February 28, 2024

Sri Ranganatha Ashtakam 2 lyrics in hindi

images 2023 12 21T124031.566 3

पद्मादिराजे गरुडादिराजे विरिञ्चिराजे सुरराजराजे ।
त्रैलोक्यराजेऽखिलराजराजे श्रीरङ्गराजे नमता नमामि ॥ १ ॥

श्रीचित्तशायी भुजङ्गेन्द्रशायी नादार्कशायी फणिभोगशायी ।
अंभोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गराजे नमता नमामि ॥ २ ॥

लक्ष्मीनिवासे जगतांनिवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे ।
शेषाद्रिवासेऽखिललोकवासे श्रीरङ्गवासे नमता नमामि ॥ ३ ॥

नीलाम्बुवर्णे भुजपूर्णकर्णे कर्णान्तनेत्रे कमलाकलत्रे ।
श्रीवल्लिरङ्गेजितमल्लरङ्गे श्रीरङ्गरङ्गे नमता नमामि ॥ ४ ॥

ब्रह्मादिवन्द्ये जगदेकवन्द्ये रङ्गे मुकुन्दे मुदितारविन्दे ।
गोविन्ददेवाखिल देवदेवे श्रीरङ्गदेवे नमता नमामि ॥ ५ ॥

अनन्तरूपे निजबोधरूपे भक्तिस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे ।
श्रीकान्तिरूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे नमता नमामि ॥ ६ ॥

कर्मप्रमादे नरकप्रमादे भक्तिप्रमादे जगताधिगाधे ।
अनाथनाथे जगदेकनाथे श्रीरङ्गनाथे नमता नमामि ॥ ७ ॥

अमोघनिद्रे जगदेकनिद्रे विदेह्यनिद्रे विषयासमुद्रे ।
श्रीयोगनिद्रे सुखयोगनिद्रे श्रीरङ्गनिद्रे नमता नामामि ॥ ८ ॥

रङ्गाष्टकमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेन्नरः ।
कोटिजन्मकृतं पापं तत् क्षणेन विनश्यति ॥ ९ ॥

इति श्रीरङ्गनाथाष्टकम् ।

sri ranganatha ashtakam,ranganatha ashtakam,ranganatha ashtakam lyrics,ranganatha ashtakam song,ranganath ashtakam with lyrics,ranganatha ashtakam stotram,rama ashtakam hindi,sri ranganatha swamy,ranganatha swamy,maavinakere sri ranganatha swamy,sri ranganatha swamy songs,ranganatha swamy songs,ranganatha swamy stotram,sree krishna ashtakam,ramashtakam hindi,ranganatha kalyanam,shri ranganatha,hindu south india,india,ranganatha,sri ranganathar odam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!