Sri Vishnu Ashtakam lyrics in kannada

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in kannada

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in kannada

images 2023 12 18T141345.112 1

ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಶಾಲಾರುಣಪದ್ಮನೇತ್ರಂ
ವಿಭಾಂತಮೀಶಾಂಬುಜಯೋನಿಪೂಜಿತಮ್ |
ಸನಾತನಂ ಸನ್ಮತಿಶೋಧಿತಂ ಪರಂ
ಪುಮಾಂಸಮಾದ್ಯಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯಕಂ
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಮ್ |
ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಮತನೂಜಮಾದ್ಯಂ
ನಮಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮಹಂ ಮಹಾಂತಮ್ || ೨ ||

ಪೀತಾಂಬರಂ ಭೃಂಗನಿಭಂ ಪಿತಾಮಹ-
-ಪ್ರಮುಖ್ಯವಂದ್ಯಂ ಜಗದಾದಿದೇವಮ್ |
ಕಿರೀಟಕೇಯೂರಮುಖೈಃ ಪ್ರಶೋಭಿತಂ
ಶ್ರೀಕೇಶವಂ ಸಂತತಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಭುಜಂಗತಲ್ಪಂ ಭುವನೈಕನಾಥಂ
ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ವೀಕೃತಕಾಯಮಾದ್ಯಮ್ |
ಪುರಂದರಾದ್ಯೈರಪಿ ವಂದಿತಂ ಸದಾ
ಮುಕುಂದಮತ್ಯಂತಮನೋಹರಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಕ್ಷೀರಾಂಬುರಾಶೇರಭಿತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ
ಶಯಾನಮಾದ್ಯಂತವಿಹೀನಮವ್ಯಯಮ್ |
ಸತ್ಸೇವಿತಂ ಸಾರಸನಾಭಮುಚ್ಚೈಃ
ವಿಘೋಷಿತಂ ಕೇಶಿನಿಷೂದನಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಂತಾರಮಹರ್ನಿಶಂ ತಂ
ಮುನೀಂದ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಪಾದಪಂಕಜಮ್ |
ಭವಘ್ನಮಾಧಾರಮಹಾಶ್ರಯಂ ಪರಂ
ಪರಾಪರಂ ಪಂಕಜಲೋಚನಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ನಾರಾಯಣಂ ದಾನವಕಾನನಾನಲಂ
ನತಪ್ರಿಯಂ ನಾಮವಿಹೀನಮವ್ಯಯಮ್ |
ಹರ್ತುಂ ಭುವೋ ಭಾರಮನಂತವಿಗ್ರಹಂ
ಸ್ವಸ್ವೀಕೃತಕ್ಷ್ಮಾವರಮೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ || ೭ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಾಥ ವರಪ್ರದಾಯಿನ್
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕೇಶವ ಕಿಂಕರೋಽಸ್ಮಿ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಾರದಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿತೋ ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಮ್ ||

vishnu,vishnu sahasranamam,surya ashtakam in kannada,lord vishnu,surya ashtakam in kannada lyrics,subramanya ashtakam in kannada,vishnu sahasranamam in kannada,vishnu sahasranama in kannada,vishnu mantra,surya ashtakam with kannada lyrics,discourse in kannada,navagraha stotram in kannada,sri subramanya shodasa nama stotram in kannada,subramanya karavalamba stotram in kannada,mahalakshmi ashtakam in sanskrit,kannada,vishnu sahasranamam kannada with meaning

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *