Kalki Stotram lyrics in hindi

Kalki Stotram lyrics in hindi

Kalki Stotram lyrics in hindi सुशान्तोवाच ।जय हरेऽमराधीशसेवितंतव पदाम्बुजं भूरिभूषणम् ।कुरु ममाग्रतः साधुसत्कृतंत्यज महामते मोहमात्मनः…
Manikarnika ashtakam lyrics in hindi

Manikarnika ashtakam lyrics in hindi

Manikarnika ashtakam lyrics in hindi त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यमुक्तिप्रदौवादन्तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तोः प्रयाणोत्सवे ।मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु…
Yamunashtakam -2  lyrics in hindi

Yamunashtakam -2  lyrics in hindi

Yamunashtakam -2  lyrics in hindi कृपापारावारां तपनतनयां तापशमनींमुरारिप्रेयस्यां भवभयदवां भक्तिवरदाम् ।वियज्ज्वालोन्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तेः परिदिनंसदा धीरो…
Ashtakam lyrics in hindi

Ashtakam lyrics in hindi

Ashtakam lyrics in hindi मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणीतृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी ।मनोनुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदाधुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ १ ॥ मलापहारिवारिपूरिभूरिमण्डितामृताभृशं…