Sri Vishnu Ashtakam lyrics in kannada

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in kannada ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಶಾಲಾರುಣಪದ್ಮನೇತ್ರಂವಿಭಾಂತಮೀಶಾಂಬುಜಯೋನಿಪೂಜಿತಮ್ |ಸನಾತನಂ ಸನ್ಮತಿಶೋಧಿತಂ ಪರಂಪುಮಾಂಸಮಾದ್ಯಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧…

Vignana Nauka Ashtakam in kannada

Vignana Nauka Ashtakam in kannada ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಶ್ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ-ರ್ವಿರಕ್ತೋಗ್ರಜಾತಿಃ ಪರೇ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧ್ಯಾ |ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ…