Sri Sudarshana Sahasranama Stotram lyrics in kannada

Sri Sudarshana Sahasranama Stotram lyrics in kannada

Sri Sudarshana Sahasranama Stotram lyrics in kannada

images 81 1

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಮುಕ್ತಾಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಡಪೇ |
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ಪ್ರಮಥೈಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್ || ೧ ||

ಭರ್ತಾರಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ |
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾ ಭೂತ್ವಾ ಪಪ್ರಚ್ಛ ವಿನಯಾನ್ವಿತಾ || ೨ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಯತ್ ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಸುಭ್ರುಶಂ ಕ್ಷೇಮಮಿಚ್ಛತಾಮ್ |
ಸೌದರ್ಶನಮೃತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಯದಿತಿ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ತತ್ರ ಕಾಚಿದ್ವಿವಕ್ಷಾಸ್ತಿ ತಮರ್ಥಂ ಪ್ರತಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ |
ಏವಮುಕ್ತಸ್ತ್ವಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ನ್ಯಃ ಪಾರ್ವತೀಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ತಾಮ್ || ೪ ||

ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ನ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸಂಶಯೋ ಯದಿ ತೇ ತತ್ರ ತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತ್ವಂ ವರಾನನೇ |
ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತಾ ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಶೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ |
ಪುನರ್ಹೋವಾಚ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಧರಂ ಪತಿಮ್ || ೫ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಲೋಕೇ ಸೌದರ್ಶನಂ ಮಂತ್ರಂ ಯಂತ್ರಂ ತತ್ತತ್ ಪ್ರಯೋಗವತ್ |
ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾತುಮಪ್ಯತ್ರ ಯಥಾವತ್ಸಮನುಷ್ಠಿತುಮ್ || ೬ ||

ಅತಿವೇಲಮಶಕ್ತಾನಾಂ ತನ್ಮಾರ್ಗಂ ಭೃಶಮಿಚ್ಛತಾಮ್ |
ಕೋ ಮಾರ್ಗಃ ಕಾ ಗತಿಸ್ತೇಷಾಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ |
ಏತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಲೋಕೇಶ ತ್ವದನ್ಯಃ ಕೋ ವದೇದಮುಮ್ || ೭ ||

ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ನ್ಯ ಉವಾಚ |
ಅಹಂ ತೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಶುಭಮ್ |
ಅನಾಯಾಸೇನ ಯಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ನರಃ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೮ ||

ತಚ್ಚ ಸೌದರ್ಶನಂ ಗುಹ್ಯಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ನಿಯಮಾತ್ಪಠತಾಂ ನೄಣಾಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೯ ||

ತಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಸೋಽಹಮೇವರ್ಷಿರೀರಿತಃ |
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ದೇವತಾ ತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸುದರ್ಶನಃ || ೧೦ ||

ಸ್ರಾಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ತು ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಮುದಾಹೃತಮ್ |
ಸಮಸ್ತಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗ ಉದಾಹೃತಃ |
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ಚಾಪಾದಿ ಧ್ಯಾನಮಸ್ಯ ಸಮೀರಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ಚಾಪಂ ಪರಶುಮಸಿಮಿಷುಂ ಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಾಗ್ನಿಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ವಜ್ರಖೇಟೌ ಹಲಮುಸಲಗದಾಕುಂತಮತ್ಯುಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ ಜ್ವಲದನಲನಿಭಂ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಂ ಸಕಲರಿಪುಜನಪ್ರಾಣಸಂಹಾರಚಕ್ರಮ್ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಃ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ |
ಶ್ರೀಮದಾಂಧ್ಯಹರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೃತಲಕ್ಷಣಃ || ೧ ||

ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀವರಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಪೂಜಿತಃ |
ಶ್ರೀರತಃ ಶ್ರೀವಿಭುಃ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಾಪತಿರಧೋಕ್ಷಜಃ || ೨ ||

ಅಚ್ಯುತಶ್ಚಾಂಬುಜಗ್ರೀವಃ ಸಹಸ್ರಾರಃ ಸನಾತನಃ |
ಸಮರ್ಚಿತೋ ವೇದಮೂರ್ತಿಃ ಸಮತೀತಸುರಾಗ್ರಜಃ || ೩ ||

ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯಗೋ ವೀರಃ ಸರ್ವಗೋಽಷ್ಟಭುಜಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಚಂಡವೇಗೋ ಭೀಮರವಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾರ್ಚಿತೋ ಹರಿಃ || ೪ ||

ಶಾಶ್ವತಃ ಸಕಲಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಶ್ಯಾಮಲಃ ಶಕಟಾರ್ದನಃ |
ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಶಾರದಃಸ್ಕಂಧಃ ಶಕಟಾಕ್ಷಃ ಶಿರೀಷಕಃ || ೫ ||

ಶರಭಾರಿರ್ಭಕ್ತವಶ್ಯಃ ಶಶಾಂಕೋ ವಾಮನೋಽವ್ಯಯಃ |
ವರೂಥಿವಾರಿಜಃ ಕಂಜಲೋಚನೋ ವಸುಧಾಧಿಪಃ || ೬ ||

ವರೇಣ್ಯೋ ವಾಹನೋಽನಂತಃ ಚಕ್ರಪಾಣಿರ್ಗದಾಗ್ರಜಃ |
ಗಭೀರೋ ಗೋಲವಾಧೀಶೋ ಗದಾಪಾಣಿಃ ಸುಲೋಚನಃ || ೭ ||

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ |
ಭೀಷಣೋ ಭೀತಿದೋ ಭದ್ರೋ ಭೀಮೋಽಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ || ೮ ||

ಭೀಮಾರ್ಚಿತೋ ಭೀಮಸೇನೋ ಭಾನುವಂಶಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಃ ಫಾಲಲೋಚನೋ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ || ೯ ||

ಉತ್ತರಾಮಾನದೋ ಮಾನೀ ಮಾನವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಭಕ್ತಪಾಲಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಫಲದೋ ದಹನಧ್ವಜಃ || ೧೦ ||

ಅರೀಶಃ ಕನಕೋ ಧಾತಾ ಕಾಮಪಾಲಃ ಪುರಾತನಃ |
ಅಕ್ರೂರಃ ಕ್ರೂರಜನಕಃ ಕ್ರೂರದಂಷ್ಟ್ರಃ ಕುಲಾಧಿಪಃ || ೧೧ ||

ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ಕ್ರೂರರೂಪೀ ಕ್ರೂರಹಾರೀ ಕುಶೇಶಯಃ |
ಮಂದರೋ ಮಾನಿನೀಕಾಂತೋ ಮಧುಹಾ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಃ || ೧೨ ||

ಸುಪ್ರತಪ್ತಸ್ವರ್ಣರೂಪೀ ಬಾಣಾಸುರಭುಜಾಂತಕೃತ್ |
ಧರಾಧರೋ ದಾನವಾರಿಃ ದನುಜೇಂದ್ರಾರಿಪೂಜಿತಃ || ೧೩ ||

ಭಾಗ್ಯಪ್ರದೋ ಮಹಾಸತ್ತ್ವೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಗತಜ್ವರಃ |
ಸುರಾಚಾರ್ಯಾರ್ಚಿತೋ ವಶ್ಯೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಪ್ರದಃ || ೧೪ ||

ವಸುಂಧರೋ ವಾಯುವೇಗೋ ವರಾಹೋ ವರುಣಾಲಯಃ |
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಾಪನಾಶನಃ || ೧೫ ||

ಪಾವಕೋ ವಾರಣಾದ್ರೀಶೋ ವೈಕುಂಠೋ ವೀತಕಲ್ಮಷಃ |
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ವಾಯುರೂಪೀ ನಿರಾಶ್ರಯಃ || ೧೬ ||

ನಿರೀಹೋ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ನಿತ್ಯೋ ನೀತಿಜ್ಞೋ ನೀತಿಭಾವನಃ |
ನೀರೂಪೋ ನಾರದನುತೋ ನಕುಲಾಚಲವಾಸಕೃತ್ || ೧೭ ||

ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಬೃಹದೀಶಃ ಪುರಾತನಃ |
ನಿಧೀನಾಮಧಿಪೋಽನಂತಃ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಕಃ || ೧೮ ||

ಅಗಾಧೋಽವಿರಲೋಽಮರ್ತ್ಯೋ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಃ ಖಗಾರ್ಚಿತಃ |
ತರುಣಸ್ತನುಕೃದ್ರಕ್ತಃ ಪರಮಶ್ಚಿತ್ತಸಂಭವಃ || ೧೯ ||

ಚಿಂತ್ಯಃ ಸತ್ಯನಿಧಿಃ ಸಾಗ್ರಶ್ಚಿದಾನಂದಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ |
ಶಿಂಶುಮಾರಃ ಶತಮಖಃ ಶಾತಕುಂಭನಿಭಪ್ರಭಃ || ೨೦ ||

ಭೋಕ್ತಾರುಣೇಶೋ ಬಲವಾನ್ ಬಾಲಗ್ರಹನಿವಾರಕಃ |
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಮನೋ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಕಃ || ೨೧ ||

ಬಂಧುಃ ಸುಬಂಧುಃ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸುರಸನ್ನುತಃ |
ಬೀಜಕೇಶ್ಯೋ ಭಗೋ ಭಾನುಃ ಅಮಿತಾರ್ಚಿರಪಾಂ ಪತಿಃ || ೨೨ ||

ಸುಯಜ್ಞೋ ಜ್ಯೋತಿಷಃ ಶಾಂತೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಸಂವೀತೋ ರತ್ನಗರ್ಭಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ || ೨೩ ||

ಸುಶೀಲಃ ಸುಭಗಃ ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸುಮುಖಃ ಸುಖದಃ ಸುಖೀ |
ಮಹಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತಾ ಪಾಕಶಾಸನವಂದಿತಃ || ೨೪ ||

ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಸಹಸ್ರಾರಿಃ ಹಿರಣ್ಯಜ್ಯೋತಿರವ್ಯಯಃ |
ಮಂಡಲೀ ಮಂಡಲಾಕಾರಃ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || ೨೫ ||

ಪ್ರಭಂಜನಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಧಾರಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಶಾರದಪ್ರಿಯಃ |
ಭಕ್ಷಪ್ರಿಯೋ ಬಲಿಹರೋ ಲಾವಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಃ || ೨೬ ||

ವಿಮಲೋ ದುರ್ಲಭಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸುಲಭೋ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ |
ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಜಿತಾರಾತಿಃ ಮಹಾಕ್ಷೋ ಭೃಗುಪೂಜಿತಃ || ೨೭ ||

ತತ್ತ್ವರೂಪಸ್ತತ್ತ್ವವೇದೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |
ಭಾವಜ್ಞೋ ಬಂಧುಜನಕೋ ದೀನಬಂಧುಃ ಪುರಾಣವಿತ್ || ೨೮ ||

ಶಸ್ತ್ರೇಶೋ ನಿರ್ಮದೋ ನೇತಾ ನರೋ ನಾನಾಸುರಪ್ರಿಯಃ |
ನಾಭಿಚಕ್ರೋ ನತಾಮಿತ್ರೋ ನದೀಶಕರಪೂಜಿತಃ || ೨೯ ||

ದಮನಃ ಕಾಲಿಕಃ ಕರ್ಮೀ ಕಾಂತಃ ಕಾಲಾರ್ದನಃ ಕವಿಃ |
ಕಮನೀಯಕೃತಿಃ ಕಾಲಃ ಕಮಲಾಸನಸೇವಿತಃ || ೩೦ ||

ಕೃಪಾಲುಃ ಕಪಿಲಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಧರ್ಮಸೇತುರ್ಧರ್ಮಪಾಲೋ ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಮಯಃ ಪರಃ || ೩೧ ||

ಧಾತಾನಂದಮಯೋ ದಿವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ಪ್ರಕಾಶಕೃತ್ |
ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜ್ಞಭಾವನಃ || ೩೨ ||

ಜ್ವಾಲಾಜಿಹ್ಮಃ ಶಿಖಾಮೌಳಿಃ ಸುರಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ಕಲಾಧಾರಃ ಸುರಾರಿಘ್ನಃ ಕೋಪಹಾ ಕಾಲರೂಪಭೃತ್ || ೩೩ ||

ವಹ್ನಿಧ್ವಜೋ ವಹ್ನಿಸಖೋ ವಂಜುಳದ್ರುಮಮೂಲಗಃ |
ದಕ್ಷಹಾ ದಾನಕಾರೀ ಚ ನರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ || ೩೪ ||

ದೈತ್ಯದಂಡಧರೋ ದಾಂತಃ ಶುಭ್ರಾಂಗಃ ಶುಭದಾಯಕಃ |
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ಮಹಾರೌದ್ರೋ ಮಾಯಾರೂಪಧರಃ ಖಗಃ || ೩೫ ||

ಉನ್ನತೋ ಭಾನುಜಃ ಸಾಂಗೋ ಮಹಾಚಕ್ರಃ ಪರಾಕ್ರಮೀ |
ಅಗ್ನೀಶೋಽಗ್ನಿಮಯಸ್ತ್ವಗ್ನಿಲೋಚನೋಽಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಃ || ೩೬ ||

ಅಗ್ನಿವಾನಗ್ನಿರಸನೋ ಯುದ್ಧಸೇವೀ ರವಿಪ್ರಿಯಃ |
ಆಶ್ರಿತಾಘೌಘವಿಧ್ವಂಸೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಃ || ೩೭ ||

ಅಸುರಘ್ನೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಶುಭಪ್ರದಃ |
ಶಶಾಂಕಪ್ರಣವಾಧಾರಃ ಸಮಸ್ತಾಶೀವಿಷಾಪಹಃ || ೩೮ ||

ಅರ್ಕೋ ವಿತರ್ಕೋ ವಿಮಲೋ ಬಿಲಗೋ ಬಾದರಾಯಣಃ |
ಬಧಿರಘ್ನಶ್ಚಕ್ರವಾಳಃ ಷಟ್ಕೋಣಾಂತರ್ಗತಃ ಶಿಖೀ || ೩೯ ||

ಧೃಢಧನ್ವಾ ಷೋಡಶಾಕ್ಷೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದರೀಮುಖಃ |
ಪ್ರಸನ್ನೋ ವಾಮಜನಕೋ ನಿಮ್ನೋ ನೀತಿಕರಃ ಶುಚಿಃ || ೪೦ ||

ನರಭೇದೀ ಸಿಂಹರೂಪೀ ಪುರಾಧೀಶಃ ಪುರಂದರಃ |
ರವಿಸ್ತುತೋ ಯೂಥಪಾಲೋ ಯುಥಪಾರಿಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ || ೪೧ ||

ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದ್ವಿತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ ದ್ವಿರಷ್ಟಾಯುಧಭೃದ್ವರಃ |
ದಿವಾಕರೋ ನಿಶಾನಾಥೋ ದಿಲೀಪಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೪೨ ||

ಧನ್ವಂತರಿಃ ಶ್ಯಾಮಲಾರಿಃ ಭಕ್ತಶೋಕವಿನಾಶಕಃ |
ರಿಪುಪ್ರಾಣಹರೋ ಜೇತಾ ಶೂರಶ್ಚಾತುರ್ಯವಿಗ್ರಹಃ || ೪೩ ||

ವಿಧಾತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿವಾರಕಃ |
ಉಲ್ಕೋ ಮಹೋಲ್ಕೋ ರಕ್ತೋಲ್ಕಃ ಸಹಸ್ರೋಲ್ಕಃ ಶತಾರ್ಚಿಷಃ || ೪೪ ||

ಬುದ್ಧೋ ಬೌದ್ಧಹರೋ ಬೌದ್ಧಜನಮೋಹೋ ಬುಧಾಶ್ರಯಃ |
ಪೂರ್ಣಬೋಧಃ ಪೂರ್ಣರೂಪಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೪೫ ||

ಪೂರ್ಣಮಂತ್ರಃ ಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಃ ಪೂರ್ಣಃ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ಪೂರ್ಣನೇಮಿಃ ಪೂರ್ಣನಾಭಿಃ ಪೂರ್ಣಾಶೀ ಪೂರ್ಣಮಾನಸಃ || ೪೬ ||

ಪೂರ್ಣಸಾರಃ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಃ ರಂಗಸೇವೀ ರಣಪ್ರಿಯಃ |
ಪೂರಿತಾಶೋಽರಿಷ್ಟತಾತಿಃ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಃ ಪೂರ್ಣಭೂಷಣಃ || ೪೭ ||

ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ ಪಾರಿಜಾತಃ ಪರಮಿತ್ರಃ ಶರಾಕೃತಿಃ |
ಭೂಭೃದ್ವಪುಃ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಭೂಭೃತಾಂ ಪತಿರಾಶುಗಃ || ೪೮ ||

ಭಾಗ್ಯೋದಯೋ ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭಪ್ರಿಯಃ |
ಗವಿಷ್ಠೋ ಗಜಮಾನೀ ಚ ಗಮನಾಗಮನಪ್ರಿಯಃ || ೪೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬಂಧುಮಾನೀ ಸುಪ್ರತೀಕಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ |
ಶಂಕರಾಭೀಷ್ಟದೋ ಭವ್ಯಃ ಸಾಚಿವ್ಯಃ ಸವ್ಯಲಕ್ಷಣಃ || ೫೦ ||

ಮಹಾಹಂಸಃ ಸುಖಕರೋ ನಾಭಾಗತನಯಾರ್ಚಿತಃ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಭೋ ದೀಪ್ತಿಃ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ || ೫೧ ||

ವಜ್ರಕಲ್ಪೋ ವಜ್ರಸಾರೋ ವಜ್ರನಿರ್ಘಾತನಿಸ್ವನಃ |
ಗಿರೀಶಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಕರಾಲಯಃ || ೫೨ ||

ಅನಿರುದ್ಧಃ ಪರಾಮರ್ಷೀ ಉಪೇಂದ್ರಃ ಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಃ |
ಆಯುಧೇಶಃ ಶತಾರಿಘ್ನಃ ಶಮನಃ ಶತಸೈನಿಕಃ || ೫೩ ||

ಸರ್ವಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಸೂರ್ಯದುರ್ಮಾನಭೇದಕಃ |
ರಾಹುವಿಪ್ಲೋಷಕಾರೀ ಚ ಕಾಶೀನಗರದಾಹಕಃ || ೫೪ ||

ಪೀಯೂಷಾಂಶುಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಕ್ರತುಭುಕ್ಪ್ರಿಯಃ |
ಮಾಂಧಾತೃವರದಃ ಶುದ್ಧೋ ಹರಸೇವ್ಯಃ ಶಚೀಷ್ಟದಃ || ೫೫ ||

ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಬಲಭುಗ್ವೀರೋ ಲೋಕಭೃಲ್ಲೋಕನಾಯಕಃ |
ದುರ್ವಾಸಮುನಿದರ್ಪಘ್ನೋ ಜಯದೋ ವಿಜಯಪ್ರಿಯಃ || ೫೬ ||

ಸುರಾಧೀಶೋಽಸುರಾರಾತಿಃ ಗೋವಿಂದಕರಭೂಷಣಃ |
ರಥರೂಪೀ ರಥಾಧೀಶಃ ಕಾಲಚಕ್ರಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ || ೫೭ ||

ಚಕ್ರರೂಪಧರೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಶಿಖಿಪ್ರಭಃ |
ಶರಣಾಗತಸಂತ್ರಾತಾ ವೇತಾಲಾರಿರ್ಮಹಾಬಲಃ || ೫೮ ||

ಜ್ಞಾನದೋ ವಾಕ್ಪತಿರ್ಮಾನೀ ಮಹಾವೇಗೋ ಮಹಾಮಣಿಃ |
ವಿದ್ಯುತ್ಕೇಶೋ ವಿಹಾರೇಶಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ || ೫೯ ||

ಕಾಮಾತ್ಮಾ ಕಾಮದಃ ಕಾಮೀ ಕಾಲನೇಮಿಶಿರೋಹರಃ |
ಶುಭ್ರಃ ಶುಚಿಃ ಶುನಾಸೀರಃ ಶುಕ್ರಮಿತ್ರಃ ಶುಭಾನನಃ || ೬೦ ||

ವೃಷಕಾಯೋ ವೃಷಾರಾತಿಃ ವೃಷಭೇಂದ್ರಃ ಸುಪೂಜಿತಃ |
ವಿಶ್ವಂಭರೋ ವೀತಿಹೋತ್ರೋ ವೀರ್ಯೋ ವಿಶ್ವಜನಪ್ರಿಯಃ || ೬೧ ||

ವಿಶ್ವಕೃದ್ವಿಶ್ವಪೋ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ಸಾಹಸಕರ್ಮಕೃತ್ |
ಬಾಣಬಾಹುಹರೋ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಮಾ ಶೋಕನಾಶನಃ || ೬೨ ||

ವಿಮಲಾಧಿಪತಿಃ ಪುಣ್ಯೋ ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯಃ ಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಮ್ಲೇಚ್ಛಪ್ರಹಾರೀ ದುಷ್ಟಘ್ನಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ || ೬೩ ||

ದಿಗಂಬರೋ ವೃಷಾದ್ರೀಶೋ ವಿವಿಧಾಯುಧರೂಪಕಃ |
ಸತ್ವವಾನ್ ಸತ್ಯವಾಗೀಶಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ || ೬೪ ||

ರುದ್ರಪ್ರೀತಿಕರೋ ರುದ್ರವರದೋ ರುಗ್ವಿಭೇದಕಃ |
ನಾರಾಯಣೋ ನಕ್ರಭೇದೀ ಗಜೇಂದ್ರಪರಿಮೋಕ್ಷಕಃ || ೬೫ ||

ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಃ ಷಡಾಧಾರೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ಗುಣಸಾಗರಃ |
ಗದಾಮಿತ್ರಃ ಪೃಥುಭುಜೋ ರಸಾತಲವಿಭೇದಕಃ || ೬೬ ||

ತಮೋವೈರೀ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಮಹಾರಾಜೋ ಮಹಾತಪಾಃ |
ಸಮಸ್ತಾರಿಹರಃ ಶಾಂತಃ ಕ್ರೂರೋ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ || ೬೭ ||

ಸ್ಥವಿರಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂಗಃ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವಿನಾಶಕೃತ್ |
ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ವಿಶ್ವತನುತ್ರಾತಾ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಮಯಃ ಕೃತೀ || ೬೮ ||

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪೋಂಸಃ ಕಾಲಚಕ್ರಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ |
ಮಹಾದ್ಯುತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವಜ್ರನೇಮಿಃ ಪ್ರಭಾನಿಧಿಃ || ೬೯ ||

ಮಹಾಸ್ಫುಲಿಂಗಧಾರಾರ್ಚಿಃ ಮಹಾಯುದ್ಧಕೃದಚ್ಯುತಃ |
ಕೃತಜ್ಞಃ ಸಹನೋ ವಾಗ್ಮೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಕಃ || ೭೦ ||

ಚತುರ್ಮುಖನುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಚಾತುರ್ಯಗಮನಶ್ಚಕ್ರೀ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯಕಃ || ೭೧ ||

ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಃ ತೀಕ್ಷ್ಣಧಾರಃ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ |
ಯುಗಕೃದ್ಯುಗಪಾಲಶ್ಚ ಯುಗಸಂಧಿರ್ಯುಗಾಂತಕೃತ್ || ೭೨ ||

ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾರಗಣೋ ಗಮ್ಯೋ ಬಲಿಧ್ವಂಸೀ ತ್ರಿಲೋಕಪಃ |
ತ್ರಿಣೇತ್ರಸ್ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಃ ತೃಣೀಕೃತಮಹಾಸುರಃ || ೭೩ ||

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಃ ತ್ರಿನಾಭಿಸ್ತ್ರಿಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೋ ಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಃ || ೭೪ ||

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸೌಮ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಂಕರಃ |
ಆದಿಮೂಲಃ ಸದ್ಗುಣಾಢ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ || ೭೫ ||

ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಃ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಃ ಕಲಿಗರ್ವಪ್ರಭೇದಕಃ |
ಕಮನೀಯತನುತ್ರಾಣಃ ಕುಂಡಲೀ ಮಂಡಿತಾನನಃ || ೭೬ ||

ಸುಕುಂಠೀಕೃತಚಂಡೇಶಃ ಸುಸಂತ್ರಸ್ಥಷಡಾನನಃ |
ವಿಷಾಧೀಕೃತವಿಘ್ನೇಶೋ ವಿಗತಾನಂದನಂದಿಕಃ || ೭೭ ||

ಮಥಿತಪ್ರಮಥವ್ಯೂಹಃ ಪ್ರಣತಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ |
ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷಾಪ್ರದೋಽನಂತೋ ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಮಹಾಸ್ವನಃ || ೭೮ ||

ಮೇಧಾವೀ ಶಾಶ್ವತೋಽಕ್ರೂರಃ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾಽಪರಾಜಿತಃ |
ಅರೀ ದೃಷ್ಟೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸುಂದರಃ ಶತ್ರುತಾಪನಃ || ೭೯ ||

ಯೋಗಯೋಗೀಶ್ವರಾಧೀಶೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರಪೂರಕಃ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೋಽಚಿಂತ್ಯಃ ಶುಭಾಂಗಃ ಕುಲವರ್ಧನಃ || ೮೦ ||

ನಿರ್ವಿಕಾರೋಽನಂತರೂಪೋ ನರನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ |
ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾತ್ಮಾ ಪರಮಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ || ೮೧ ||

ಭೂತವೇತಾಳವಿಧ್ವಂಸೀ ಚಂಡಕೂಶ್ಮಾಂಡಖಂಡನಃ |
ಶಕಲೀಕೃತಮಾರೀಚೋ ಭೈರವಗ್ರಹಭೇದಕಃ || ೮೨ ||

ಚೂರ್ಣೀಕೃತಮಹಾಭೂತಃ ಕಬಲೀಕೃತದುರ್ಗ್ರಹಃ |
ಸುದುರ್ಗ್ರಹೋ ಜಂಭಭೇದೀ ಸೂಚೀಮುಖನಿಷೂದನಃ || ೮೩ ||

ವೃಕೋದರಬಲೋದ್ಧರ್ತಾ ಪುರಂದರಬಲಾನುಗಃ |
ಅಪ್ರಮೇಯಬಲಃ ಸ್ವಾಮೀ ಭಕ್ತಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ || ೮೪ ||

ಮಹಾಭೂತೇಶ್ವರಃ ಶೂರೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾರದವಿಗ್ರಹಃ |
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಧರ್ಮಘ್ನಃ ಸುಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕಃ ಶಿವಃ || ೮೫ ||

ವಿಧೂಮಜ್ವಲನೋ ಭಾನುರ್ಭಾನುಮಾನ್ ಭಾಸ್ವತಾಂ ಪತಿಃ |
ಜಗನ್ಮೋಹನಪಾಟೀರಃ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶೋಧಕಃ || ೮೬ ||

ಕುಲಿಶಾಭರಣೋ ಜ್ವಾಲಾವೃತಃ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ |
ಗ್ರಹಪ್ರಧ್ವಂಸಕಃ ಸ್ವಾತ್ಮರಕ್ಷಕೋ ಧಾರಣಾತ್ಮಕಃ || ೮೭ ||

ಸಂತಾಪನೋ ವಜ್ರಸಾರಃ ಸುಮೇಧಾಽಮೃತಸಾಗರಃ |
ಸಂತಾನಪಂಜರೋ ಬಾಣತಾಟಂಕೋ ವಜ್ರಮಾಲಿಕಃ || ೮೮ ||

ಮೇಖಲಾಗ್ನಿಶಿಖೋ ವಜ್ರಪಂಜರಃ ಸಸುರಾಂಕುಶಃ |
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನೋ ಗಾಂಧರ್ವವಿಶಿಖಾಕೃತಿಃ || ೮೯ ||

ಪ್ರಮೋಹಮಂಡಲೋ ಭೂತಗ್ರಹಶೃಂಖಲಕರ್ಮಕೃತ್ |
ಕಲಾವೃತೋ ಮಹಾಶಂಕುದಾರಣಃ ಶಲ್ಯಚಂದ್ರಿಕಃ || ೯೦ ||

ಚೇತನೋತ್ತಾರಕಃ ಶಲ್ಯಕ್ಷುದ್ರೋನ್ಮೂಲನತತ್ಪರಃ |
ಬಂಧನಾವರಣಃ ಶಲ್ಯಕೃಂತನೋ ವಜ್ರಕೀಲಕಃ || ೯೧ ||

ಪ್ರತೀಕಬಂಧನೋ ಜ್ವಾಲಾಮಂಡಲಃ ಶಸ್ತ್ರದಾರಕಃ |
ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿಮಾಲಿಕಃ ಕೃತ್ಯಾದಂಡಶ್ಚಿತ್ತಪ್ರಭೇದಕಃ || ೯೨ ||

ಗ್ರಹವಾಗುರಿಕಃ ಸರ್ವಬಂಧನೋ ವಜ್ರಭೇದಕಃ |
ಲಘುಸಂತಾನಸಂಕಲ್ಪೋ ಬದ್ಧಗ್ರಹವಿಮೋಚನಃ || ೯೩ ||

ಮೌಲಿಕಾಂಚನಸಂಧಾತಾ ವಿಪಕ್ಷಮತಭೇದಕಃ |
ದಿಗ್ಬಂಧನಕರಃ ಸೂಚೀಮುಖಾಗ್ನಿಶ್ಚಿತ್ತಬಂಧಕಃ || ೯೪ ||

ಚೋರಾಗ್ನಿಮಂಡಲಾಕಾರಃ ಪರಕಂಕಾಳಮರ್ದನಃ |
ತಾಂತ್ರಿಕಃ ಶತ್ರುವಂಶಘ್ನೋ ನಾನಾನಿಗಳಮೋಚಕಃ || ೯೫ ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುಮಹಾವಿಷದೂಷಣಃ |
ಸುಮಹಾಮೇರುಕೋದಂಡಃ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೇಶ್ವರಃ || ೯೬ ||

ನಿಖಿಲಾಕರ್ಷಣಪಟುಃ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕರ್ಮಕೃತ್ |
ಸಂಸ್ತಂಭನಕರಃ ಸರ್ವಭೂತೋಚ್ಚಾಟನತತ್ಪರಃ || ೯೭ ||

ಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣಧ್ವಂಸೀ ಮಹಾಕೃತ್ಯಾಪ್ರದಾಹಕಃ |
ಅಹಿತಾಮಯಕಾರೀ ಚ ದ್ವಿಷನ್ಮಾರಣಕಾರಕಃ || ೯೮ ||

ಏಕಾಯನಗತಾಮಿತ್ರವಿದ್ವೇಷಣಪರಾಯಣಃ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದೋ ದಾತಾ ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವಪಾಲಕಃ || ೯೯ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ಮಹಾವಕ್ಷಾಃ ವರಿಷ್ಠೋ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಃ |
ಅಮಿತ್ರಕರ್ಶನಃ ಶಾಂತಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾ || ೧೦೦ ||

ರಮಣೀಯೋ ರಣೋತ್ಸಾಹೋ ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ರಣಪಂಡಿತಃ |
ರಣಾಂತಕೃದ್ರಥಾಕಾರೋ ರಥಾಂಗೋ ರವಿಪೂಜಿತಃ || ೧೦೧ ||

ವೀರಹಾ ವಿವಿಧಾಕಾರಃ ವರುಣಾರಾಧಿತೋ ವಶೀ |
ಸರ್ವಶತ್ರುವಧಾಕಾಂಕ್ಷೀ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭಕ್ತಮಾನದಃ || ೧೦೨ ||

ಸರ್ವಲೋಕಧರಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುರುಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಪುರಾಣಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪರಮರ್ಮಪ್ರಭೇದಕಃ || ೧೦೩ ||

ವೀರಾಸನಗತೋ ವರ್ಮೀ ಸರ್ವಾಧಾರೋ ನಿರಂಕುಶಃ |
ಜಗದ್ರಕ್ಷೋ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಃ ಜಗದಾನಂದವರ್ಧನಃ || ೧೦೪ ||

ಶಾರದಃ ಶಕಟಾರಾತಿಃ ಶಂಕರಃ ಶಕಟಾಕೃತಿಃ |
ವಿರಕ್ತೋ ರಕ್ತವರ್ಣಾಢ್ಯೋ ರಾಮಸಾಯಕರೂಪಭೃತ್ || ೧೦೫ ||

ಮಹಾವರಾಹದಂಷ್ಟ್ರಾತ್ಮಾ ನೃಸಿಂಹನಖರಾತ್ಮಕಃ |
ಸಮದೃಙ್ಮೋಕ್ಷದೋ ವಂದ್ಯೋ ವಿಹಾರೀ ವೀತಕಲ್ಮಷಃ || ೧೦೬ ||

ಗಂಭೀರೋ ಗರ್ಭಗೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗಭಸ್ತೀ ಗುಹ್ಯಕೋ ಗುರುಃ |
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀರತಃ ಶ್ರಾಂತಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುಗೋಚರಃ || ೧೦೭ ||

ಪುರಾಣೋ ವಿತತೋ ವೀರಃ ಪವಿತ್ರಶ್ಚರಣಾಹ್ವಯಃ |
ಮಹಾಧೀರೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ || ೧೦೮ ||

ಸುವಿಗ್ರಹೋ ವಿಗ್ರಹಘ್ನಃ ಸುಮಾನೀ ಮಾನದಾಯಕಃ |
ಮಾಯೀ ಮಾಯಾಪಹೋ ಮಂತ್ರೀ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾನವಿವರ್ಧನಃ || ೧೦೯ ||

ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಃ ಶೂರಃ ಶುಕ್ರಾರಿಃ ಶಂಕರಾರ್ಚಿತಃ |
ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಭೃದಚ್ಯುತಃ || ೧೧೦ ||

ಚಂದ್ರಧಾಮಾಽಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಗಮಃ |
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪುರಾಣವಿತ್ || ೧೧೧ ||

ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ವಿಜೇತಾ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ |
ಆದಿದೇವೋ ಧ್ರುವೋಽದೃಶ್ಯಃ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || ೧೧೨ ||

ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ವಂಶವರ್ಧನಃ |
ದುರಾಧರ್ಷಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸರ್ವವಿತ್ಸಮಃ || ೧೧೩ ||

ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ವಸಂಪನ್ನೋ ನಿತ್ಯಃ ಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪಕಃ |
ವರ್ಣೀ ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ || ೧೧೪ ||

ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಿಃ ಕಲ್ಯಃ ಕಲಿಕಾಲುಷ್ಯಮೋಚನಃ |
ಸತ್ಯಧರ್ಮಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೋ ವ್ಯೋಮವಾಹನಃ || ೧೧೫ ||

ಶಿತಧಾರಃ ಶಿಖೀ ರೌದ್ರೋ ಭದ್ರೋ ರುದ್ರಸುಪೂಜಿತಃ |
ದರೀಮುಖಾರಿರ್ಜಂಭಘ್ನೋ ವೀರಹಾ ವಾಸವಪ್ರಿಯಃ || ೧೧೬ ||

ದುಸ್ತರಃ ಸುದುರಾರೋಹೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಃ |
ಭೂತಾವಾಸೋ ಭೂತಹಂತಾ ಭೂತೇಶೋ ಭೂತಭಾವನಃ || ೧೧೭ ||

ಭಾವಜ್ಞೋ ಭವರೋಗಘ್ನೋ ಮನೋವೇಗೀ ಮಹಾಭುಜಃ |
ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಕಾಂತಃ ಸ್ಮೃತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಪಾವನಃ || ೧೧೮ ||

ನೀತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಜಿತ್ ಸೌಮ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿರಪರಾಜಿತಃ |
ರುದ್ರಾಂಬರೀಷವರದೋ ಜಿತಮಾಯಃ ಪುರಾತನಃ || ೧೧೯ ||

ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿಲಯೋ ಭೋಕ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ |
ಸತ್ಯೋಽಕ್ಷರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಮರೀಚಿಮಾನ್ || ೧೨೦ ||

ನಿರಂಜನೋ ಜಿತಪ್ರಾಂಶುಃ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭೋಽಗ್ನಿಗೋಚರಃ |
ಸರ್ವಜಿತ್ಸಂಭವೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪೂಜ್ಯೋ ಮಂತ್ರವಿದಗ್ರಿಯಃ || ೧೨೧ ||

ಶತಾವರ್ತಃ ಕಲಾನಾಥಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಮಯೋ ಹರಿಃ |
ಅರೂಪೋ ರೂಪಸಂಪನ್ನೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿರೂಪಕೃತ್ || ೧೨೨ ||

ಸ್ವಾಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಸಮರಶ್ಲಾಘೀ ಸುವ್ರತೋ ವಿಜಯಾನ್ವಿತಃ |
ಚಂಡಘ್ನಶ್ಚಂಡಕಿರಣಃ ಚತುರಶ್ಚಾರಣಪ್ರಿಯಃ || ೧೨೩ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪರಾಮರ್ಷೀ ನೃಸಿಂಹೋ ನಾಭಿಮಧ್ಯಗಃ |
ಯಜ್ಞಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಸಂಕಲ್ಪೋ ಯಜ್ಞಕೇತುರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೨೪ ||

ಜಿತಾರಿರ್ಯಜ್ಞನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಕಟಾಕೃತಿಃ |
ಉತ್ತಮೋಽನುತ್ತಮೋಽನಂಗಃ ಸಾಂಗಃ ಸರ್ವಾಂಗಶೋಭನಃ || ೧೨೫ ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕಾಲನೇಮಿಘ್ನಃ ಕಾಮೀ ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಃ |
ರಮಾನಂದಕರೋ ರಾಮೋ ರಜನೀಶಾಂತರಸ್ಥಿತಃ || ೧೨೬ ||

ಸಂವರ್ತಃ ಸಮರಾನ್ವೇಷೀ ದ್ವಿಷತ್ಪ್ರಾಣಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಮಹಾಭಿಮಾನೀ ಸಂಧಾತಾ ಸರ್ವಾಧೀಶೋ ಮಹಾಗುರುಃ || ೧೨೭ ||

ಸಿದ್ಧಃ ಸರ್ವಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಚತುರ್ವೇದಮಯಃ ಶಾಸ್ತಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ || ೧೨೮ ||

ತಿರಸ್ಕೃತಾರ್ಕತೇಜಸ್ಕೋ ಭಾಸ್ಕರಾರಾಧಿತಃ ಶುಭಃ |
ವ್ಯಾಪೀ ವಿಶ್ವಂಭರೋ ವ್ಯಗ್ರಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನಂತಕೃತ್ || ೧೨೯ ||

ಜಯಶೀಲೋ ಜಯಾಕಾಂಕ್ಷೀ ಜಾತವೇದೋ ಜಯಪ್ರದಃ |
ಕವಿಃ ಕಲ್ಯಾಣದಃ ಕಾಮ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮೋಹನಾಕೃತಿಃ || ೧೩೦ ||

ಕುಂಕುಮಾರುಣಸರ್ವಾಂಗಃ ಕಮಲಾಕ್ಷಃ ಕವೀಶ್ವರಃ |
ಸುವಿಕ್ರಮೋ ನಿಷ್ಕಳಂಕೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವಿಹಾರಕೃತ್ || ೧೩೧ ||

ಕದಂಬಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ಕೇತನಗ್ರಹದಾಹಕಃ |
ಜುಗುಪ್ಸಘ್ನಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಧಾರೋ ವೈಕುಂಠಭುಜವಾಸಕೃತ್ || ೧೩೨ ||

ಸಾರಜ್ಞಃ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿದಃ |
ಸುಕೃತಜ್ಞೋ ಮಹೋದಾರೋ ದುಷ್ಕೃತಘ್ನಃ ಸುವಿಗ್ರಹಃ || ೧೩೩ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋಽನಂತೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಗುಣಾಕರಃ |
ಚಕ್ರೀ ಕುಂತಧರಃ ಖಡ್ಗೀ ಪರಶ್ವಥಧರೋಽಗ್ನಿಭೃತ್ || ೧೩೪ ||

ಧೃತಾಂಕುಶೋ ದಂಡಧರಃ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಃ ಸುಶಂಖಭೃತ್ |
ಧನ್ವೀ ಧೃತಮಹಾಪಾಶೋ ಹಲೀ ಮುಸಲಭೂಷಣಃ || ೧೩೫ ||

ಗದಾಯುಧಧರೋ ವಜ್ರೀ ಮಹಾಶೂಲಲಸದ್ಭುಜಃ |
ಸಮಸ್ತಾಯುಧಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸುದರ್ಶನಮಹಾಪ್ರಭುಃ || ೧೩೬ ||

ಓಂ ಸುದರ್ಶನಮಹಾಪ್ರಭವ ಓಂ ನಮಃ ||

ಇತಿ ಸೌದರ್ಶನಂ ದಿವ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪರಮ್ || ೧೩೭ ||

ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ನಿಯಮಾದ್ಯಃ ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ |
ಶೃಣೋತಿ ವಾ ಶ್ರಾವಯತಿ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕರಸ್ಥಿತಾ || ೧೩೮ ||

ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದೇವಶತ್ರೂಣಾಂ ದುರ್ಜಯಾನಾಂ ಮಹೌಜಸಾಮ್ |
ವಿನಾಶಾರ್ಥಮಿದಂ ದೇವಿ ಹರೇರಾಸಾದಿತಂ ಮಯಾ || ೧೩೯ ||

ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಮಿದಂ ಸರ್ವದಾ ಜಯವರ್ಧನಮ್ |
ಜಲಶೈಲಮಹಾರಣ್ಯದುರ್ಗಮೇಷು ಮಹಾಪದಿ || ೧೪೦ ||

ಭಯಂಕರೇಷು ಚಾಪತ್ಸು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇಷು ಮಹತ್ಸು ಚ |
ಯಃ ಸಕೃತ್ ಪಠನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯ ನೈವ ಭವೇದ್ಭಯಮ್ || ೧೪೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಶ್ಚ ಪಶುಘ್ನಶ್ಚ ಮಾತಾಪಿತೃವಿನಿಂದಕಃ |
ದೇವಾನಾಂ ದೂಷಕಶ್ಚಾಪಿ ಗುರುತಲ್ಪಗತೋಽಪಿ ವಾ || ೧೪೨ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಕೃದಿಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ |
ತಿಷ್ಠನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಸ್ವಪನ್ ಭುಂಜನ್ ಜಾಗ್ರನ್ನಪಿ ಹಸನ್ನಪಿ || ೧೪೩ ||

[* ಸುದರ್ಶನ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ಯೋ ವದೇತ್ತು ಸಕೃನ್ನರಃ |
ಸ ವೈ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈಃ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ | *]

ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಃ ಸರ್ವೇ ರೋಗಾ ರೋಗಾಧಿದೇವತಾಃ |
ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಸರ್ವೇ ಪಠನಾದಸ್ಯ ವೈ ನೃಣಾಮ್ || ೧೪೪ ||

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಜಪ್ತ್ವೇದಂ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಕಲಮ್ |
ಯತ್ರ ಮರ್ತ್ಯಶ್ಚರೇತ್ತತ್ರ ರಕ್ಷತಿ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಃ || ೧೪೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಹಗೇಶ್ವರ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಮಂತ್ರವಿಧಾನೇ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

sri sudarshana sahasranama stotram & gadyam,dhanvantari stotram in kannada,navagraha stotram kannada,sudarshana,navagraha stotram in kannada,sri sudarshana sahasranama stotram,shri sudarshana sahasranama stotram,sudarshana sahasranama stotram lyrics,sudarshana kavacham stotram in telugu,vishnu sahasranamam,dhanvatari mantra in kannada,navagraha mantra with lyrics in kannada,navagraha gayatri mantra in kannada,sri lakshmi narasimha sahasranama stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *