April 18, 2024

Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

images 2023 12 19T142525.006 3

देवा ऊचुः ।
नमो यज्ञवराहाय नमस्ते शतबाहवे ।
नमस्ते देवदेवाय नमस्ते विश्वरूपिणे ॥ १ ॥

नमः स्थितिस्वरूपाय सर्वयज्ञस्वरूपिणे ।
कलाकाष्ठानिमेषाय नमस्ते कालरूपिणे ॥ २ ॥

भूतात्मने नमस्तुभ्यं ऋग्वेदवपुषे तथा ।
सुरात्मने नमस्तुभ्यं सामवेदाय ते नमः ॥ ३ ॥

ओङ्काराय नमस्तुभ्यं यजुर्वेदस्वरूपिणे ।
ऋचःस्वरूपिणे चैव चतुर्वेदमयाय च ॥ ४ ॥

नमस्ते वेदवेदाङ्ग साङ्गोपाङ्गाय ते नमः ।
गोविन्दाय नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय च ॥ ५ ॥

नमस्ते वेदविदुषे विशिष्टैकस्वरूपिणे ।
श्रीभूलीलाधिपतये जगत्पित्रे नमो नमः ॥ ६ ॥

इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे देवकृत वराहस्तुतिः ।

varaha avatar story in hindi,varahi,varaha,varahi mantra,varaha mantra,varaha avatar in hindi,varah puran in hindi,sri varahi,varah puran in hindi pdf,varaha avatar,varaha kavacham,varaha avatar story,sri varaha,sri varaha stuti,varaha stuti,varaha kavacham hindi,shri varahi stuti,om varaha namaha,india,goddess varahi,sri varahi devi stuti,sri varaha kavacham,lord varaha,varahi kavacham,sri varahi sahasranamam,varaha gayatri mantra

6 thoughts on “Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!