Sri Vaikunta Gadyam lyrics in kannada

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in kannada

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in kannada

images 2023 12 20T120533.397 1

ಯಾಮುನಾರ್ಯಸುಧಾಮ್ಭೋಧಿಮವಗಾಹ್ಯ ಯಥಾಮತಿ |
ಆದಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಖ್ಯಂ ರತ್ನಂ ಸನ್ದರ್ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯಶಕ್ತಿತೇಜಃ ಪ್ರಭೃತ್ಯಸಙ್ಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವಂ, ಪರಮಪುರುಷಂ, ಭಗವನ್ತಂ, ನಾರಾಯಣಂ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ ಸುಹೃತ್ವೇನ ಗುರುತ್ವೇನ ಚ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಐಕಾನ್ತಿಕಾತ್ಯನ್ತಿಕ ತತ್ಪಾದಾಂಬುಜದ್ವಯ ಪರಿಚರ್ಯೈಕಮನೋರಥಃ, ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಚ ತತ್ಪಾದಾಂಬುಜದ್ವಯ ಪ್ರಪತ್ತೇರನ್ಯನ್ನ ಮೇ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಸಾಧನಮಸ್ತೀತಿ ಮನ್ವಾನಃ, ತಸ್ಯೈವ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅಖಿಲಸತ್ತ್ವದಯೈಕಸಾಗರಸ್ಯ ಅನಾಲೋಚಿತ ಗುಣಗುಣಾಖಣ್ಡ ಜನಾನುಕೂಲಾಮರ್ಯಾದ ಶೀಲವತಃ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಗುಣವತ್ತಯಾ ದೇವತಿರ್ಯಙ್ಮನುಷ್ಯಾದ್ಯಖಿಲಜನ ಹೃದಯಾನನ್ದನಸ್ಯ ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕಜಲಧೇಃ ಭಕ್ತಜನಸಂಶ್ಲೇಷೈಕಭೋಗಸ್ಯ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರೀಸಮೃದ್ಧಸ್ಯ, ಮಹಾವಿಭೂತೇಃ, ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾರವಿನ್ದಯುಗಳಂ ಅನನ್ಯಾತ್ಮಸಞ್ಜೀವನೇನ ತದ್ಗತಸರ್ವಭಾವೇನ ಶರಣಮನುವ್ರಜೇತ್ | ತತಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಹಮಾತ್ಮೋಜ್ಜೀವನಾಯೈವಮನುಸ್ಮರೇತ್ | ಚತುರ್ದಶಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಣ್ಡಂ, ದಶಗುಣಿತೋತ್ತರಂ ಚ ಆವರಣಸಪ್ತಕಂ, ಸಮಸ್ತಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ(ಜಾತ)ಮತೀತ್ಯ, ವರ್ತಮಾನೇ ಪರಮವ್ಯೋಮಶಬ್ದಾಭಿಧೇಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ವಾಙ್ಮನಸಾಽಗೋಚರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಕುಣ್ಠೇ ದಿವ್ಯಲೋಕೇ, ಸನಕವಿಧಿಶಿವಾದಿಭಿರಪಿ ಅಚಿನ್ತ್ಯಸ್ವಭಾವೈಶ್ವರ್ಯೈಃ, ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧೈರನನ್ತೈರ್ಭಗವದಾನುಕೂಲ್ಯೈಕ ಭೋಗೈರ್ದಿವ್ಯಪುರುಷೈಃ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ಆಪೂರಿತೇ, ತೇಷಾಮಪಿ ಇಯತ್ಪರಿಮಾಣಂ, ಇಯದೈಶ್ವರ್ಯಂ, ಈದೃಶಸ್ವಭಾವಮಿತಿ ಪರಿಚ್ಛೇತ್ತುಮಯೋಗ್ಯೇ, ದಿವ್ಯಾವರಣಶತಸಹಸ್ರಾವೃತೇ, ದಿವ್ಯಕಲ್ಪಕತರೂಪಶೋಭಿತೇ, ದಿವ್ಯೋದ್ಯಾನ ಶತಸಹಸ್ರಕೋಟಿಭಿರಾವೃತೇ, ಅತಿಪ್ರಮಾಣೇ ದಿವ್ಯಾಯತನೇ, ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ವಿಚಿತ್ರ ದಿವ್ಯರತ್ನಮಯ ದಿವ್ಯಾಸ್ಥಾನಮಣ್ಡಪೇ, ದಿವ್ಯರತ್ನಸ್ತಮ್ಭ ಶತಸಹಸ್ರಕೋಟಿಭಿರುಪಶೋಭಿತೇ,
ದಿವ್ಯನಾನಾರತ್ನಕೃತಸ್ಥಲ ವಿಚಿತ್ರಿತೇ, ದಿವ್ಯಾಲಙ್ಕಾರಾಲಙ್ಕೃತೇ, ಪರಿತಃ ಪತಿತೈಃ ಪತಮಾನೈಃ ಪಾದಪಸ್ಥೈಶ್ಚ ನಾನಾಗನ್ಧವರ್ಣೈರ್ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಶೋಭಮಾನೈರ್ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪೋಪವನೈರುಪಶೋಭಿತೇ, ಸಙ್ಕೀರ್ಣಪಾರಿಜಾತಾದಿ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೋಪಶೋಭಿತೈಃ, ಅಸಙ್ಕೀರ್ಣೈಶ್ಚ ಕೈಶ್ಚಿದನ್ತಸ್ಸ್ಥಪುಷ್ಪರತ್ನಾದಿನಿರ್ಮಿತ ದಿವ್ಯಲೀಲಾಮಣ್ಡಪ ಶತಸಹಸ್ರೋಪಶೋಭಿತೈಃ, ಸರ್ವದಾಽನುಭೂಯಮಾನೈರಪ್ಯಪೂರ್ವವದಾಶ್ಚರ್ಯಮಾವಹದ್ಭಿಃ ಕ್ರೀಡಾಶೈಲ ಶತಸಹಸ್ರೈರಲಙ್ಕೃತೈಃ, ಕೈಶ್ಚಿನ್ನಾರಾಯಣದಿವ್ಯಲೀಲಾಽಸಾಧಾರಣೈಃ, ಕೈಶ್ಚಿತ್ಪದ್ಮವನಾಲಯಾ ದಿವ್ಯಲೀಲಾಽಸಾಧಾರಣೈಃ, ಸಾಧಾರಣೈಶ್ಚ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಶುಕಶಾರಿಕಾಮಯೂರಕೋಕಿಲಾದಿಭಿಃ ಕೋಮಲಕೂಜಿತೈರಾಕುಲೈಃ, ದಿವ್ಯೋದ್ಯಾನ ಶತಸಹಸ್ರೈರಾವೃತೇ, ಮಣಿಮುಕ್ತಾಪ್ರವಾಲ ಕೃತಸೋಪಾನೈಃ, ದಿವ್ಯಾಮಲಾಮೃತರಸೋದಕೈಃ, ದಿವ್ಯಾಣ್ಡಜವರೈಃ, ಅತಿರಮಣೀಯದರ್ಶನೈಃ ಅತಿಮನೋಹರಮಧುರಸ್ವರೈಃ ಆಕುಲೈಃ, ಅನ್ತಸ್ಥ ಮುಕ್ತಾಮಯ ದಿವ್ಯಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನೋಪಶೋಭಿತೈಃ ದಿವ್ಯಸೌಗನ್ಧಿಕವಾಪೀಶತಸಹಸ್ರೈಃ, ದಿವ್ಯರಾಜಹಂಸಾವಳೀವಿರಾಜಿತೈರಾವೃತೇ, ನಿರಸ್ತಾತಿಶಯಾನನ್ದೈಕರಸತಯಾ ಚಾನನ್ತ್ಯಾಚ್ಚ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನುನ್ಮಾದಯದ್ಭಿಃ ಕ್ರೀಡೋದ್ದೇಶೈರ್ವಿರಾಜಿತೇ, ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಪರ್ಯಙ್ಕೋಪಶೋಭಿತೇ, ನಾನಾಪುಷ್ಪಾಸವಾಸ್ವಾದ ಮತ್ತಭೃಙ್ಗಾವಲೀಭಿಃ ಉದ್ಗೀಯಮಾನ ದಿವ್ಯಗಾನ್ಧರ್ವೇಣಾಪೂರಿತೇ, ಚನ್ದನಾಗರುಕರ್ಪೂರ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಾವಗಾಹಿ ಮನ್ದಾನಿಲಾಸೇವ್ಯಮಾನೇ, ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಸಞ್ಚಯ ವಿಚಿತ್ರಿತೇ, ಮಹತಿ ದಿವ್ಯಯೋಗಪರ್ಯಙ್ಕೇ ಅನನ್ತಭೋಗಿನಿ, ಶ್ರೀಮದ್ವೈಕುಣ್ಠೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ಆತ್ಮಕಾನ್ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಯನ್ತ್ಯಾ ಶೇಷ ಶೇಷಾಶನಾದಿ ಸರ್ವಪರಿಜನಂ ಭಗವತಸ್ತತ್ತದವಸ್ಥೋಚಿತ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಂ ಆಜ್ಞಾಪಯನ್ತ್ಯಾ, ಶೀಲರೂಪಗುಣ ವಿಲಾಸಾದಿಭಿಃ ಆತ್ಮಾನುರೂಪಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹಾಸೀನಂ, ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೋನ್ಮೀಲಿತ ಸರಸಿಜಸದೃಶ ನಯನಯುಗಳಂ, ಸ್ವಚ್ಛನೀಲಜೀಮೂತಸಙ್ಕಾಶಂ, ಅತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಪೀತವಾಸಸಂ, ಸ್ವಯಾ ಪ್ರಭಯಾಽತಿನಿರ್ಮಲಯಾ ಅತಿಶೀತಲಯಾ ಅತಿಕೋಮಲಯಾ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಣಿಕ್ಯಾಭಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗದ್ಭಾಸಯನ್ತಂ,
ಅಚಿನ್ತ್ಯದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯಮಯಾಮೃತಸಾಗರಂ, ಅತಿಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿ ಈಷತ್ ಪ್ರಸ್ವಿನ್ನವದಾಲಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ಲಲಾಟಫಲಕ ದಿವ್ಯಾಲಕಾವಲೀವಿರಾಜಿತಂ, ಪ್ರಬುದ್ಧಮುಗ್ಧಾಮ್ಬುಜ ಚಾರುಲೋಚನಂ, ಸವಿಭ್ರಮಭ್ರೂಲತಂ, ಉಜ್ಜ್ವಲಾಧರಂ, ಶುಚಿಸ್ಮಿತಂ, ಕೋಮಲಗಣ್ಡಂ, ಉನ್ನಸಂ, ಉದಗ್ರಪೀನಾಂಸ ವಿಲಂಬಿಕುಣ್ಡಲಾಲಕಾವಲೀ ಬನ್ಧುರ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಂ, ಪ್ರಿಯಾವತಂ‍ಸೋತ್ಪಲ ಕರ್ಣಭೂಷಣಶ್ಲಥಾಲಕಾಬನ್ಧ ವಿಮರ್ದಶಂಸಿಭಿಃ ಚತುರ್ಭಿರಾಜಾನುವಿಲಮ್ಬಿಭಿರ್ಭುಜೈರ್ವಿರಾಜಿತಂ, ಅತಿಕೋಮಲ ದಿವ್ಯರೇಖಾಲಙ್ಕೃತಾತಾಮ್ರಕರತಲಂ, ದಿವ್ಯಾಙ್ಗುಳೀಯಕವಿರಾಜಿತಂ, ಅತಿಕೋಮಲ ದಿವ್ಯನಖಾವಳೀವಿರಾಜಿತಂ, ಅತಿರಕ್ತಾಙ್ಗುಲೀಭಿರಲಙ್ಕೃತಂ, ತತ್ಕ್ಷಣೋನ್ಮೀಲಿತ ಪುಣ್ಡರೀಕ ಸದೃಶಚರಣಯುಗಳಂ, ಅತಿಮನೋಹರ ಕಿರೀಟಮಕುಟ ಚೂಡಾವತಂಸ ಮಕರಕುಣ್ಡಲ ಗ್ರೈವೇಯಕ ಹಾರ ಕೇಯೂರ ಕಟಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಮುಕ್ತಾದಾಮೋದರಬನ್ಧನ ಪೀತಾಂಬರ ಕಾಞ್ಚೀಗುಣ ನೂಪುರಾದಿಭಿರತ್ಯನ್ತ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶೈಃ ದಿವ್ಯಗನ್ಧೈರ್ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಂ, ಶ್ರೀಮತ್ಯಾ ವೈಜಯನ್ತ್ಯಾ ವನಮಾಲಯಾ ವಿರಾಜಿತಂ, ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಽಸಿ ಶಾರ್ಙ್ಗಾದಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ, ಸ್ವಸಙ್ಕಲ್ಪಮಾತ್ರಾವಕ್ಲುಪ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸಾದಿಕೇ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೇ ನ್ಯಸ್ತ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮೈಶ್ವರ್ಯಂ, ವೈನತೇಯಾದಿಭಿಃ ಸ್ವಭಾವತೋ ನಿರಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸ್ವಭಾವೈಃ ಭಗವತ್ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣ ಯೋಗ್ಯೈರ್ಭಗವತ್ಪರಿಚರ್ಯೈಕಭೋಗೈ-ರ್ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧೈರನನ್ತೈಃ ಯಥಾ ಯೋಗಂ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ, ಆತ್ಮಭೋಗೇನ ಅನನುಸಂಹಿತಪರಾದಿಕಾಲ ದಿವ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲಾವಲೋಕನೇನ ವಿಶ್ವಮಾಹ್ಲಾದಯನ್ತಂ, ಈಷದುನ್ಮೀಲಿತ ಮುಖಾಮ್ಬುಜೋದರವಿನಿರ್ಗತೇನ ದಿವ್ಯಾನನಾರವಿನ್ದ ಶೋಭಾಜನನೇನ ದಿವ್ಯಗಾಂಭೀರ್ಯೌದಾರ್ಯ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯಾದ್ಯನವಧಿಕ ಗುಣಗಣವಿಭೂಷಿತೇನ, ಅತಿಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಭಾವಗರ್ಭೇಣ ದಿವ್ಯಲೀಲಾಽಽಲಾಪಾಮೃತೇನ ಅಖಿಲಜನ ಹೃದಯಾನ್ತರಾಣ್ಯಾಪೂರಯನ್ತಂ ಭಗವನ್ತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗೇನ ದೃಷ್ಟ್ವಾ, ತತೋ ಭಗವತೋ ನಿತ್ಯಸ್ವಾಮ್ಯಮಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯದಾಸ್ಯಂ ಚ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಮನುಸನ್ಧಾಯ, ಕದಾಽಹಂ ಭಗವನ್ತಂ ನಾರಾಯಣಂ, ಮಮ ಕುಲನಾಥಂ, ಮಮ ಕುಲದೈವತಂ, ಮಮ ಕುಲಧನಂ, ಮಮ ಭೋಗ್ಯಂ, ಮಮ ಮಾತರಂ, ಮಮ ಪಿತರಂ, ಮಮ ಸರ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಕದಾಽಹಂ ಭಗವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜದ್ವಯಂ ಶಿರಸಾ ಸಙ್ಗ್ರಹೀಷ್ಯಾಮಿ | ಕದಾಽಹಂ ಭಗವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜದ್ವಯ ಪರಿಚರ್ಯಾಽಽಶಯಾ ನಿರಸ್ತಸಮಸ್ತೇತರ ಭೋಗಾಶಃ, ಅಪಗತ ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕಸ್ವಭಾವಃ ತತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜದ್ವಯಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಾಮಿ | ಕದಾಽಹಂ ಭಗವತ್ಪಾದಾಂಬುಜದ್ವಯ ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣಯೋಗ್ಯ-ಸ್ತದೇಕಭೋಗಸ್ತತ್ಪಾದೌ ಪರಿಚರಿಷ್ಯಾಮಿ | ಕದಾ ಮಾಂ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಕೀಯಯಾ ಅತಿಶೀತಲಯಾ ದೃಶಾ ಅವಲೋಕ್ಯ, ಸ್ನಿಗ್ಧಗಮ್ಭೀರಮಧುರಯಾ ಗಿರಾ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಂ ಆಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯತಿ, ಇತಿ ಭಗವತ್ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಮಾಶಾಂ ವರ್ಧಯಿತ್ವಾ ತಯೈವಾಽಶಯಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೋಪಬೃಂಹಿತಯಾ ಭಗವನ್ತಮುಪೇತ್ಯ, ದೂರಾದೇವ ಭಗವನ್ತಂ ಶೇಷಭೋಗೇ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹಾಸೀನಂ ವೈನತೇಯಾದಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ, ಸಮಸ್ತಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಇತಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಉತ್ಥಾಯೋತ್ಥಾಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಸಾಧ್ವಸವಿನಯಾವನತೋ ಭೂತ್ವಾ, ಭಗವತ್ಪಾರಿಷದಗಣನಾಯಕೈರ್ದ್ವಾರಪಾಲೈಃ ಕೃಪಯಾ ಸ್ನೇಹಗರ್ಭಯಾ ದೃಶಾಽವಲೋಕಿತಃ ಸಮ್ಯಗಭಿವನ್ದಿತೈಸ್ತೈಸ್ತೈರೇವಾನುಮತೋ ಭಗವನ್ತಮುಪೇತ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಮಾಮೈಕಾನ್ತಿಕಾತ್ಯನ್ತಿಕ ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣಾಯ ಪರಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಇತಿ ಯಾಚಮಾನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಭಗವತೇ ನಿವೇದಯೇತ್ |
ತತೋ ಭಗವತಾ ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮಸಞ್ಜೀವನೇನ ಅಮರ್ಯಾದಶೀಲವತಾ ಅತಿಪ್ರೇಮಾನ್ವಿತೇನ ಅವಲೋಕನೇನಾವಲೋಕ್ಯ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತಾತ್ಯನ್ತಶೇಷಭಾವಾಯ ಸ್ವೀಕೃತೋಽನುಜ್ಞಾತಶ್ಚ ಅತ್ಯನ್ತಸಾಧ್ವಸವಿನಯಾವನತಃ ಕಿಙ್ಕುರ್ವಾಣಃ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಪುಟೋ ಭಗವನ್ತಮುಪಾಸೀತ | ತತಶ್ಚಾನುಭೂಯಮಾನ ಭಾವವಿಶೇಷಃ ನಿರತಿಶಯಪ್ರೀತ್ಯಾಽನ್ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕರ್ತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸ್ಮರ್ತುಮಶಕ್ತಃ ಪುನರಪಿ ಶೇಷಭಾವಮೇವ ಯಾಚಮಾನೋ ಭಗವನ್ತಮೇವಾವಿಚ್ಛಿನ್ನಸ್ರೋತೋರೂಪೇಣಾವಲೋಕನೇನ ಅವಲೋಕಯನ್ನಾಸೀತ | ತತೋ ಭಗವತಾ ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮಸಞ್ಜೀವನೇನಾವಲೋಕನೇನಾವಲೋಕ್ಯ ಸಸ್ಮಿತಮಾಹೂಯ ಸಮಸ್ತಕ್ಲೇಶಾಪಹಂ ನಿರತಿಶಯಸುಖಾವಹಮಾತ್ಮೀಯಂ, ಶ್ರೀಮತ್ಪಾದಾರವಿನ್ದಯುಗಳಂ ಶಿರಸಿ ಕೃತಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ, ಅಮೃತಸಾಗರಾನ್ತರ್ನಿಮಗ್ನಸರ್ವಾವಯವಃ ಸುಖಮಾಸೀತ |

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇರ್ಯತಿಪತೇಶ್ಚ ದಯೈಕಧಾಮ್ನೋಃ
ಯೋಽಸೌ ಪುರಾ ಸಮಜನಿಷ್ಟ ಜಗದ್ಧಿತಾರ್ಥಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶಯತು ನಃ ಪರಮಂ ರಹಸ್ಯಂ
ಸಂವಾದ ಏಷ ಶರಣಾಗತಿ ಮನ್ತ್ರಸಾರಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜವಿರಚಿತೇ ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠಗದ್ಯಮ್ ||

vaikunta,gadyam,vaikuntha gadyam,kannada,bhakta prahlada full movie in kannada,gadya thrayam,saranagati gadya by malola kanna,sri lakshmi kannada songs,kannada nadina jeevanadi kaveri,vaikunta ekadesi,sri lakshmi kannada devotional songs,bhakta prahlada kannada,bhakta prahlada film kannada,kannada bhajan,kannada devotional song,kgf kannada songs,bhaktha prahalada kannada movie,2019 songs kannada,bhaktha prahalada kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *