Sri Pundarikaksha Stotram lyrics in kannada

Sri Pundarikaksha Stotram  lyrics in kannada

Sri Pundarikaksha Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 19T123057.879 1

ವರಾಹ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ತಿಗ್ಮಚಕ್ರಿಣೇ || ೧ ||

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ವರದಂ ಸರ್ವತೇಜಸಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ವಿಭುಮ್ || ೨ ||

ಆದಿದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಮ್ |
ಗಂಭೀರಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ನಮಸ್ಯೇ ವಾರಿಜೇಕ್ಷಣಮ್ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಣಂ ದೇವಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಭುಜಮ್ |
ಜಗತ್ಸಂವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಂ ನಮಸ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೪ ||

ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ದೇವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಸನಾತನಮ್ |
ನೀಲಮೇಘಪ್ರತೀಕಾಶಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮ್ || ೫ ||

ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಗತಂ ನಿತ್ಯಂ ವ್ಯೋಮರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಮಸ್ಯೇ ಸರ್ವಗಂ ಹರಿಮ್ || ೬ ||

ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ತ್ವಯಾಚ್ಯುತ |
ತ್ವನ್ಮಯಂ ಚ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಮೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

vishnu stotram,stotram,namaste pundarikaksha,shri hari stotram,stotra,pundari kaksha stotra,vishnu stotram lyrics,#pundarikaksha,narayana stotram,vishnu sahasranama stotram,vishnu sahasranaam stotram,shri vishnu stotra,vishnu sahasranama stotra,jitante stotram,sree vishnu sahasra nama stotram,mahalakshmi stotram,namaste pundarikaksha namaste puru,anthayu neeve hari pundarikaksha,namaste pundarikaksha namaste purushothama

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *