Sri Sudarshana Kavacham lyrics in kannada

Sri Sudarshana Kavacham lyrics in kannada

images 2023 12 22T213656.129 1

ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸರ್ವಮಂತ್ರಜ್ಞ ನಾರದ |
ಸೌದರ್ಶನಂ ತು ಕವಚಂ ಪವಿತ್ರಂ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ವತಃ || ೧ ||

ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಶೃಣುಷ್ವೇಹ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಸೌದರ್ಶನಂ ತು ಕವಚಂ ದೃಷ್ಟಾಽದೃಷ್ಟಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ || ೨ ||

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ಸ್ಮೃತಮ್ |
ಸುದರ್ಶನಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ ಸಂಪ್ರಚಕ್ಷತೇ || ೩ ||

ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರತ್ರೋಕ್ತಾ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕೀಲಕಮಿಷ್ಯತೇ |
ಶಿರಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಚಕ್ರನಾಯಕಃ || ೪ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮಹಾದೈತ್ಯರಿಪುರವ್ಯಾದ್ದೃಶೌ ಮಮ |
ಸಹಸ್ರಾರಃ ಶೃತಿಂ ಪಾತು ಕಪೋಲಂ ದೇವವಲ್ಲಭಃ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪಾತು ಮೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾಮಯೋ ಹರಿಃ |
ಕಂಠಂ ಪಾತು ಮಹಾಜ್ವಾಲಃ ಸ್ಕಂಧೌ ದಿವ್ಯಾಯುಧೇಶ್ವರಃ || ೬ ||

ಭುಜೌ ಮೇ ಪಾತು ವಿಜಯೀ ಕರೌ ಕೈಟಭನಾಶನಃ |
ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಧಾಮ ಮಾಮಕಮ್ || ೭ ||

ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ನಾಭಿಮಂಡಲಮ್ |
ಸರ್ವಯುಧಮಯಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಶ್ರೋಣಿಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೮ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಃ ಊರೂ ಪಾತು ಚ ಮಾಮಕೌ |
ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯೋ ಜಾನುನೀ ತು ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೯ ||

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಮಮಾಜಸ್ರಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಃ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪಾದೌ ಪರಪುರಂಜಯಃ || ೧೦ ||

ಸಕಲಾಯುಧಸಂಪೂರ್ಣೋ ನಿಖಿಲಾಂಗಂ ಸುದರ್ಶನಃ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದದಾಯಿನಮ್ || ೧೧ ||

ಸೌದರ್ಶನಮಿದಂ ಯೋ ವೈ ಸದಾ ಶುದ್ಧಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿರ್ವಿಪುಲಾ ಕರಸ್ಥಾ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೨ ||

ಕೂಶ್ಮಾಂಡಚಂಡಭೂತಾದ್ಯಾಃ ಯೇ ಚ ದುಷ್ಟಾ ಗ್ರಹಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ |
ಪಲಾಯಂತೇಽನಿಶಂ ಭೀತಾಃ ವರ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ || ೧೩ ||

ಕುಷ್ಟಾಪಸ್ಮಾರಗುಲ್ಮಾದ್ಯಾಃ ವ್ಯಾಧಯಃ ಕರ್ಮಹೇತುಕಾಃ |
ನಶ್ಯಂತ್ಯೇತನ್ಮಂತ್ರಿತಾಂಬುಪಾನಾತ್ ಸಪ್ತದಿನಾವಧಿ || ೧೪ ||

ಅನೇನ ಮಂತ್ರಿತಾಂ ಮೃತ್ಸ್ನಾಂ ತುಲಸೀಮೂಲಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಲಲಾಟೇ ತಿಲಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಮೋಹಯೇತ್ ತ್ರಿಜಗನ್ನರಃ |
ವರ್ಮಣೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೃಗುಸಂಹಿತೇ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಕವಚಮ್ |

sri sudarshana kavacham with lyrics,sri sudarshana kavacham,sudarshana kavacham with lyrics,sudarshana kavacham,shri sudarshan kavach,shri sudarshana ashtakam,sudarshana chakra,sri sudarshana gadyam,vishnu sudarshana mantra,abolish bad luck with sudarshana kavacham,sudarshan mantra,benefits of lord sudarshan mantra,sudarshana,eliminate bad luck,kavacham,powerful mantra for protection,krishna,sanskrit slokam,chakra,dr.r.thiagarajan,vishnu,chants,devotional,mantra

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *