May 24, 2024

Sri Vishwakarma Stuti Mantra in kannada

images 15 1

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ಜಟಾಜೂಟಂ ಪಞ್ಚಾದಶವಿಲೋಚನಮ್ |
ಸದ್ಯೋಜಾತಾನನಂ ಶ್ವೇತಂ ವಾಮದೇವಂ ತು ಕೃಷ್ಣಕಮ್ || ೧

ಅಘೋರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ತತ್ಪುರುಷಂ ಪೀತವರ್ಣಕಮ್ |
ಈಶಾನಂ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣಂ ಚ ಶರೀರಂ ಹೇಮವರ್ಣಕಮ್ || ೨

ದಶಬಾಹುಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಕರ್ಣಕುಣ್ಡಲಮಣ್ಡಿತಮ್ |
ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತನಮ್ || ೩

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಕಮ್ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಪದ್ಮಂ ಚ ನಾಗಶೂಲಪಿನಾಕಿನಮ್ || ೪

ಡಮರುಂ ವೀಣಾಂ ಬಾಣಂ ಚ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಕರಾನ್ವಿತಮ್ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಮ್ || ೫

ದೇವದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ || ೬

ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಸ್ಸುರೈರಪಿ |
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಾವಜ್ಞಾವಿವರ್ಜಿತಮ್ || ೭

ಆಹುಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಮತ್ಯನ್ತಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಸೃಜನ್ತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಣಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಹಿತಾಯ ಚ || ೮

ಮನ್ತ್ರಮ್ –
ಓಮ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ |


vishwakarma mantra,vishwakarma,vishwakarma puja mantra,vishwakarma mantra in sanskrit,vishwakarma vedic mantra,vishwakarma puja,vishwakarma puja pushpanjali mantra,vishwakarma jayanti,vishwakarma chalisa,mantra,vishwakarma story in kannada,vishwakarma gayatri mantra,lord vishwakarma mantra,vishwakarma gayatri mantra in sanskrit,vishwakarma gayatri mantra in tamil,bishwakarma diwas song,om vishwakarmay namah,vishwakarma chalisa with lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!