Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in tamil

Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in tamil

Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in tamil

images 2023 12 22T124455.932 2

மஹிம்னஸ்தே(அ)பாரம் விதி⁴ஹரப²ணீந்த்³ரப்ரப்⁴ருதயோ
விது³ர்னாத்³யாப்யஜ்ஞஶ்சலமதிரஹம் நாத²னு கத²ம் |
விஜானீயாமத்³தா⁴ நளினநயனாத்மீயவசஸோ
விஶுத்³த்⁴யை வக்ஷ்யாமீஷத³பி து ததா²பி ஸ்வமதித꞉ || 1 ||

யதா³ஹுர்ப்³ரஹ்மைகே புருஷமிதரே கர்ம ச பரே-
(அ)பரே பு³த்³த⁴ம் சான்யே ஶிவமபி ச தா⁴தாரமபரே |
ததா² ஶக்திம் கேசித்³க³ணபதிமுதார்கம் ச ஸுதி⁴யோ
மதீனாம் வை பே⁴தா³த்த்வமஸி தத³ஶேஷம் மம மதி꞉ || 2 ||

ஶிவ꞉ பாதா³ம்ப⁴ஸ்தே ஶிரஸி த்⁴ருதவானாத³ரயுதம்
ததா² ஶக்திஶ்சாஸௌ தவ தனுஜதேஜோமயதனு꞉ |
தி³னேஶம் சைவாமும் தவ நயனமூசுஸ்து நிக³மா-
ஸ்த்வத³ன்ய꞉ கோ த்⁴யேயோ ஜக³தி கில தே³வோ வத³ விபோ⁴ || 3 ||

க்வசின்மத்ஸ்ய꞉ கூர்ம꞉ க்வசித³பி வராஹோ நரஹரி꞉
க்வசித்க²ர்வோ ராமோ த³ஶரத²ஸுதோ நந்த³தனய꞉ |
க்வசித்³பு³த்³த⁴꞉ கல்கிர்விஹரஸி குபா⁴ராபஹதயே
ஸ்வதந்த்ரோ(அ)ஜோ நித்யோ விபு⁴ரபி தவாக்ரீட³னமித³ம் || 4 ||

ஹ்ருதாம்னாயேனோக்தம் ஸ்தவனவரமாகர்ண்ய விதி⁴னா
த்³ருதம் மாத்ஸ்யம் த்⁴ருத்வா வபுரஜரஶங்காஸுரமதோ² |
க்ஷயம் நீத்வா ம்ருத்யோர்னிக³மக³ணமுத்³த்⁴ருத்ய ஜலதே⁴-
ரஶேஷம் ஸங்கு³ப்தம் ஜக³த³பி ச வேதை³கஶரணம் || 5 ||

நிமஜ்ஜந்தம் வார்தௌ⁴ நக³வரமுபாலோக்யஸஹஸா
ஹிதார்த²ம் தே³வானாம் கமட²வபுஷா விஶ்வக³ஹனம் |
பயோராஶிம் ப்ருஷ்டே² தமஜித ஸலீலம் த்⁴ருதவதோ
ஜக³த்³தா⁴துஸ்தே(அ)பூ⁴த்கிமு ஸுலப⁴பா⁴ராய கி³ரிக꞉ || 6 ||

ஹிரண்யாக்ஷ꞉ க்ஷோணீமவிஶத³ஸுரோ நக்ரனிலயம்
ஸமாதா³யாமர்த்யை꞉ கமலஜமுகை²ரம்ப³ரக³தை꞉ |
ஸ்துதேனானந்தாத்மன்னசிரமதிபா⁴தி ஸ்ம வித்⁴ருதா
த்வயா த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரே(அ)ஸாவவனிரகி²லா கந்து³க இவ || 7 ||

ஹரி꞉ க்வாஸீத்யுக்தே த³னுஜபதினா(அ)பூர்ய நிகி²லம்
ஜக³ன்னாதை³꞉ ஸ்தம்பா⁴ன்னரஹரிஶரீரேண கரஜை꞉ |
ஸமுத்பத்யா(ஆ)ஶூராவஸுரவரமாதா³ரிதவத-
ஸ்தவாக்²யாதா பூ⁴மாகிமு ஜக³தி நோ ஸர்வக³ததா || 8 ||

விலோக்யாஜம் த்³வார்க³ம் கபடலகு⁴காயம் ஸுரரிபு-
ர்னிஷித்³தோ⁴(அ)பி ப்ராதா³த³ஸுரகு³ருணாத்மீயமகி²லம் |
ப்ரஸன்னஸ்தத்³ப⁴க்த்யா த்யஜஸி கில நாத்³யாபி ப⁴வனம்
ப³லேர்ப⁴க்தாதீ⁴ன்யம் தவ விதி³தமேவாமரபதே || 9 ||

ஸமாதா⁴வாஸக்தம் ந்ருபதிதனயைர்வீக்ஷ்ய பிதரம்
ஹதம் பா³ணை ரோஷாத்³கு³ருதரமுபாதா³ய பரஶும் |
வினா க்ஷத்ரம் விஷ்ணோ க்ஷிதிதலமஶேஷம் க்ருதவஸோ-
(அ)ஸக்ருத்கிம் பூ⁴பா⁴ரோத்³த⁴ரணபடுதா தே ந விதி³தா || 10 ||

ஸமாராத்⁴யோமேஶம் த்ரிபு⁴வனமித³ம் வாஸவமுக²ம்
வஶே சக்ரே சக்ரின்னக³ணயத³னீஶம் ஜக³தி³த³ம் |
க³தோ(அ)ஸௌ லங்கேஶஸ்த்வசிரமத² தே பா³ணவிஷயம்
ந கேனாப்தம் த்வத்த꞉ ப²லமவினயஸ்யாஸுரரிபோ || 11 ||

க்வசித்³தி³வ்யம் ஶௌர்யம் க்வசித³பி ரணே காபுருஷதா
க்வசித்³கீ³தாஜ்ஞானம் க்வசித³பி பரஸ்த்ரீவிஹரணம் |
க்வசின்ம்ருத்ஸ்னாஶித்வம் க்வசித³பி ச வைகுண்ட²விப⁴வ-
ஶ்சரித்ரம் தே நூனம் ஶரணத³ விமோஹாய குதி⁴யாம் || 12 ||

ந ஹிம்ஸ்யாதி³த்யேத்³த்⁴ருவமவிதத²ம் வாக்யமபு³தை⁴-
ரதா²க்³னீஷோமீயம் பஶுமிதி து விப்ரைர்னிக³தி³தம் |
தவைதன்னாஸ்தா²னே(அ)ஸுரக³ணவிமோஹாய க³த³த꞉
ஸம்ருத்³தி⁴ர்னீசானாம் நயகர ஹி து³꞉கா²ய ஜக³த꞉ || 13 ||

விபா⁴கே³ வர்ணானாம் நிக³மனிசயே சா(அ)வனிதலே
விலுப்தே ஸஞ்ஜாதோ த்³விஜவரக்³ருஹே ஶம்ப⁴லபுரே |
ஸமாருஹ்யாஶ்வம் ஸ்வம் லஸத³ஸிகரோ ம்லேச்ச²னிகரா-
ந்னிஹந்தா(அ)ஸ்யுன்மத்தான்கில கலியுகா³ந்தே யுக³பதே || 14 ||

க³பீ⁴ரே காஸாரே ஜலசரவராக்ருஷ்டசரணோ
ரணே(அ)ஶக்தோ மஜ்ஜன்னப⁴யத³ ஜலே(அ)சிந்தயத³ஸௌ |
யதா³ நாகே³ந்த்³ரஸ்த்வாம் ஸபதி³ பத³பாஶாத³பக³தோ
க³த꞉ ஸ்வர்க³ம் ஸ்தா²னம் ப⁴வதி விபதா³ம் தே கிமு ஜன꞉ || 15 ||

ஸுதை꞉ ப்ருஷ்டோ வேதா⁴꞉ ப்ரதிவசனதா³னே(அ)ப்ரபு⁴ரஸா-
வதா²த்மன்யாத்மானம் ஶரணமக³மத்த்வாம் த்ரிஜக³தாம் |
ததஸ்தே(அ)ஸ்தாதங்கா யயுரத² முத³ம் ஹம்ஸவபுஷா
த்வயா தே ஸார்வஜ்ஞ்யம் ப்ரதி²தமமரேஶேஹ கிமு நோ || 16 ||

ஸமாவித்³தோ⁴ மாதுர்வசனவிஶிகை²ராஶு விபினம்
தபஶ்சக்ரே க³த்வா தவ பரமதோஷாய பரமம் |
த்⁴ருவோ லேபே⁴ தி³வ்யம் பத³மசலமல்பே(அ)பி வயஸி
கிமஸ்த்யஸ்மின்லோகே த்வயி வரத³ துஷ்டே து³ரதி⁴க³ம் || 17 ||

வ்ருகாத்³பீ⁴தஸ்தூர்ணம் ஸ்வஜனப⁴யபி⁴த்த்வாம் பஶுபதி꞉
ப்⁴ரமன்லோகான்ஸர்வான் சரணமுபயாதோ(அ)த² த³னுஜ꞉ |
ஸ்வயம் ப⁴ஸ்மீபூ⁴தஸ்தவ வசனப⁴ங்கோ³த்³க³தமதி꞉
ரமேஶாஹோ மாயா தவ து³ரனுமேயா(அ)கி²லஜனை꞉ |18 ||

ஹ்ருதம் தை³த்யைர்த்³ருஷ்ட்வா(அ)ம்ருதக⁴டமஜய்யைஸ்து நயத꞉
கடாக்ஷை꞉ ஸம்மோஹம் யுவதிபரவேஷேண தி³திஜான் |
ஸமக்³ரம் பீயூஷம் ஸுப⁴க³ ஸுரபூகா³ய த³த³த꞉
ஸமஸ்யாபி ப்ராயஸ்தவ க²லு ஹி ப்⁴ருத்யேஷ்வபி⁴ரதி꞉ || 19 ||

ஸமாக்ருஷ்டா து³ஷ்டைர்த்³ருபத³தனயா(அ)லப்³த⁴ஶரணா
ஸபா⁴யாம் ஸர்வாத்மம்ஸ்தவ சரணமுச்சைருபக³தா |
ஸமக்ஷம் ஸர்வேஷாமப⁴வத³சிரம் சீரனிசய꞉
ஸ்ம்ருதேஸ்தே ஸாப²ல்யம் நயனவிஷயம் நோ கிமு ஸதாம் || 20 ||

வத³ந்த்யேகே ஸ்தா²னம் தவ வரத³ வைகுண்ட²மபரே
க³வாம் லோகம் லோகம் ப²ணினிலயபாதாளமிதரே |
ததா²ன்யே க்ஷீரோத³ம் ஹ்ருத³யனளினம் சாபி து ஸதாம்
ந மன்யே தத் ஸ்தா²னம் த்வஹமிஹ ச யத்ராஸி ந விபோ⁴ || 21 ||

ஶிவோ(அ)ஹம் ருத்³ராணாமஹமமரராஜோ தி³விஷதா³ம்
முனீனாம் வ்யாஸோ(அ)ஹம் ஸுரவர ஸமுத்³ரோ(அ)ஸ்மி ஸரஸாம் |
குபே³ரோ யக்ஷாணாமிதி தவ வசோ மந்த³மதயே
ந ஜானே தஜ்ஜாதம் ஜக³தி நனு யன்னாஸி ப⁴க³வன் || 22 ||

ஶிரோ நாகோ நேத்ரே ஶஶிதி³னகராவம்ப³ரமுரோ
தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரே வாணீ நிக³மனிகரஸ்தே கடிரிலா |
அகூபாரோ வஸ்திஶ்சரணமபி பாதாளமிதி வை
ஸ்வரூபம் தே(அ)ஜ்ஞாத்வா ந்ருதனுமவஜானந்தி குதி⁴ய꞉ || 23 ||

ஶரீரம் வைகுண்ட²ம் ஹ்ருத³யனளினம் வாஸஸத³னம்
மனோவ்ருத்திஸ்தார்க்ஷ்யோ மதிரியமதோ² ஸாக³ரஸுதா |
விஹாரஸ்தே(அ)வஸ்தா²த்ரிதயமஸவ꞉ பார்ஷத³க³ணோ
ந பஶ்யத்யஜ்ஞா த்வாமிஹ ப³ஹிரஹோ யாதி ஜனதா || 24 ||

ஸுகோ⁴ரம் காந்தாரம் விஶதி ச தடாகம் ஸுக³ஹனம்
ததோ²த்துங்க³ம் ஶ்ருங்க³ம் ஸபதி³ ச ஸமாரோஹதி கி³ரே꞉ |
ப்ரஸூனார்த²ம் சேதோம்பு³ஜமமலமேகம் த்வயி விபோ⁴
ஸமர்ப்யாஜ்ஞஸ்தூர்ணம் ப³த ந ச ஸுக²ம் விந்த³தி ஜன꞉ || 25 ||

க்ருதைகாந்தாவாஸா விக³தனிகி²லாஶா꞉ ஶமபரா
ஜிதஶ்வாஸோச்ச்²வாஸாஸ்த்ருடிதப⁴வபாஶா꞉ ஸுயமின꞉ |
பரம் ஜ்யோதி꞉ பஶ்யந்த்யனக⁴ யதி³ பஶ்யந்து மம து
ஶ்ரியாஶ்லிஷ்டம் பூ⁴யான்னயனவிஷயம் தே கில வபு꞉ || 26 ||

கதா³ க³ங்கோ³த்துங்கா³(அ)மலதரதரங்கா³ச்ச புளினே
வஸன்னாஶாபாஶாத³கி²லக²லதா³ஶாத³பக³த꞉ |
அயே லக்ஷ்மீகாந்தாம்பு³ஜனயன தாதாமரபதே
ப்ரஸீதே³த்யாஜல்பன்னமரவர நேஷ்யாமி ஸமயம் || 27 ||

கதா³ ஶ்ருங்கை³꞉ ஸ்பீ²தே முனிக³ணபரீதே ஹிமனகே³
த்³ருமாவீதே ஶீதே ஸுரமது⁴ரகீ³தே ப்ரதிவஸன் |
க்வசித்³த்⁴யானாஸக்தோ விஷயஸுவிரக்தோ ப⁴வஹரம்
ஸ்மரம்ஸ்தே பாதா³ப்³ஜம் ஜனிஹர ஸமேஷ்யாமி விலயம் || 28 ||

ஸுதா⁴பானம் ஜ்ஞானம் ந ச விபுலதா³னம் ந நிக³மோ
ந யாகோ³ நோ யோகோ³ ந ச நிகி²லபோ⁴கோ³பரமணம் |
ஜபோ நோ நோ தீர்த²ம் வ்ரதமிஹ ந சோக்³ரம் த்வயி தபோ
வினா ப⁴க்திம் தே(அ)லம் ப⁴வப⁴யவினாஶாய மது⁴ஹன் || 29 ||

நம꞉ ஸர்வேஷ்டாய ஶ்ருதிஶிக²ரத்³ருஷ்டாய ச நமோ
நம꞉ ஸம்ஶ்லிஷ்டாய த்ரிபு⁴வனநிவிஷ்டாய ச நம꞉ |
நமோ விஸ்பஷ்டாய ப்ரணவபரிம்ருஷ்டாய ச நமோ
நமஸ்தே ஸர்வாத்மன்புனரபி புனஸ்தே மம நம꞉ || 30 || [** நமஸ்தே **]

கணான்கஶ்சித்³வ்ருஷ்டேர்க³ணனநிபுணஸ்தூர்ணமவனே-
ஸ்ததா²ஶேஷான்பாம்ஸூனமித கலயேச்சாபி து ஜன꞉ |
நப⁴꞉ பிண்டீ³குர்யாத³சிரமபி சேச்சர்மவதி³த³ம்
ததா²பீஶானஸ்தே கலயிதுமலம் நாகி²லகு³ணான் || 31 ||

க்வ மாஹாத்ம்யம் ஸீமோஜ்ஜி²தமவிஷயம் வேத³வசஸாம்
விபோ⁴ தே மே சேத꞉ க்வ ச விவித⁴தாபாஹதமித³ம் |
மயேத³ம் யத்கிஞ்சித்³க³தி³தமத² பா³ல்யேன து கு³ரோ
க்³ருஹாணைதச்ச்²ரத்³தா⁴ர்பிதமிஹ ந ஹேயம் ஹி மஹதாம் || 32 ||

இதி ஹரிஸ்தவனம் ஸுமனோஹரம்
பரமஹம்ஸஜனேன ஸமீரிதம் |
ஸுக³மஸுந்த³ரஸாரபதா³ஸ்பத³ம்
ததி³த³மஸ்து ஹரேரனிஶம் முதே³ || 33 ||

க³தா³ரதா²ங்கா³ம்பு³ஜகம்பு³தா⁴ரிணோ
ரமாஸமாஶ்லிஷ்டதனோஸ்தனோது ந꞉ |
பி³லேஶயாதீ⁴ஶஶரீரஶாயின꞉
ஶிவம் ஸ்தவோ(அ)ஜஸ்ரமயம் பரம் ஹரே꞉ || 34 ||

படே²தி³மம் யஸ்து நர꞉ பரம் ஸ்தவம்
ஸமாஹிதோ(அ)கௌ⁴க⁴க⁴னப்ரப⁴ஞ்ஜனம் |
ஸ விந்த³தே(அ)த்ராகி²லபோ⁴க³ஸம்பதோ³
மஹீயதே விஷ்ணுபதே³ ததோ த்⁴ருவம் || 35 ||

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸஸ்வாமிப்³ரஹ்மானந்த³விரசிதம் ஶ்ரீவிஷ்ணுமஹிம்ன꞉ ஸ்தோத்ரம் |

shiva mahimna stotram,vishnu sahasranama stotram,vishnu sahasranamam in hindi,shiv mahimna stotram,vishnu sahasranamam,shiva mahimna stotram with lyrics,shiva mahimna stotra,shiva mahimna stotram chanting,shiva mahimna stotram lyrics,vishnu sahasranamam in tamil,shiva mahimna stotram meaning,mahimna stotram,shiva mahimna stotram fast,learn shiva mahimna stotram,shiva mahimna stotram with meaning,shiv mahimn stotram,sri vishnu sahasranamam full mahimna stotram,vishnu sahasranama stotram,vishnu sahasranamam in hindi,shiv mahimna stotram,vishnu sahasranamam,shiva mahimna stotram with lyrics,shiva mahimna stotra,shiva mahimna stotram chanting,shiva mahimna stotram lyrics,vishnu sahasranamam in tamil,shiva mahimna stotram meaning,mahimna stotram,shiva mahimna stotram fast,learn shiva mahimna stotram,shiva mahimna stotram with meaning,shiv mahimn stotram,sri vishnu sahasranamam full

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *