Vignana Nauka Ashtakam in kannada

Vignana Nauka Ashtakam in kannada

Vignana Nauka Ashtakam in kannada ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಶ್ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ-ರ್ವಿರಕ್ತೋಗ್ರಜಾತಿಃ ಪರೇ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧ್ಯಾ |ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ…