Vignana Nauka Ashtakam in kannada

Vignana Nauka Ashtakam in kannada

Vignana Nauka Ashtakam in kannada

images 34 1

ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಶ್ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ-
ರ್ವಿರಕ್ತೋಗ್ರಜಾತಿಃ ಪರೇ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧ್ಯಾ |
ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೧ ||

ದಯಾಳುಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ
ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ ನಿದಿಧ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೨ ||

ಯದಾನಂದರೂಪಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ
ನಿರಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಂ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯಂ |
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತೈಕಗಮ್ಯಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಯದಜ್ಞಾನತೋ ಭಾತಿ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಪ್ರಣಷ್ಟಂ ಚ ಸದ್ಯೋ ಯದಾತ್ಮಪ್ರಬೋಧೇ |
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಿಮುಕ್ತಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೪ ||

ಅನಂತಂ ವಿಭುಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ
ಶಿವಂ ಸಂಗಹೀನಂ ಯದೋಂಕಾರಗಮ್ಯಮ್ |
ನಿರಾಕಾರಮತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಂ ಮೃತ್ಯುಹೀನಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೫ ||

ನಿಷೇಧೇ ಕೃತೇ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ವಾಕ್ಯೈ-
ಸ್ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಯದಾ ಭಾತಿ ಪೂರ್ಣಮ್ |
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಮದ್ವೈತಮೇಕಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೬ ||

ಯದಾನನ್ದಲೇಶೈಸ್ಸದಾನನ್ದಿ ವಿಶ್ವಂ
ಯದಾ ಭಾತಿ ಚಾನ್ಯತ್ತಥಾ ಭಾತಿ ಸರ್ವಮ್ |
ಯದಾಲೋಚನೇ ಹೇಯಮನ್ಯತ್ಸಮಸ್ತಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೭ ||

ಯದಾನನ್ದಸಿನ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಃ ಪುಮಾನ್ಸ್ಯಾ-
ದವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಸ್ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಃ |
ತದಾ ನ ಸ್ಫುರತ್ಯದ್ಭುತಂ ಯನ್ನಿಮಿತ್ತಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೮ ||

ಸ್ವರೂಪಾನುಸನ್ಧಾನರೂಪಸ್ತುತಿಂ ಯಃ
ಪಠೇದಾದರಾದ್ಭಕ್ತಿಭಾವೋ ಮನುಷ್ಯಃ |
ಶೃಣೋತೀಹ ವಾ ನಿತ್ಯಮುದ್ಯುಕ್ತ ಚಿತ್ತೋ
ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣುರತ್ರೈವ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ || ೯ ||

ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಕಶ್ಚಿ-
ತ್ತರೇದ್ಯದಜ್ಞಾನಮಯಂ ಭವಾಬ್ಧಿಮ್ |
ಜ್ಞಾನಾಮ್ಭಸಾ ಯಃ ಪರಿಹೃತ್ಯ ತೃಷ್ಣಾಂ
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ಯಾತಿ ಸ ಏವ ಧನ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಮ್ ||

surya ashtakam in kannada,surya ashtakam in kannada lyrics,surya ashtakam with kannada lyrics,kannada devotional,kannada devotional songs,surya ashtakam,vishwakarma kannada,kannada bhakti geete,astakam,kannada bhakthi,vishwakarma suprabhatha kannada,kannada lyrics,vignana bhairava tantra,kannada ayyappa songs,vigyana bhirava tantra,harivarasanam yesudas original,om vishwakarmay namah,vishwakarma puja mantra,vishwakarma suprabhatam,sankar

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *