Sri Sahasrara Stuti lyrics in kannada

Sri Sahasrara Stuti lyrics in kannada

Sri Sahasrara Stuti lyrics in kannada

images 84 1

ಸಹಸ್ರಾರ ಮಹಾಶೂರ ರಣಧೀರ ಗಿರಾ ಸ್ತುತಿಮ್ |
ಷಟ್ಕೋಣರಿಪುಹೃದ್ಬಾಣ ಸಂತ್ರಾಣ ಕರವಾಣಿ ತೇ || ೧ ||

ಯಸ್ತ್ವತ್ತಸ್ತಪ್ತಸುತನುಃ ಸೋಽತ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಫಲಂ ಕಿಲ |
ನಾತಪ್ತತನುರಿತ್ಯಸ್ತೌತ್ ಖ್ಯಾತಾ ವಾಕ್ ತ್ವಂ ಮಹೌಜಸ || ೨ ||

ಹತವಕ್ರದ್ವಿಷಚ್ಚಕ್ರ ಹರಿಚಕ್ರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಪ್ರಕೃತಿಘ್ನಾಸತಾಂ ವಿಘ್ನ ತ್ವಮಭಗ್ನಪರಾಕ್ರಮ || ೩ ||

ಕರಾಗ್ರೇ ಭ್ರಮಣಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯದಾ ತೇ ಚಕ್ರ ಜಾಯತೇ |
ತದಾ ದ್ವಿಧಾಽಪಿ ಭ್ರಮಣಂ ದೃಶ್ಯತೇಽಂತರ್ಬಹಿರ್ದ್ವಿಷಾಮ್ || ೪ ||

ವರಾದವಧ್ಯದೈತ್ಯೌಘಶಿರಃ ಖಂಡನಚಾತುರೀ |
ಹರೇರಾಯುಧ ತೇ ದೃಷ್ಟಾ ನ ದೃಷ್ಟಾ ಯಾ ಹರಾಯುಧೇ || ೫ ||

ಅವಾರ್ಯವೀರ್ಯಸ್ಯ ಹರೇಃ ಕಾರ್ಯೇಷು ತ್ವಂ ಧುರಂಧರಃ |
ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧಕೋ ರಾಟ್ ತೇ ತ್ವಂ ಚಾಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಕಃ || ೬ ||

ಯೇ ವಿಘ್ನಕಂಧರಾಶ್ಚಕ್ರ ದೈತೇಯಾಸ್ತವ ಧಾರಯಾ |
ತ ಏವ ಚಿತ್ರಮನಯಂಸ್ತಥಾಽಪ್ಯಚ್ಛಿನ್ನಕಂಧರಾಮ್ || ೭ ||

ಅರೇ ತವಾಗ್ರೇ ನೃಹರೇರರಿಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜೀವತಿ |
ನೇಮೇ ತವಾಗ್ರೇ ಕಾಮಾದ್ಯಾ ನೇಮೇ ಜೀವಂತ್ವಹೋ ದ್ವಿಷಃ || ೮ ||

ಪವಿತ್ರ ಪವಿವತ್ ತ್ರಾಹಿ ಪವಿತ್ರೀಕುರು ಚಾಶ್ರಿತಾನ್ |
ಚರಣ ಶ್ರೀಶಚರಣೌ ಸ್ಥಿರೀಕುರು ಮನಸ್ಸು ನಃ || ೯ ||

ಯಸ್ತ್ವಂ ದುರ್ವಾಸಸಃ ಪೃಷ್ಠನಿಷ್ಠೋ ದೃಷ್ಟೋಽಖಿಲೈಃ ಸುರೈಃ |
ಅಸ್ತಾವಯಃ ಸ್ವಭರ್ತಾರಂ ಸತ್ವಂ ಸ್ತಾವಯ ಮದ್ಗಿರಾ || ೧೦ ||

ಭೂಸ್ಥದುರ್ದರ್ಶನಂ ಸರ್ವಂ ಧಿಕ್ಕುರುಷ್ವ ಸುದರ್ಶನ |
ವಾಯೋಃ ಸುದರ್ಶನಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾಯೋಧ್ಯಂ ಕುರು ತೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಸುಷ್ಠು ದರ್ಶಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತತ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತಪ್ರಭ |
ದ್ವಾರಂ ನಃ ಕುರು ಹರ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಕೃತದ್ವಾರ ತ್ವಮಸ್ಯಪಿ || ೧೨ ||

ಪದ್ಯಾನಿ ನಿರವದ್ಯಾನಿ ವಾದಿರಾಜಾಭಿಧಃ ಸುಧೀಃ |
ದ್ವಾದಶ ದ್ವಾದಶಾರಸ್ಯ ಚಕ್ರಸ್ಯ ಸ್ತುತಯೇಽಕೃತ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾರ ಸ್ತುತಿಃ |

sahasranama in kannada,kannada devara hadugalu,kannada devara song,kannada devara songs mp3,mahakaali mantra kannada,sahasrara,mahakaali siddhi mantra kannada,kannada devotional,vishnu sahasranamam in hindi,durga raksha stuti,hindu devotional songs kannada,kannada devotional songs,sudarshana mantra lyrics in tamil,kannada devi songs,kannada new movies,sudarshana mantra lyrics in telugu,durga stotram in sanskrit,panchayudha stotram lyrics in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *