Sri Vaikunta Gadyam lyrics in hindi

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in hindi

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in hindi यामुनार्यसुधाम्भोधिमवगाह्य यथामति ।आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम् ॥ स्वाधीन त्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थिति…
Sri Vaikunta Gadyam lyrics in tamil

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in tamil

Sri Vaikunta Gadyam lyrics in tamil யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி ।ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥ ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி…