Sri Vishnu Divya Sthala Stotram lyrics in kannada

Sri Vishnu Divya Sthala Stotram lyrics in kannada

Sri Vishnu Divya Sthala Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 20T193639.363 1

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನ್ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವೈ ಭವಾನ್ |
ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತಂ ವೇದ್ಮಿ ತದವ್ಯಯಮ್ || ೧

ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಯೇಷು ಯೇಷು ತ್ವಂ ಚಿಂತನೀಯೋ ಮಯಾಚ್ಯುತ |
ಚೇತಸಃ ಪ್ರಣಿಧಾನಾರ್ಥಂ ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ || ೨

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ಯನ್ನಾಮ ಪ್ರೀತಯೇ ಭವತಃ ಸ್ತುತೌ |
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೋ ನಾಥ ತನ್ಮಮಾಶೇಷತೋ ವದ || ೩

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಭೂತೋಽಹಂ ನ ಹಿ ಕಿಂಚಿದ್ಮಯಾ ವಿನಾ |
ಚರಾಚರೇ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿದ್ಯತೇ ಕುರುಸತ್ತಮ || ೪

ತಥಾಪಿ ಯೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ಚಿಂತನೀಯೋಽಹಮರ್ಜುನ |
ಸ್ತೋತವ್ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಯೈಸ್ತು ಶ್ರೂಯತಾಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತೇ || ೫

ಪುಷ್ಕರೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಗಯಾಯಾಂ ಚ ಗದಾಧರಮ್ |
ಲೋಹದಂಡೇ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಸ್ತುವಂಸ್ತರತಿ ದುಷ್ಕೃತಮ್ || ೬

ರಾಘವಂ ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ತು ಪ್ರಭಾಸೇ ದೈತ್ಯಸೂದನಮ್ |
ವೃಂದಾವನೇ ಚ ಗೋವಿಂದಂ ಮಾ ಸ್ತುವನ್ ಪುಣ್ಯಭಾಗ್ಭವೇತ್ || ೭

ಜಯಂ ಜಯಂತ್ಯಾಂ ತದ್ವಚ್ಚ ಜಯಂತಂ ಹಸ್ತಿನಾಪುರೇ |
ವರಾಹಂ ಕರ್ದಮಾಲೇ ತು ಕಾಶ್ಮೀರೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮ್ || ೮

ಜನಾರ್ದನಂ ಚ ಕುಬ್ಜಾಮ್ರೇ ಮಥುರಾಯಾಂ ಚ ಕೇಶವಮ್ |
ಕುಬ್ಜಕೇ ಶ್ರೀಧರಂ ತದ್ವದ್ಗಂಗಾದ್ವಾರೇ ಸುರೋತ್ತಮಮ್ || ೯

ಶಾಲಗ್ರಾಮೇ ಮಹಾಯೋಗಿಂ ಹರಿಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೇ |
ಪಿಂಡಾರಕೇ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶಂಖೋದ್ಧಾರೇ ಚ ಶಂಖಿನಮ್ || ೧೦

ವಾಮನಂ ಚ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಯಮುನಾಯಾಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ತಥಾ ಶೋಣೇ ಕಪಿಲಂ ಪೂರ್ವಸಾಗರೇ || ೧೧

ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಪತಿಂ ಚಾಪಿ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ |
ಭೂಧರಂ ದೇವಿಕಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಾಗೇ ಚೈವ ಮಾಧವಮ್ || ೧೨

ನರನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಚ ತಥಾ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮೇ |
ಸಮುದ್ರೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಸ್ತವ್ಯಂ ಪದ್ಮನಾಭೇತಿ ಫಾಲ್ಗುನ || ೧೩

ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ್ತುವಂಸ್ತರತಿ ದುರ್ಗತಿಮ್ |
ರಾಮನಾಥಂ ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ರೌ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತಥಾರ್ಬುದೇ || ೧೪

ಅಶ್ವತೀರ್ಥೇ ಹಯಗ್ರೀವಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಹಿಮಾಚಲೇ |
ನೃಸಿಂಹಂ ಕೃತಶೌಚೇ ತು ವಿಪಾಶಾಯಾಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೫

ನೈಮಿಷೇ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ ಜಂಬೂಮಾರ್ಗೇ ತಥಾಚ್ಯುತಮ್ |
ಅನಂತಂ ಸೈಂಧವಾರಣ್ಯೇ ದಂಡಕೇ ಶಾರ್ಙ್ಗಧಾರಿಣಮ್ || ೧೬

ಉತ್ಪಲಾವರ್ತಕೇ ಶೌರಿಂ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಮ್ |
ದಾಮೋದರಂ ರೈವತಕೇ ನಂದಾಯಾಂ ಜಲಶಾಯಿನಮ್ || ೧೭

ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಚೈವ ಸಿಂಧುಸಾಗರಸಂಗಮೇ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರೌ ದೇವದೇವೇಶಂ ವೈಕುಂಠಂ ಮಾಧವೇ ವನೇ || ೧೮ [*ಮಾಗಧೇ*]

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ವಿಂಧ್ಯೇ ಚೋಡ್ರೇಷು ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಹೃದಯೇ ಚಾಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಃ || ೧೯

ವಟೇ ವಟೇ ವೈಶ್ರವಣಂ ಚತ್ವರೇ ಚತ್ವರೇ ಶಿವಮ್ |
ಪರ್ವತೇ ಪರ್ವತೇ ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೨೦

ನರಂ ಭೂಮೌ ತಥಾ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಕೌಂತೇಯ ಗರುಡಧ್ವಜಮ್ |
ವಾಸುದೇವಂ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸ್ಮರೇಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ‍ಪತಿಮ್ || ೨೧

ಅರ್ಚಯನ್ ಪ್ರಣಮನ್ ಸ್ತುನ್ವನ್ ಸಂಸ್ಮರಂಶ್ಚ ಧನಂಜಯ |
ಏತೇಷ್ವೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನರಃ ಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೨೨

ಸ್ಥಾನೇಷ್ವೇತೇಷು ಮನ್ನಾಮ್ನಾಮೇತೇಷಾಂ ಪ್ರೀಣಯೇನ್ನರಃ |
ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಪ್ರೀಣನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ || ೨೩

ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಕೌಂತೇಯ ಸ್ಥಾನಾನ್ಯೇತಾನಿ ಚಾತ್ಮವಾನ್ |
ಜಪನ್ವೈ ಪಂಚ ಪಂಚಾಶತ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ || ೨೪

ತ್ರೀಣಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಯತ್ಪಾಪಂ ಚಾವಸ್ಥಾತ್ರಿತಯೇ ಕೃತಮ್ |
ತತ್ಕ್ಷಾಲಯತ್ಯಸಂದಿಗ್ಧಂ ಜಾಯತೇ ಚ ಸತಾಂ ಕುಲೇ || ೨೫

ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ಜಪನ್ನೇವ ದಿವಾರಾತ್ರೌ ಚ ಯತ್ಕೃತಮ್ |
ತಸ್ಮಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪಾತ್ ಸದ್ಭಾವಪರಮೋ ನರಃ || ೨೬

ಜಪ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ಕೌಂತೇಯ ಸಕೃಚ್ಛ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮೋಚಯಂತಿ ನರಂ ಪಾಪಾದ್ಯತ್ತತ್ರೈವ ದಿನೇ ಕೃತಮ್ || ೨೭

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಜಯಂ ಕುರು ಕುಲೋದ್ವಹ |
ಗ್ರಹಾನುಕೂಲತಾಂ ಚೈವ ಕರೋತ್ಯಾಶು ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೮

ಉಪೋಷಿತೋ ಮತ್ಪರಮಃ ಸ್ಥಾನೇಷ್ವೇತೇಷು ಮಾನವಃ |
ಕೃತಾಯತನವಾಸಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಭಿಮತಂ ಫಲಮ್ || ೨೯

ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿರಪ್ಯಶೇಷೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷ್ವೇತೇಷು ಶಸ್ಯತೇ |
ಅನ್ಯಸ್ಥಾನಾಚ್ಛತಗುಣಮೇತೇಷ್ವನಶನಾದಿಕಮ್ || ೩೦

ಯಸ್ತು ಮತ್ಪರಮಃ ಕಾಲಂ ಕರೋತ್ಯೇತೇಷು ಮಾನವಃ |
ದೇವಾನಾಮಪಿ ಪೂಜ್ಯೋಽಸೌ ಮಮ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ || ೩೧

ಸ್ಥಾನೇಷ್ವಥೈತೇಷು ಚ ಯೇ ವಸಂತಿ
ಸಂಪೂಜಯಂತೇ ಮಮ ಸರ್ವಕಾಲಮ್ |
ತದೇಹ ಚಾಂತೇ ತ್ರಿದಿವಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ
ನಾಕಂ ಚ ಲೋಕಂ ಸಮವಾಪ್ನುವಂತಿ || ೩೨

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರೇ ತೃತೀಯಖಂಡೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಜ್ರಸಂವಾದೇ ಅರ್ಜುನಂ ಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶೇ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಕೀರ್ತನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನೋ ನಾಮ ಪಂಚವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

lord vishnu slokas,vishnu sahasranamam,vedantha desika stotram,desika stotram by malola kannan & ranganathan,malola kannan & ranganathan recites desuka stotram,vishnu,hayagreeva stotram,sri maha vishnu stotram,vishnu stotram,108 divya desam,sri vishnu sahasranamavali,sri vishnu sahasranamam,desika stotam,lord vishnu,lord vishnu slokas by malola kannan,vishnu sahasranamam by malola kannan,vishnu sahasranamam tamil,vishnu sahasranamam ms subbulakshmi

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *