Sri Vaikunta Gadyam lyrics in tamil

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in tamil

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in tamil

images 2023 12 20T120533.397 2

யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி ।
ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥

ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶ கர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாநப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திதேஜ꞉ ப்ரப்⁴ருத்யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவம், பரமபுருஷம், ப⁴க³வந்தம், நாராயணம், ஸ்வாமித்வேந ஸுஹ்ருத்வேந கு³ருத்வேந ச பரிக்³ருஹ்ய ஐகாந்திகாத்யந்திக தத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய பரிசர்யைகமநோரத²꞉, தத்ப்ராப்தயே ச தத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய ப்ரபத்தேரந்யந்ந மே கல்பகோடிஸஹஸ்ரேணாபி ஸாத⁴நமஸ்தீதி மந்வாந꞉, தஸ்யைவ ப⁴க³வதோ நாராயணஸ்ய அகி²லஸத்த்வத³யைகஸாக³ரஸ்ய அநாலோசித கு³ணகு³ணாக²ண்ட³ ஜநாநுகூலாமர்யாத³ ஶீலவத꞉, ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய கு³ணவத்தயா தே³வதிர்யங்மநுஷ்யாத்³யகி²லஜந ஹ்ருத³யாநந்த³நஸ்ய ஆஶ்ரிதவாத்ஸல்யைகஜலதே⁴꞉ ப⁴க்தஜநஸம்ஶ்லேஷைகபோ⁴க³ஸ்ய நித்யஜ்ஞாநக்ரியைஶ்வர்யாதி³ போ⁴க³ஸாமக்³ரீஸம்ருத்³த⁴ஸ்ய, மஹாவிபூ⁴தே꞉, ஶ்ரீமச்சரணாரவிந்த³யுக³லம் அநந்யாத்மஸஞ்ஜீவநேந தத்³க³தஸர்வபா⁴வேந ஶரணமநுவ்ரஜேத் । ததஶ்ச ப்ரத்யஹமாத்மோஜ்ஜீவநாயைவமநுஸ்மரேத் । சதுர்த³ஶபு⁴வநாத்மகம் அண்ட³ம், த³ஶகு³ணிதோத்தரம் ச ஆவரணஸப்தகம், ஸமஸ்தம் கார்யகாரண(ஜாத)மதீத்ய, வர்தமாநே பரமவ்யோமஶப்³தா³பி⁴தே⁴யே, ப்³ரஹ்மாதீ³நாம் வாங்மநஸா(அ)கோ³சரே, ஶ்ரீமதி வைகுண்டே² தி³வ்யலோகே, ஸநகவிதி⁴ஶிவாதி³பி⁴ரபி அசிந்த்யஸ்வபா⁴வைஶ்வர்யை꞉, நித்யஸித்³தை⁴ரநந்தைர்ப⁴க³வதா³நுகூல்யைக போ⁴கை³ர்தி³வ்யபுருஷை꞉ மஹாத்மபி⁴꞉ ஆபூரிதே, தேஷாமபி இயத்பரிமாணம், இயதை³ஶ்வர்யம், ஈத்³ருஶஸ்வபா⁴வமிதி பரிச்சே²த்துமயோக்³யே, தி³வ்யாவரணஶதஸஹஸ்ராவ்ருதே, தி³வ்யகல்பகதரூபஶோபி⁴தே, தி³வ்யோத்³யாந ஶதஸஹஸ்ரகோடிபி⁴ராவ்ருதே, அதிப்ரமாணே தி³வ்யாயதநே, கஸ்மிம்ஶ்சித்³விசித்ர தி³வ்யரத்நமய தி³வ்யாஸ்தா²நமண்ட³பே, தி³வ்யரத்நஸ்தம்ப⁴ ஶதஸஹஸ்ரகோடிபி⁴ருபஶோபி⁴தே,
தி³வ்யநாநாரத்நக்ருதஸ்த²ல விசித்ரிதே, தி³வ்யாலங்காராலங்க்ருதே, பரித꞉ பதிதை꞉ பதமாநை꞉ பாத³பஸ்தை²ஶ்ச நாநாக³ந்த⁴வர்ணைர்தி³வ்யபுஷ்பை꞉ ஶோப⁴மாநைர்தி³வ்யபுஷ்போபவநைருபஶோபி⁴தே, ஸங்கீர்ணபாரிஜாதாதி³ கல்பத்³ருமோபஶோபி⁴தை꞉, அஸங்கீர்ணைஶ்ச கைஶ்சித³ந்தஸ்ஸ்த²புஷ்பரத்நாதி³நிர்மித தி³வ்யலீலாமண்ட³ப ஶதஸஹஸ்ரோபஶோபி⁴தை꞉, ஸர்வதா³(அ)நுபூ⁴யமாநைரப்யபூர்வவதா³ஶ்சர்யமாவஹத்³பி⁴꞉ க்ரீடா³ஶைல ஶதஸஹஸ்ரைரலங்க்ருதை꞉, கைஶ்சிந்நாராயணதி³வ்யலீலா(அ)ஸாதா⁴ரணை꞉, கைஶ்சித்பத்³மவநாலயா தி³வ்யலீலா(அ)ஸாதா⁴ரணை꞉, ஸாதா⁴ரணைஶ்ச கைஶ்சித் ஶுகஶாரிகாமயூரகோகிலாதி³பி⁴꞉ கோமலகூஜிதைராகுலை꞉, தி³வ்யோத்³யாந ஶதஸஹஸ்ரைராவ்ருதே, மணிமுக்தாப்ரவால க்ருதஸோபாநை꞉, தி³வ்யாமலாம்ருதரஸோத³கை꞉, தி³வ்யாண்ட³ஜவரை꞉, அதிரமணீயத³ர்ஶநை꞉ அதிமநோஹரமது⁴ரஸ்வரை꞉ ஆகுலை꞉, அந்தஸ்த² முக்தாமய தி³வ்யக்ரீடா³ஸ்தா²நோபஶோபி⁴தை꞉ தி³வ்யஸௌக³ந்தி⁴கவாபீஶதஸஹஸ்ரை꞉, தி³வ்யராஜஹம்ஸாவலீவிராஜிதைராவ்ருதே, நிரஸ்தாதிஶயாநந்தை³கரஸதயா சாநந்த்யாச்ச ப்ரவிஷ்டாநுந்மாத³யத்³பி⁴꞉ க்ரீடோ³த்³தே³ஶைர்விராஜிதே, தத்ர தத்ர க்ருத தி³வ்யபுஷ்பபர்யங்கோபஶோபி⁴தே, நாநாபுஷ்பாஸவாஸ்வாத³ மத்தப்⁴ருங்கா³வலீபி⁴꞉ உத்³கீ³யமாந தி³வ்யகா³ந்த⁴ர்வேணாபூரிதே, சந்த³நாக³ருகர்பூர தி³வ்யபுஷ்பாவகா³ஹி மந்தா³நிலாஸேவ்யமாநே, மத்⁴யே புஷ்பஸஞ்சய விசித்ரிதே, மஹதி தி³வ்யயோக³பர்யங்கே அநந்தபோ⁴கி³நி, ஶ்ரீமத்³வைகுண்டை²ஶ்வர்யாதி³ தி³வ்யலோகம் ஆத்மகாந்த்யா விஶ்வமாப்யாயயந்த்யா ஶேஷ ஶேஷாஶநாதி³ ஸர்வபரிஜநம் ப⁴க³வதஸ்தத்தத³வஸ்தோ²சித பரிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாபயந்த்யா, ஶீலரூபகு³ண விலாஸாதி³பி⁴꞉ ஆத்மாநுரூபயா ஶ்ரியா ஸஹாஸீநம், ப்ரத்யக்³ரோந்மீலித ஸரஸிஜஸத்³ருஶ நயநயுக³லம், ஸ்வச்ச²நீலஜீமூதஸங்காஶம், அத்யுஜ்ஜ்வலபீதவாஸஸம், ஸ்வயா ப்ரப⁴யா(அ)திநிர்மலயா அதிஶீதலயா அதிகோமலயா ஸ்வச்ச²மாணிக்யாப⁴யா க்ருத்ஸ்நம் ஜக³த்³பா⁴ஸயந்தம்,
அசிந்த்யதி³வ்யாத்³பு⁴த நித்யயௌவந ஸ்வபா⁴வலாவண்யமயாம்ருதஸாக³ரம், அதிஸௌகுமார்யாதி³ ஈஷத் ப்ரஸ்விந்நவதா³லக்ஷ்யமாண லலாடப²லக தி³வ்யாலகாவலீவிராஜிதம், ப்ரபு³த்³த⁴முக்³தா⁴ம்பு³ஜ சாருலோசநம், ஸவிப்⁴ரமப்⁴ரூலதம், உஜ்ஜ்வலாத⁴ரம், ஶுசிஸ்மிதம், கோமலக³ண்ட³ம், உந்நஸம், உத³க்³ரபீநாம்ஸ விலம்பி³குண்ட³லாலகாவலீ ப³ந்து⁴ர கம்பு³கந்த⁴ரம், ப்ரியாவதம்ஸோத்பல கர்ணபூ⁴ஷணஶ்லதா²லகாப³ந்த⁴ விமர்த³ஶம்ஸிபி⁴꞉ சதுர்பி⁴ராஜாநுவிலம்பி³பி⁴ர்பு⁴ஜைர்விராஜிதம், அதிகோமல தி³வ்யரேகா²லங்க்ருதாதாம்ரகரதலம், தி³வ்யாங்கு³லீயகவிராஜிதம், அதிகோமல தி³வ்யநகா²வலீவிராஜிதம், அதிரக்தாங்கு³லீபி⁴ரலங்க்ருதம், தத்க்ஷணோந்மீலித புண்ட³ரீக ஸத்³ருஶசரணயுக³லம், அதிமநோஹர கிரீடமகுட சூடா³வதம்ஸ மகரகுண்ட³ல க்³ரைவேயக ஹார கேயூர கடக ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துப⁴ முக்தாதா³மோத³ரப³ந்த⁴ந பீதாம்ப³ர காஞ்சீகு³ண நூபுராதி³பி⁴ரத்யந்த ஸுக²ஸ்பர்ஶை꞉ தி³வ்யக³ந்தை⁴ர்பூ⁴ஷணைர்பூ⁴ஷிதம், ஶ்ரீமத்யா வைஜயந்த்யா வநமாலயா விராஜிதம், ஶங்க²சக்ரக³தா³(அ)ஸி ஶார்ங்கா³தி³ தி³வ்யாயுதை⁴꞉ ஸேவ்யமாநம், ஸ்வஸங்கல்பமாத்ராவக்லுப்த ஜக³ஜ்ஜந்மஸ்தி²தித்⁴வம்ஸாதி³கே ஶ்ரீமதி விஷ்வக்ஸேநே ந்யஸ்த ஸமஸ்தாத்மைஶ்வர்யம், வைநதேயாதி³பி⁴꞉ ஸ்வபா⁴வதோ நிரஸ்த ஸமஸ்த ஸாம்ஸாரிக ஸ்வபா⁴வை꞉ ப⁴க³வத்பரிசர்யாகரண யோக்³யைர்ப⁴க³வத்பரிசர்யைகபோ⁴கை³-ர்நித்யஸித்³தை⁴ரநந்தை꞉ யதா² யோக³ம் ஸேவ்யமாநம், ஆத்மபோ⁴கே³ந அநநுஸம்ஹிதபராதி³கால தி³வ்யாமல கோமலாவலோகநேந விஶ்வமாஹ்லாத³யந்தம், ஈஷது³ந்மீலித முகா²ம்பு³ஜோத³ரவிநிர்க³தேந தி³வ்யாநநாரவிந்த³ ஶோபா⁴ஜநநேந தி³வ்யகா³ம்பீ⁴ர்யௌதா³ர்ய ஸௌந்த³ர்ய மாது⁴ர்யாத்³யநவதி⁴க கு³ணக³ணவிபூ⁴ஷிதேந, அதிமநோஹர தி³வ்யபா⁴வக³ர்பே⁴ண தி³வ்யலீலா(ஆ)லாபாம்ருதேந அகி²லஜந ஹ்ருத³யாந்தராண்யாபூரயந்தம் ப⁴க³வந்தம் நாராயணம் த்⁴யாநயோகே³ந த்³ருஷ்ட்வா, ததோ ப⁴க³வதோ நித்யஸ்வாம்யமாத்மநோ நித்யதா³ஸ்யம் ச யதா²வஸ்தி²தமநுஸந்தா⁴ய, கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வந்தம் நாராயணம், மம குலநாத²ம், மம குலதை³வதம், மம குலத⁴நம், மம போ⁴க்³யம், மம மாதரம், மம பிதரம், மம ஸர்வம் ஸாக்ஷாத்கரவாணி சக்ஷுஷா ।
கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வயம் ஶிரஸா ஸங்க்³ரஹீஷ்யாமி । கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய பரிசர்யா(ஆ)ஶயா நிரஸ்தஸமஸ்தேதர போ⁴கா³ஶ꞉, அபக³த ஸமஸ்த ஸாம்ஸாரிகஸ்வபா⁴வ꞉ தத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வயம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி । கதா³(அ)ஹம் ப⁴க³வத்பாதா³ம்பு³ஜத்³வய பரிசர்யாகரணயோக்³ய-ஸ்ததே³கபோ⁴க³ஸ்தத்பாதௌ³ பரிசரிஷ்யாமி । கதா³ மாம் ப⁴க³வாந் ஸ்வகீயயா அதிஶீதலயா த்³ருஶா அவலோக்ய, ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரமது⁴ரயா கி³ரா பரிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாபயிஷ்யதி, இதி ப⁴க³வத்பரிசர்யாயாமாஶாம் வர்த⁴யித்வா தயைவா(அ)ஶயா தத்ப்ரஸாதோ³பப்³ரும்ஹிதயா ப⁴க³வந்தமுபேத்ய, தூ³ராதே³வ ப⁴க³வந்தம் ஶேஷபோ⁴கே³ ஶ்ரியா ஸஹாஸீநம் வைநதேயாதி³பி⁴꞉ ஸேவ்யமாநம், ஸமஸ்தபரிவாராய ஶ்ரீமதே நாராயணாய நம꞉, இதி ப்ரணம்ய உத்தா²யோத்தா²ய புந꞉ புந꞉ ப்ரணம்ய அத்யந்த ஸாத்⁴வஸவிநயாவநதோ பூ⁴த்வா, ப⁴க³வத்பாரிஷத³க³ணநாயகைர்த்³வாரபாலை꞉ க்ருபயா ஸ்நேஹக³ர்ப⁴யா த்³ருஶா(அ)வலோகித꞉ ஸம்யக³பி⁴வந்தி³தைஸ்தைஸ்தைரேவாநுமதோ ப⁴க³வந்தமுபேத்ய, ஶ்ரீமதா மூலமந்த்ரேண மாமைகாந்திகாத்யந்திக பரிசர்யாகரணாய பரிக்³ருஹ்ணீஷ்வ இதி யாசமாந꞉ ப்ரணம்யாத்மாநம் ப⁴க³வதே நிவேத³யேத் ।
ததோ ப⁴க³வதா ஸ்வயமேவாத்மஸஞ்ஜீவநேந அமர்யாத³ஶீலவதா அதிப்ரேமாந்விதேந அவலோகநேநாவலோக்ய ஸர்வதே³ஶ ஸர்வகால ஸர்வாவஸ்தோ²சிதாத்யந்தஶேஷபா⁴வாய ஸ்வீக்ருதோ(அ)நுஜ்ஞாதஶ்ச அத்யந்தஸாத்⁴வஸவிநயாவநத꞉ கிங்குர்வாண꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ ப⁴க³வந்தமுபாஸீத । ததஶ்சாநுபூ⁴யமாந பா⁴வவிஶேஷ꞉ நிரதிஶயப்ரீத்யா(அ)ந்யத்கிஞ்சித்கர்தும் த்³ரஷ்டும் ஸ்மர்துமஶக்த꞉ புநரபி ஶேஷபா⁴வமேவ யாசமாநோ ப⁴க³வந்தமேவாவிச்சி²ந்நஸ்ரோதோரூபேணாவலோகநேந அவலோகயந்நாஸீத । ததோ ப⁴க³வதா ஸ்வயமேவாத்மஸஞ்ஜீவநேநாவலோகநேநாவலோக்ய ஸஸ்மிதமாஹூய ஸமஸ்தக்லேஶாபஹம் நிரதிஶயஸுகா²வஹமாத்மீயம், ஶ்ரீமத்பாதா³ரவிந்த³யுக³லம் ஶிரஸி க்ருதம் த்⁴யாத்வா, அம்ருதஸாக³ராந்தர்நிமக்³நஸர்வாவயவ꞉ ஸுக²மாஸீத ।

லக்ஷ்மீபதேர்யதிபதேஶ்ச த³யைகதா⁴ம்நோ꞉
யோ(அ)ஸௌ புரா ஸமஜநிஷ்ட ஜக³த்³தி⁴தார்த²ம் ।
ப்ராப்யம் ப்ரகாஶயது ந꞉ பரமம் ரஹஸ்யம்
ஸம்வாத³ ஏஷ ஶரணாக³தி மந்த்ரஸார꞉ ॥

இதி ஶ்ரீப⁴க³வத்³ராமாநுஜவிரசிதே ஶ்ரீவைகுண்ட²க³த்³யம் ।

vaikunta gadyam,gadyam,sri vaikunda gadyam,vaigunta gadya,vaikunta gadyam in telugu,vaikunta,sri vaikunta gadyam,vaikunta ekadasi,sre vaikunta gadyam,shree vaikunta gadyam,vaikunta gadyam with lyrics,vaikunta gadyam telugu,vaikuntha gadyam,vaikunta gadyam telugu lo,vaikunda gadyam,vaikunta gadyam by ashalatha,vaikunta gadyam with telugu lyrics,sriranga gadyam,sri ranga gadyam,sri vaikunta gadhyam – gadhya thrayam,srirangam temple history in tamil

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *