May 24, 2024

Sri Vamana Stotram 3 lyrics in kannada

images 2023 12 20T163215.489 1

ಲೋಮಹರ್ಷಣ ಉವಾಚ |
ದೇವದೇವೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರಯೋನಿರ್ಜಗದಾದಿಜಃ |
ಅನಾದಿರಾದಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಹರಿಃ || ೧ ||

ಪರಾವರಾಣಾಂ ಪರಮಃ ಪರಾಪರಸತಾಂ ಗತಿಃ |
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮಾನಾನಾಂ ಸಪ್ತಲೋಕಗುರೋರ್ಗುರುಃ |
ಸ್ಥಿತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ಗರ್ಭತಾಂ ಗತಃ || ೨ ||

ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭೂಣಾಂ ಪರಮಃ ಪರಾಣಾ-
-ಮನಾದಿಮಧ್ಯೋ ಭಗವಾನನಂತಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಶೇನ ಸನಾಥಮೇಕಃ
ಕರ್ತುಂ ಮಹಾತ್ಮಾದಿತಿಜೋಽವತೀರ್ಣಃ || ೩ ||

ನ ಯಸ್ಯ ರುದ್ರೋ ನ ಚ ಪದ್ಮಯೋನಿ-
-ರ್ನೇಂದ್ರೋ ನ ಸೂರ್ಯೇಂದುಮರೀಚಿಮಿಶ್ರಾಃ |
ಜಾನಂತಿ ದೈತ್ಯಾಧಿಪ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಂ
ಸ ವಾಸುದೇವಃ ಕಲಯಾವತೀರ್ಣಃ || ೪ ||

ಯಮಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ
ವಿಶಂತಿ ಯಂ ಜ್ಞಾನವಿಧೂತಪಾಪಾಃ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ನ ಪುನರ್ಭವಂತಿ
ತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಮ್ || ೫ ||

ಭೃತಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ಯತೋ ಭವಂತಿ
ಯಥೋರ್ಮಯಸ್ತೋಯನಿಧೇರಜಸ್ರಮ್ |
ಲಯಂ ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಲಯೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಚಿಂತ್ಯಮ್ || ೬ ||

ನ ಯಸ್ಯ ರೂಪಂ ನ ಬಲಂ ಪ್ರಭಾವೋ
ನ ಚ ಪ್ರತಾಪಃ ಪರಮಸ್ಯ ಪುಂಸಃ |
ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ಸರ್ವಪಿತಾಮಹಾದ್ಯೈ-
-ಸ್ತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಮ್ || ೭ ||

ರೂಪಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರ್ಗ್ರಹಣೇ ತ್ವಗೇಷಾ
ಸ್ಪರ್ಶಗ್ರಹಿತ್ರೀ ರಸನಾ ರಸಸ್ಯ |
ಘ್ರಾಣಂ ಚ ಗಂಧಗ್ರಹಣೇ ನಿಯುಕ್ತಂ
ನ ಘ್ರಾಣಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರವಣಾದಿ ತಸ್ಯ || ೮ ||

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಃ ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಯಃ
ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ವೇದಿತವ್ಯಃ ಸ ಯುಕ್ತ್ಯಾ |
ಶಕ್ಯಂ ತಮೀಡ್ಯಮನಘಂ ಚ ದೇವಂ
ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನತೋಽಹಂ ಹರಿಮೀಶಿತಾರಮ್ || ೯ ||

ಯೇನೈಕದಂಷ್ಟ್ರೇಣ ಸಮುದ್ಧೃತೇಯಂ
ಧರಾಚಲಾ ಧಾರಯತೀಹ ಸರ್ವಮ್ |
ಶೇತೇ ಗ್ರಸಿತ್ವಾ ಸಕಲಂ ಜಗದ್ಯ-
-ಸ್ತಮೀಡ್ಯಮೀಶಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುಮ್ || ೧೦ ||

ಅಂಶಾವತೀರ್ಣೇನ ಚ ಯೇನ ಗರ್ಭೇ
ಹೃತಾನಿ ತೇಜಾಂಸಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಮ್ |
ನಮಾಮಿ ತಂ ದೇವಮನಂತಮೀಶ-
-ಮಶೇಷಸಂಸಾರತರೋಃ ಕುಠಾರಮ್ || ೧೧ ||

ದೇವೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಸ ಷೋಡಶಾಂಶೇನ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರಾಃ |
ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾತುರ್ಜಠರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ
ಹೃತಾನಿ ವಸ್ತೇನ ಬಲಂ ವಪೂಂಷಿ || ೧೨ ||

ಇತಿ ವಾಮನಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

dadhi vamana stotram,vamana stotram in kannada,vamana mantra,vamana stotram,dadhi vamana stotra,vamana,kannada,vamana avatar story in kannada,vamana stotram in telugu,vamana avatar,sri dadhi vamana stotram,sri vamana stotram,vamana stotram sanskrit,vamana puranam in telugu,dashavatara in kannada,dadhi vamana stotram with lyrics,vamana ashtottara vamana in telugu,discourse in kannada,hindu story in kaannada,vamana stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!