
మైత్తడం కణ్ణినాయ్ నీయున్ మణాళనై,
ఎత్తనై పోదుం తుయిలెళ’వొట్టాయ్ కాణ్,
ఎత్తనైయేలుం పిరివాట్ర గిల్లైయాల్,
తత్తువమన్ఱు తగవేలోరెమ్బావాయ్ || ౧౯ ||

ముప్పత్తు మూవరమరర్కు మున్ శెన్ఱు,
కప్పం తవిర్కుం కలియే తుయిలెళా’య్,
శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్, శెట్రార్కు
వెప్పం కొడుక్కుం విమలా తుయిలెళా’య్,
శెప్పన్న మెన్ములై శెవ్వాయి శిఱుమరుంగుల్,
నప్పిన్నై నంగాయ్ తిరువే తుయిలెళా’య్,
ఉక్కముం తట్టొళియుం తన్దున్ మణాళనై,
ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౦ ||

ఏట్ర కలంగళ్ ఎదిర్‍పొంగి మీదళిప్ప,
మాట్రాదే పాల్ శొరియుం వళ్ళల్ పెరుం పశుక్కళ్,
ఆట్రప్పడైత్తాన్ మగనే అఱివుఱాయ్,
ఊట్రముడైయాయ్ పెరియాయ్, ఉలగినిల్
తోట్రమాయ్ నిన్ఱ శుడరే తుయిలెళా’య్,
మాట్రారునక్కు వలితొలైన్దు ఉన్ వాశఱ్కణ్,
ఆట్రాదు వన్దు ఉన్నడి పణియుమాపోలే,
పోట్రియాం వన్దోం పుగళ్’న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౧ ||

అంగణ్ మా ఞాలత్తరశర్, అభిమాన
బంగమాయ్ వన్దు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిఱ్కీళే’,
శంగమిరుప్పార్ పోల్ వన్దు తలైప్పెయ్‍దోమ్,
కింకిణి వాయ్‍చ్చెయ్‍ద తామరై ప్పూప్పోలే,
శెంగణ్ శిఱుచ్చిఱిదే యెమ్మేల్ విళి’యావో,
తింగళుమాదిత్తియను మెళు’న్దాఱ్పోల్,
అంగణిరణ్డుంకొణ్డు ఎంగళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్,
ఎంగళ్ మేల్ శాపమిళి’న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౨ ||

మారిమలై ముళై’ఞ్జిల్ మన్ని క్కిడన్దుఱంగుమ్,
శీరియ శింగమఱివుట్రు త్తీవిళి’త్తు,
వేరి మయిర్‍ప్పొంగ వెప్పాడుం పేర్‍న్దుఉదఱి,
మూరి నిమిర్‍న్దు ముళ’ంగి ప్పుఱప్పట్టు,
పోదరుమా పోలే నీ పూవైప్పూవణ్ణా, ఉన్
కోయిల్ నిన్ఱు ఇంగనే పోన్దరుళి, కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాశనత్తిరున్దు, యాం వన్ద
కారియమారాయ్‍న్దరుళేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౩ ||

అన్ఱు ఇవ్వులగమళన్దాయ్ అడిపోట్రి,
శెన్ఱంగుత్ తెన్నిలంగై శెట్రాయ్ తిఱల్ పోట్రి,
పొన్ఱ చ్చగడముదైత్తాయ్ పుగళ్’ పోట్రి,
కన్ఱు కుణిలా వెఱిన్దాయ్ కళ’ల్ పోట్రి,
కున్ఱు కుడైయాయ్ ఎడుత్తాయ్ గుణం పోట్రి,
వెన్ఱు పగై కెడుక్కుం నిన్‍కైయిల్ వేల్ పోట్రి,
ఎన్ఱెన్ఱున్ శేవగమే యేత్తి ప్పఱై కొళ్వాన్,
ఇన్ఱు యాం వన్దోం ఇరన్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౪ ||

ఒరుత్తి మగనాయ్ ప్పిఱన్దు, ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
తరిక్కిలానాగిత్తాన్ తీంగు నినైన్ద,
కరుత్తై ప్పిళై’ప్పిత్తు క్కంజన్ వయిట్రిల్,
నెరుప్పెన్న నిన్ఱ నెడుమాలే, ఉన్నై
అరుత్తిత్తు వన్దోం పఱై తరుదియాగిల్,
తిరుత్తక్క శెల్వముం శేవగముం యాంపాడి,
వరుత్తముం తీర్‍న్దు మగిళ్’న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౫ ||

మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి’ నీరాడువాన్,
మేలైయార్ శెయ్‍వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్,
ఞాలత్తైయెల్లాం నడుంగ మురల్వన,
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాంచజన్నియమే,
పోల్వన శంగంగళ్ పోయ్‍ప్పాడుడైయనవే,
శాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారే,
కోల విళక్కే కొడియే వితానమే,
ఆలినిలైయాయ్ అరుళేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౬ ||

కూడారై వెల్లుం శీర్ గోవిందా, ఉన్ తన్నై
పాడి పఱై కొణ్డు యాం పెఱు శమ్మానమ్,
నాడు పుగళుం పరిశినాల్ నన్ఱాగ,
శూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవిప్పూవే,
పాడగమే ఎన్ఱనైయ పల్‍గలనుం యామణివోమ్,
ఆడై యుడుప్పోం అదన్ పిన్నే పాఱ్‍శోఱు,
మూడ నెయ్ పెయ్‍దు ముళ’ంగై వళి’వార,
కూడియిరున్దు కుళిర్‍న్దేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౭ ||

కఱవైగళ్ పిన్ శెన్ఱు కానం శేర్‍న్దుణ్బోమ్,
అఱివొన్ఱు మిల్లాద వాయ్‍క్కులత్తు, ఉన్తన్నై
పిఱవి పెరున్దనై ప్పుణ్ణియుం యాముడైయోమ్,
కుఱై ఒన్ఱుమిల్లాద గోవిందా, ఉన్ తన్నోడు
ఉఱవేల్ నమక్కు ఇంగొళి’క్క ఒళి’యాదు,
అఱియాద పిళ్ళైగళోం అన్బినాల్, ఉన్ తన్నై
శిఱుపేరళై’త్తనవుం శీఱి యరుళాదే,
ఇఱైవా! నీ తారాయ్ పఱై యేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౮ ||

శిట్రం శిఱు కాలే వందున్నై శేవిత్తు, ఉన్
పోట్రామరై అడియే పోట్రుం పొరుళ్ కేళాయ్,
పెట్రం మేయ్‍త్తుణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱన్దు, నీ
కుట్రేవల్ ఎంగళై కొళ్ళామల్ పోగాదు,
ఇట్రై పఱై కొళ్వానన్ఱు కాణ్ గోవిందా,
ఎట్రైక్కుం ఏళ్’ ఏళ్’ పిఱవిక్కుమ్, ఉన్ తన్నోడు
ఉట్రోమే యావోం ఉనక్కే నాం ఆట్చెయ్‍వోమ్,
మట్రై నం కామంగళ్ మాట్రేలోరెమ్బావాయ్ || ౨౯ ||

వంగక్కడల్ కడైన్ద మాదవనై కేశవనై,
తింగళ్ తిరుముగత్తు చ్చెయిళై’యార్ శెన్ఱిఱైంజి,
అంగప్పఱై కొండవాట్రై, అణిపుదువై
పైంగమలత్ తణ్‍తెరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్న,
శంగ త్తమిళ్’ మాలై ముప్పదుం తప్పామే,
ఇంగు ఇప్పరిశుఱైప్పార్ ఈరిరండు మాల్వరైత్తోళ్,
శెంగన్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వ త్తిరుమాలాల్,
ఎంగుం తిరువరుళ్ పెట్రు ఇన్బుఱువరెమ్బావాయ్ || ౩౦ ||

ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణమ్ ||

thiruppavai in telugu,tiruppavai in telugu,tiruppavai in telugu with lyrics,tiruppavai 30 pasuralu in telugu,tiruppavai,thiruppavai,tiruppavai pasuram,thiruppavai pasuram,thiruppavai pasuram telugu,thiruppavai lyrics in telugu,thiruppavai telugu,pasuralu in telugu,andal thiruppavai,sri andal tiruppavai,pasuralu in telugu with lyrics,tiruppavai pasuram meaning,about tiruppavai pasuram,thiruppavai lyrics,tiruppavai pasuram 2 in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *