Sri Sudarshana Chakra Stotram lyrics in hindi

Sri Sudarshana Chakra Stotram lyrics in hindi

Sri Sudarshana Chakra Stotram lyrics in hindi

unnamed 3

हरिरुवाच ।
नमः सुदर्शनायैव सहस्रादित्यवर्चसे ।
ज्वालामालाप्रदीप्ताय सहस्राराय चक्षुषे ॥ १ ॥

सर्वदुष्टविनाशाय सर्वपातकमर्दिने ।
सुचक्राय विचक्राय सर्वमन्त्रविभेदिने ॥ २ ॥

प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्विध्वंसिने नमः ।
पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने ॥ ३ ॥

उग्राय चैव सौम्याय चण्डाय च नमो नमः ।
नमश्चक्षुःस्वरूपाय संसारभयभेदिने ॥ ४ ॥

मायापञ्जरभेत्रे च शिवाय च नमो नमः ।
ग्रहातिग्रहरूपाय ग्रहाणां पतये नमः ॥ ५ ॥

कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमो नमः ।
भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्त्रे नमो नमः ॥ ६ ॥

विष्णुरूपाय शान्ताय चायुधानां धराय च ।
विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमः ॥ ७ ॥

इति स्तोत्रं महापुण्यं चक्रस्य तव कीर्तितम् ।
यः पठेत्परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८ ॥

चक्रपूजाविधिं यश्च पठेद्रुद्र जितेन्द्रियः ।
स पापं भस्मसात्कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते ॥ ९ ॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे आचारकाण्डे त्रयस्त्रिंशोऽध्याये हरिप्रोक्त श्री सुदर्शन चक्र स्तोत्रम् ।

sudarshana chakra,sudarshan chakra,sudarshan chakra mantra,sudarshan kavach in hindi,sudarshana kavacham stotram in telugu,sudarshan chakra stotram,shri sudarshan chakra stotram,shri sudarshan chakra stotra,sudarshana ashtakam,sudarshan chakra stotra lyrics,sudarshan chakra in hindi,sudarshana kavacham,sudarshan chakra kavach in hindi,sudarshana,sudarshan kavach stotra,sudarshana chakra mantra,sudarshan,sudarshana stotram,sudarshana stotram new

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *