Sri Varaha Kavacham lyrics in kannada

Sri Varaha Kavacham lyrics in kannada

Sri Varaha Kavacham lyrics in kannada

images 2023 12 20T134255.717 1

ಆದ್ಯಂ ರಂಗಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಮಾನಂ ರಂಗ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್ |
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಂ ಚ ಸಾಲಗ್ರಾಮಂ ಚ ನೈಮಿಶಮ್ ||

ತೋತಾದ್ರಿಂ ಪುಷ್ಕರಂ ಚೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಮ್ |
ಅಷ್ಟೌ ಮೇ ಮೂರ್ತಯಃ ಸನ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಾ ಮಹೀತಲೇ ||

ಶ್ರೀ ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀರುದ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣೀತ ಮುರಾರಿ ಗುಣಸತ್ಕಥಾ |
ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಶ್ರುತ್ವಾ ತೃಪ್ತಿರ್ನ ಮೇ ಜಾತಾ ಮನಃ ಕೌತೂಹಲಾಯತೇ |
ಶ್ರೋತುಂ ತದ್ದೇವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ವರ್ಣಯ ಮೇ ಪುನಃ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಸ್ಯ ವೈಭವಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಮಹಾಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ತೀರ್ಥ ರಾಜೋಽಭಿಧೀಯತೇ || ೩ ||

ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ನಾಮ್ನೀ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇ ಯಾ ಚ ವರ್ತತೇ |
ಜಾತಾ ಶ್ರಮಾಪಹಾ ಪುಣ್ಯಾ ವರಾಹ ಶ್ರಮವಾರಿಣಾ || ೪ ||

ವಿಷ್ಣೋರಂಗುಷ್ಠ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಪುಣ್ಯದಾ ಖಲು ಜಾಹ್ನವೀ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರ್ವಾಂಗಸಂಭೂತಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಶುಭಾ || ೫ ||

ಮಹಾನದೀ ಸಹಸ್ತ್ರೇಣ ನಿತ್ಯದಾ ಸಂಗತಾ ಶುಭಾ |
ಸಕೃತ್ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಮುಕ್ತಾಘಃ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ಹರೇಃ ಪದಮ್ || ೬ ||

ತಸ್ಯಾ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗೇ ತು ಅಶ್ವತ್ಥಚ್ಛಾಯಯೋದಕೇ |
ಸ್ನಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಿಪ್ಪಲಸ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೭ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ವೇತವರಾಹಂ ಚ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಯೇದ್ಯದಿ |
ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಶ್ರಿಯಾ ಪರಮಯಾ ಯುತಃ || ೮ ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನನೇಕಾಂಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಮನ್ತೇ ವ್ರಜೇತ್ ಧ್ರುವಮ್ || ೯ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತಟೇ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಶತವಾರಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧೦ ||

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದ್ಯೈಃ ಮಹಾರೋಗೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಯಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪಠತೇ ಯದಿ || ೧೧ ||

ಶತ್ರು ಪೀಡಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಭೂಪತಿತ್ವಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಬಾಹುಮೂಲೇ ಗಲೇಽಥ ವಾ || ೧೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಶತ್ರವೋ ಘೋರಕರ್ಮಾಣೋ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ವಿಷಜನ್ತವಃ |
ನಷ್ಟ ದರ್ಪಾ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ವಿದ್ರವನ್ತಿ ದಿಶೋ ದಶ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ ಉವಾಚ |
ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಕವಚಂ ಮಹ್ಯಂ ಯೇನ ಗುಪ್ತೋ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ |
ಸಂಚರೇದ್ದೇವವನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿಭೀಷಣಃ |
ಯೇನಾಪ್ನೋತಿ ಚ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸದಾಶಿವ || ೧೪ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾರಾಹಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಯೇನ ಗುಪ್ತೋ ಲಭೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ವಿಜಯಂ ಸರ್ವಸಂಪದಮ್ || ೧೫ ||

ಅಂಗರಕ್ಷಾಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹನಾಶನಮ್ || ೧೬ ||

ವಿಷಾಭಿಚಾರ ಕೃತ್ಯಾದಿ ಶತ್ರುಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ |
ನೋಕ್ತಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ವಂ ಹಿ ಗೋಪ್ಯಾತ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಯತಃ || ೧೭ ||

ವರಾಹೇಣ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹ್ಯಂ ಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ |
ಯುದ್ಧೇಷು ಜಯದಂ ದೇವಿ ಶತ್ರುಪೀಡಾನಿವಾರಣಮ್ || ೧೮ ||

ವರಾಹಕವಚಾತ್ ಗುಪ್ತೋ ನಾಶುಭಂ ಲಭತೇ ನರಃ |
ವರಾಹಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೧೯ ||

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ ವರಾಹೋ ಭೂಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಪಾದೌ ಪಾಣೀ ಚ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯ ವಾರಿಣಾ || ೨೦ ||

ಕೃತ ಸ್ವಾಂಗ ಕರನ್ಯಾಸಃ ಸಪವಿತ್ರ ಉದಂಮುಖಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭವಸ್ಸುವರಿತಿ ನಮೋ ಭೂಪತಯೇಽಪಿ ಚ || ೨೧ ||

ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಶ್ಚಾತ್ವರಾಹಾಯ ನಮಸ್ತಥಾ |
ಏವಂ ಷಡಂಗಂ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ನ್ಯಸೇದಂಗುಲಿಷು ಕ್ರಮಾತ್ || ೨೨ ||

ನಮಃ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಯ ಮಹಾಕೋಲಾಯ ಭೂಪತೇ |
ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ಶುಭಾಂಗಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ || ೨೩ ||

ಸ್ರವ ತುಂಡಾಯ ಧೀರಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮೋಽಂತೈರ್ನಾಮಭಿಃ ಕ್ರಮಾತ್ || ೨೪ ||

ಅಂಗುಲೀಷು ನ್ಯಸೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಕರಪೃಷ್ಠತಲೇಷ್ವಪಿ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ವೇತವರಾಹಂ ಚ ಪಶ್ಚಾನ್ಮಂತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ || ೨೫ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಂ ವರಾಹವಪುಷಂ ಕ್ಷಿತಿಮುದ್ಧರನ್ತಂ
ಶಂಘಾರಿಸರ್ವ ವರದಾಭಯ ಯುಕ್ತ ಬಾಹುಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿಜೈಶ್ಚ ತನುಭಿಃ ಸಕಲೈರುಪೇತಂ
ಪೂರ್ಣಂ ವಿಭುಂ ಸಕಲವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಯೇಽಜಮ್ || ೨೬ ||

ಕವಚಮ್ |
ವರಾಹಃ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ದಂಡಕಾಂತಕಃ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಹರಃ ಪಾತು ಪಶ್ಚಿಮೇ ಗದಯಾ ಯುತಃ || ೨೭ ||

ಉತ್ತರೇ ಭೂಮಿಹೃತ್ಪಾತು ಅಧಸ್ತಾದ್ವಾಯುವಾಹನಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷು ಗದಾಧರಃ || ೨೮ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪ್ರಜಾನಾಥಃ ಕಲ್ಪಕೃತ್ಸಂಗಮೇಽವತು |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ವಜ್ರಕೇಶಸ್ತು ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ || ೨೯ ||

ಪ್ರದೋಷೇ ಪಾತು ಪದ್ಮಾಕ್ಷೋ ರಾತ್ರೌ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ |
ನಿಶೀಂದ್ರ ಗರ್ವಹಾ ಪಾತು ಪಾತೂಷಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೩೦ ||

ಅಟವ್ಯಾಮಗ್ರಜಃ ಪಾತು ಗಮನೇ ಗರುಡಾಸನಃ |
ಸ್ಥಲೇ ಪಾತು ಮಹಾತೇಜಾಃ ಜಲೇ ಪಾತ್ವವನೀಪತಿಃ || ೩೧ ||

ಗೃಹೇ ಪಾತು ಗೃಹಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪುರೋಽವತು |
ಝಿಲ್ಲಿಕಾ ವರದಃ ಪಾತು ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಕರುಣಾಕರಃ || ೩೨ ||

ರಣಾಗ್ರೇ ದೈತ್ಯಹಾ ಪಾತು ವಿಷಮೇ ಪಾತು ಚಕ್ರಭೃತ್ |
ರೋಗೇಷು ವೈದ್ಯರಾಜಸ್ತು ಕೋಲೋ ವ್ಯಾಧಿಷು ರಕ್ಷತು || ೩೩ ||

ತಾಪತ್ರಯಾತ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಃ ಕರ್ಮಪಾಶಾಚ್ಚ ವಿಶ್ವಕೃತ್ |
ಕ್ಲೇಶಕಾಲೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪಾತು ಪದ್ಮಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ || ೩೪ ||

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ನಿರಂತರಮ್ |
ಗುಲ್ಫೌ ಗುಣಾಕರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜನಾರ್ದನಃ || ೩೫ ||

ಜಾನೂ ಚ ಜಯಕೃತ್ಪಾತು ಪಾತೂರೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ಜಘನೇ ಪಾತು ಕಟಿಂ ವಿಶ್ವಂಭರೋಽವತು || ೩೬ ||

ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪಾತು ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ನಾಭಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಪಿತಾ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಹೃದಯೇಶ್ವರಃ || ೩೭ ||

ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಃ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಮುಕ್ತಿದಃ |
ಪ್ರಭಂಜನ ಪತಿರ್ಬಾಹೂ ಕರೌ ಕಾಮಪಿತಾಽವತು || ೩೮ ||

ಹಸ್ತೌ ಹಂಸಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗುಲೀರ್ಹರಿಃ |
ಸರ್ವಾಂಗಶ್ಚಿಬುಕಂ ಪಾತು ಪಾತ್ವೋಷ್ಠೌ ಕಾಲನೇಮಿಹಾ || ೩೯ ||

ಮುಖಂ ತು ಮಧುಹಾ ಪಾತು ದಂತಾನ್ ದಾಮೋದರೋಽವತು |
ನಾಸಿಕಾಮವ್ಯಯಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಸೂರ್ಯೇಂದುಲೋಚನಃ || ೪೦ ||

ಫಾಲಂ ಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಮಹಾರಥಃ |
ಶೇಷಶಾಯೀ ಶಿರಃ ಪಾತು ಕೇಶಾನ್ ಪಾತು ನಿರಾಮಯಃ || ೪೧ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಸರ್ವೇಶಃ ಸದಾ ಪಾತು ಸತೀಶ್ವರಃ |
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೪೨ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿನಶ್ಯತಿ |
ತಂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೀತಾಃ ಸಾಂಜಲಿಪಾಣಯಃ || ೪೩ ||

ರಾಜದಸ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯಭ್ರಂಶೋ ನ ಜಾಯತೇ |
ಯನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣಾತ್ಭೀತಾಃ ಭೂತವೇತಾಳರಾಕ್ಷಸಾಃ || ೪೪ ||

ಮಹಾರೋಗಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಕಂಠೇ ತು ಕವಚಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ || ೪೫ ||

ಶತ್ರುಸೈನ್ಯ ಕ್ಷಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ತಥಾ |
ಉತ್ಪಾತ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಾದಿ ಸೂಚಿತಾರಿಷ್ಟನಾಶನಮ್ || ೪೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಧೃತ್ವೇದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಂಧಾತಾ ಪರವೀರಹಾ || ೪೭ ||

ಜಿತ್ವಾ ತು ಶಾಂಬರೀಂ ಮಾಯಾಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಾನವಧೀತ್ಕ್ಷಣಾತ್ |
ಕವಚೇನಾವೃತೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವೇಂದ್ರೋಽಪಿ ಸುರಾರಿಹಾ || ೪೮ ||

ಭೂಮ್ಯೋಪದಿಷ್ಟಕವಚ ಧಾರಣಾನ್ನರಕೋಽಪಿ ಚ |
ಸರ್ವಾವಧ್ಯೋ ಜಯೀ ಭೂತ್ವಾ ಮಹತೀಂ ಕೀರ್ತಿಮಾಪ್ತವಾನ್ || ೪೯ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತಟೇ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ || ೫೦ ||

ಅಪೂರ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ನಷ್ಟಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮಮ್ |
ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಮೇತನ್ಮಯೋದಿತಮ್ || ೫೧ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ವರಾಹಮಂತ್ರಂ ತು ಲಕ್ಷಮೇಕಂ ನಿರಂತರಮ್ |
ದಶಾಂಶಂ ತರ್ಪಣಂ ಹೋಮಂ ಪಾಯಸೇನ ಘೃತೇನ ಚ || ೫೨ ||

ಕುರ್ವನ್ ತ್ರಿಕಾಲಸಂಧ್ಯಾಸು ಕವಚೇನಾವೃತೋ ಯದಿ |
ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೫೩ ||

ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಗೋಪನೀಯಂ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ |
ವರಾಹಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಮ್ || ೫೪ ||

ಮಹಾಪಾತಕಕೋಟಿಘ್ನಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ |
ವಾಚ್ಯಂ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಸದ್ವೃತ್ತಾಯ ಸುಧೀಮತೇ || ೫೫ ||

ಶ್ರೀ ಸೂತಃ –
ಇತಿ ಪತ್ಯುರ್ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವೀ ಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾ |
ವಿನಾಯಕ ಗುಹೌ ಪುತ್ರೌ ಪ್ರಪೇದೇ ದ್ವೌ ಸುರಾರ್ಚಿತೌ || ೫೬ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಲೋಕಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ |
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯೋ ವಾ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ || ೫೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

varaha kavacham,varahi kavacham,sri varaha kavacham,varaha swamy kavacham,sri varahi kavacham,varaha kavacham in telugu,varahi kavacham in kannada,varaha kavacham mantra,sri varahi kavacham in kannada,varaha kavacham song,varahi kavacham in kannada lyrics,sri varahi kavacham in kannada lyrics,varaha kavacham benefits,varaha,varaha kavacham sanskrit,varaha kavacham hindi,varaha kavacham lyrics,varaha kavacham mp3,varaha kavacham download

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *