May 24, 2024

Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 22T124455.932 1

ಮಹಿಮ್ನಸ್ತೇ ಪಾರಂ ವಿಧಿಹರಫಣೀಂದ್ರಪ್ರಭೃತಯೋ
ವಿದುರ್ನಾದ್ಯಾಪ್ಯಜ್ಞಶ್ಚಲಮತಿರಹಂ ನಾಥನು ಕಥಮ್ |
ವಿಜಾನೀಯಾಮದ್ಧಾ ನಳಿನನಯನಾತ್ಮೀಯವಚಸೋ
ವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೀಷದಪಿ ತು ತಥಾಪಿ ಸ್ವಮತಿತಃ || ೧ ||

ಯದಾಹುರ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕೇ ಪುರುಷಮಿತರೇ ಕರ್ಮ ಚ ಪರೇ-
ಽಪರೇ ಬುದ್ಧಂ ಚಾನ್ಯೇ ಶಿವಮಪಿ ಚ ಧಾತಾರಮಪರೇ |
ತಥಾ ಶಕ್ತಿಂ ಕೇಚಿದ್ಗಣಪತಿಮುತಾರ್ಕಂ ಚ ಸುಧಿಯೋ
ಮತೀನಾಂ ವೈ ಭೇದಾತ್ತ್ವಮಸಿ ತದಶೇಷಂ ಮಮ ಮತಿಃ || ೨ ||

ಶಿವಃ ಪಾದಾಂಭಸ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಧೃತವಾನಾದರಯುತಂ
ತಥಾ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಾಸೌ ತವ ತನುಜತೇಜೋಮಯತನುಃ |
ದಿನೇಶಂ ಚೈವಾಮುಂ ತವ ನಯನಮೂಚುಸ್ತು ನಿಗಮಾ-
ಸ್ತ್ವದನ್ಯಃ ಕೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಜಗತಿ ಕಿಲ ದೇವೋ ವದ ವಿಭೋ || ೩ ||

ಕ್ವಚಿನ್ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ವರಾಹೋ ನರಹರಿಃ
ಕ್ವಚಿತ್ಖರ್ವೋ ರಾಮೋ ದಶರಥಸುತೋ ನಂದತನಯಃ |
ಕ್ವಚಿದ್ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕಿರ್ವಿಹರಸಿ ಕುಭಾರಾಪಹತಯೇ
ಸ್ವತಂತ್ರೋಽಜೋ ನಿತ್ಯೋ ವಿಭುರಪಿ ತವಾಕ್ರೀಡನಮಿದಮ್ || ೪ ||

ಹೃತಾಮ್ನಾಯೇನೋಕ್ತಂ ಸ್ತವನವರಮಾಕರ್ಣ್ಯ ವಿಧಿನಾ
ದ್ರುತಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ಧೃತ್ವಾ ವಪುರಜರಶಂಕಾಸುರಮಥೋ |
ಕ್ಷಯಂ ನೀತ್ವಾ ಮೃತ್ಯೋರ್ನಿಗಮಗಣಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಜಲಧೇ-
ರಶೇಷಂ ಸಂಗುಪ್ತಂ ಜಗದಪಿ ಚ ವೇದೈಕಶರಣಮ್ || ೫ ||

ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ವಾರ್ಧೌ ನಗವರಮುಪಾಲೋಕ್ಯಸಹಸಾ
ಹಿತಾರ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಕಮಠವಪುಷಾ ವಿಶ್ವಗಹನಮ್ |
ಪಯೋರಾಶಿಂ ಪೃಷ್ಠೇ ತಮಜಿತ ಸಲೀಲಂ ಧೃತವತೋ
ಜಗದ್ಧಾತುಸ್ತೇಽಭೂತ್ಕಿಮು ಸುಲಭಭಾರಾಯ ಗಿರಿಕಃ || ೬ ||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷೋಣೀಮವಿಶದಸುರೋ ನಕ್ರನಿಲಯಂ
ಸಮಾದಾಯಾಮರ್ತ್ಯೈಃ ಕಮಲಜಮುಖೈರಂಬರಗತೈಃ |
ಸ್ತುತೇನಾನಂತಾತ್ಮನ್ನಚಿರಮತಿಭಾತಿ ಸ್ಮ ವಿಧೃತಾ
ತ್ವಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರೇಽಸಾವವನಿರಖಿಲಾ ಕಂದುಕ ಇವ || ೭ ||

ಹರಿಃ ಕ್ವಾಸೀತ್ಯುಕ್ತೇ ದನುಜಪತಿನಾಽಪೂರ್ಯ ನಿಖಿಲಂ
ಜಗನ್ನಾದೈಃ ಸ್ತಂಭಾನ್ನರಹರಿಶರೀರೇಣ ಕರಜೈಃ |
ಸಮುತ್ಪತ್ಯಾಽಽಶೂರಾವಸುರವರಮಾದಾರಿತವತ-
ಸ್ತವಾಖ್ಯಾತಾ ಭೂಮಾಕಿಮು ಜಗತಿ ನೋ ಸರ್ವಗತತಾ || ೮ ||

ವಿಲೋಕ್ಯಾಜಂ ದ್ವಾರ್ಗಂ ಕಪಟಲಘುಕಾಯಂ ಸುರರಿಪು-
ರ್ನಿಷಿದ್ಧೋಽಪಿ ಪ್ರಾದಾದಸುರಗುರುಣಾತ್ಮೀಯಮಖಿಲಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ಯಜಸಿ ಕಿಲ ನಾದ್ಯಾಪಿ ಭವನಂ
ಬಲೇರ್ಭಕ್ತಾಧೀನ್ಯಂ ತವ ವಿದಿತಮೇವಾಮರಪತೇ || ೯ ||

ಸಮಾಧಾವಾಸಕ್ತಂ ನೃಪತಿತನಯೈರ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪಿತರಂ
ಹತಂ ಬಾಣೈ ರೋಷಾದ್ಗುರುತರಮುಪಾದಾಯ ಪರಶುಮ್ |
ವಿನಾ ಕ್ಷತ್ರಂ ವಿಷ್ಣೋ ಕ್ಷಿತಿತಲಮಶೇಷಂ ಕೃತವಸೋ-
ಽಸಕೃತ್ಕಿಂ ಭೂಭಾರೋದ್ಧರಣಪಟುತಾ ತೇ ನ ವಿದಿತಾ || ೧೦ ||

ಸಮಾರಾಧ್ಯೋಮೇಶಂ ತ್ರಿಭುವನಮಿದಂ ವಾಸವಮುಖಂ
ವಶೇ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರಿನ್ನಗಣಯದನೀಶಂ ಜಗದಿದಮ್ |
ಗತೋಽಸೌ ಲಂಕೇಶಸ್ತ್ವಚಿರಮಥ ತೇ ಬಾಣವಿಷಯಂ
ನ ಕೇನಾಪ್ತಂ ತ್ವತ್ತಃ ಫಲಮವಿನಯಸ್ಯಾಸುರರಿಪೋ || ೧೧ ||

ಕ್ವಚಿದ್ದಿವ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ರಣೇ ಕಾಪುರುಷತಾ
ಕ್ವಚಿದ್ಗೀತಾಜ್ಞಾನಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಪರಸ್ತ್ರೀವಿಹರಣಮ್ |
ಕ್ವಚಿನ್ಮೃತ್ಸ್ನಾಶಿತ್ವಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ವೈಕುಂಠವಿಭವ-
ಶ್ಚರಿತ್ರಂ ತೇ ನೂನಂ ಶರಣದ ವಿಮೋಹಾಯ ಕುಧಿಯಾಮ್ || ೧೨ ||

ನ ಹಿಂಸ್ಯಾದಿತ್ಯೇದ್ಧ್ರುವಮವಿತಥಂ ವಾಕ್ಯಮಬುಧೈ-
ರಥಾಗ್ನೀಷೋಮೀಯಂ ಪಶುಮಿತಿ ತು ವಿಪ್ರೈರ್ನಿಗದಿತಮ್ |
ತವೈತನ್ನಾಸ್ಥಾನೇಽಸುರಗಣವಿಮೋಹಾಯ ಗದತಃ
ಸಮೃದ್ಧಿರ್ನೀಚಾನಾಂ ನಯಕರ ಹಿ ದುಃಖಾಯ ಜಗತಃ || ೧೩ ||

ವಿಭಾಗೇ ವರ್ಣಾನಾಂ ನಿಗಮನಿಚಯೇ ಚಾಽವನಿತಲೇ
ವಿಲುಪ್ತೇ ಸಂಜಾತೋ ದ್ವಿಜವರಗೃಹೇ ಶಂಭಲಪುರೇ |
ಸಮಾರುಹ್ಯಾಶ್ವಂ ಸ್ವಂ ಲಸದಸಿಕರೋ ಮ್ಲೇಚ್ಛನಿಕರಾ-
ನ್ನಿಹಂತಾಽಸ್ಯುನ್ಮತ್ತಾನ್ಕಿಲ ಕಲಿಯುಗಾಂತೇ ಯುಗಪತೇ || ೧೪ ||

ಗಭೀರೇ ಕಾಸಾರೇ ಜಲಚರವರಾಕೃಷ್ಟಚರಣೋ
ರಣೇಽಶಕ್ತೋ ಮಜ್ಜನ್ನಭಯದ ಜಲೇಽಚಿಂತಯದಸೌ |
ಯದಾ ನಾಗೇಂದ್ರಸ್ತ್ವಾಂ ಸಪದಿ ಪದಪಾಶಾದಪಗತೋ
ಗತಃ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸ್ಥಾನಂ ಭವತಿ ವಿಪದಾಂ ತೇ ಕಿಮು ಜನಃ || ೧೫ ||

ಸುತೈಃ ಪೃಷ್ಟೋ ವೇಧಾಃ ಪ್ರತಿವಚನದಾನೇಽಪ್ರಭುರಸಾ-
ವಥಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಶರಣಮಗಮತ್ತ್ವಾಂ ತ್ರಿಜಗತಾಮ್ |
ತತಸ್ತೇಽಸ್ತಾತಂಕಾ ಯಯುರಥ ಮುದಂ ಹಂಸವಪುಷಾ
ತ್ವಯಾ ತೇ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಂ ಪ್ರಥಿತಮಮರೇಶೇಹ ಕಿಮು ನೋ || ೧೬ ||

ಸಮಾವಿದ್ಧೋ ಮಾತುರ್ವಚನವಿಶಿಖೈರಾಶು ವಿಪಿನಂ
ತಪಶ್ಚಕ್ರೇ ಗತ್ವಾ ತವ ಪರಮತೋಷಾಯ ಪರಮಮ್ |
ಧ್ರುವೋ ಲೇಭೇ ದಿವ್ಯಂ ಪದಮಚಲಮಲ್ಪೇಽಪಿ ವಯಸಿ
ಕಿಮಸ್ತ್ಯಸ್ಮಿನ್ಲೋಕೇ ತ್ವಯಿ ವರದ ತುಷ್ಟೇ ದುರಧಿಗಮ್ || ೧೭ ||

ವೃಕಾದ್ಭೀತಸ್ತೂರ್ಣಂ ಸ್ವಜನಭಯಭಿತ್ತ್ವಾಂ ಪಶುಪತಿಃ
ಭ್ರಮನ್ಲೋಕಾನ್ಸರ್ವಾನ್ ಚರಣಮುಪಯಾತೋಽಥ ದನುಜಃ |
ಸ್ವಯಂ ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ತವ ವಚನಭಂಗೋದ್ಗತಮತಿಃ
ರಮೇಶಾಹೋ ಮಾಯಾ ತವ ದುರನುಮೇಯಾಽಖಿಲಜನೈಃ |೧೮ ||

ಹೃತಂ ದೈತ್ಯೈರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಮೃತಘಟಮಜಯ್ಯೈಸ್ತು ನಯತಃ
ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಸಂಮೋಹಂ ಯುವತಿಪರವೇಷೇಣ ದಿತಿಜಾನ್ |
ಸಮಗ್ರಂ ಪೀಯೂಷಂ ಸುಭಗ ಸುರಪೂಗಾಯ ದದತಃ
ಸಮಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಯಸ್ತವ ಖಲು ಹಿ ಭೃತ್ಯೇಷ್ವಭಿರತಿಃ || ೧೯ ||

ಸಮಾಕೃಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟೈರ್ದ್ರುಪದತನಯಾಽಲಬ್ಧಶರಣಾ
ಸಭಾಯಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಂಸ್ತವ ಚರಣಮುಚ್ಚೈರುಪಗತಾ |
ಸಮಕ್ಷಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಭವದಚಿರಂ ಚೀರನಿಚಯಃ
ಸ್ಮೃತೇಸ್ತೇ ಸಾಫಲ್ಯಂ ನಯನವಿಷಯಂ ನೋ ಕಿಮು ಸತಾಮ್ || ೨೦ ||

ವದಂತ್ಯೇಕೇ ಸ್ಥಾನಂ ತವ ವರದ ವೈಕುಂಠಮಪರೇ
ಗವಾಂ ಲೋಕಂ ಲೋಕಂ ಫಣಿನಿಲಯಪಾತಾಳಮಿತರೇ |
ತಥಾನ್ಯೇ ಕ್ಷೀರೋದಂ ಹೃದಯನಳಿನಂ ಚಾಪಿ ತು ಸತಾಂ
ನ ಮನ್ಯೇ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ತ್ವಹಮಿಹ ಚ ಯತ್ರಾಸಿ ನ ವಿಭೋ || ೨೧ ||

ಶಿವೋಽಹಂ ರುದ್ರಾಣಾಮಹಮಮರರಾಜೋ ದಿವಿಷದಾಂ
ಮುನೀನಾಂ ವ್ಯಾಸೋಽಹಂ ಸುರವರ ಸಮುದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಸರಸಾಮ್ |
ಕುಬೇರೋ ಯಕ್ಷಾಣಾಮಿತಿ ತವ ವಚೋ ಮಂದಮತಯೇ
ನ ಜಾನೇ ತಜ್ಜಾತಂ ಜಗತಿ ನನು ಯನ್ನಾಸಿ ಭಗವನ್ || ೨೨ ||

ಶಿರೋ ನಾಕೋ ನೇತ್ರೇ ಶಶಿದಿನಕರಾವಂಬರಮುರೋ
ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಾಣೀ ನಿಗಮನಿಕರಸ್ತೇ ಕಟಿರಿಲಾ |
ಅಕೂಪಾರೋ ವಸ್ತಿಶ್ಚರಣಮಪಿ ಪಾತಾಳಮಿತಿ ವೈ
ಸ್ವರೂಪಂ ತೇಽಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೃತನುಮವಜಾನಂತಿ ಕುಧಿಯಃ || ೨೩ ||

ಶರೀರಂ ವೈಕುಂಠಂ ಹೃದಯನಳಿನಂ ವಾಸಸದನಂ
ಮನೋವೃತ್ತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಮತಿರಿಯಮಥೋ ಸಾಗರಸುತಾ |
ವಿಹಾರಸ್ತೇಽವಸ್ಥಾತ್ರಿತಯಮಸವಃ ಪಾರ್ಷದಗಣೋ
ನ ಪಶ್ಯತ್ಯಜ್ಞಾ ತ್ವಾಮಿಹ ಬಹಿರಹೋ ಯಾತಿ ಜನತಾ || ೨೪ ||

ಸುಘೋರಂ ಕಾಂತಾರಂ ವಿಶತಿ ಚ ತಟಾಕಂ ಸುಗಹನಂ
ತಥೋತ್ತುಂಗಂ ಶೃಂಗಂ ಸಪದಿ ಚ ಸಮಾರೋಹತಿ ಗಿರೇಃ |
ಪ್ರಸೂನಾರ್ಥಂ ಚೇತೋಂಬುಜಮಮಲಮೇಕಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ
ಸಮರ್ಪ್ಯಾಜ್ಞಸ್ತೂರ್ಣಂ ಬತ ನ ಚ ಸುಖಂ ವಿಂದತಿ ಜನಃ || ೨೫ ||

ಕೃತೈಕಾಂತಾವಾಸಾ ವಿಗತನಿಖಿಲಾಶಾಃ ಶಮಪರಾ
ಜಿತಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಾಸ್ತ್ರುಟಿತಭವಪಾಶಾಃ ಸುಯಮಿನಃ |
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪಶ್ಯಂತ್ಯನಘ ಯದಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಮ ತು
ಶ್ರಿಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಭೂಯಾನ್ನಯನವಿಷಯಂ ತೇ ಕಿಲ ವಪುಃ || ೨೬ ||

ಕದಾ ಗಂಗೋತ್ತುಂಗಾಽಮಲತರತರಂಗಾಚ್ಚ ಪುಳಿನೇ
ವಸನ್ನಾಶಾಪಾಶಾದಖಿಲಖಲದಾಶಾದಪಗತಃ |
ಅಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾಂಬುಜನಯನ ತಾತಾಮರಪತೇ
ಪ್ರಸೀದೇತ್ಯಾಜಲ್ಪನ್ನಮರವರ ನೇಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಯಮ್ || ೨೭ ||

ಕದಾ ಶೃಂಗೈಃ ಸ್ಫೀತೇ ಮುನಿಗಣಪರೀತೇ ಹಿಮನಗೇ
ದ್ರುಮಾವೀತೇ ಶೀತೇ ಸುರಮಧುರಗೀತೇ ಪ್ರತಿವಸನ್ |
ಕ್ವಚಿದ್ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತೋ ವಿಷಯಸುವಿರಕ್ತೋ ಭವಹರಂ
ಸ್ಮರಂಸ್ತೇ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಜನಿಹರ ಸಮೇಷ್ಯಾಮಿ ವಿಲಯಮ್ || ೨೮ ||

ಸುಧಾಪಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಚ ವಿಪುಲದಾನಂ ನ ನಿಗಮೋ
ನ ಯಾಗೋ ನೋ ಯೋಗೋ ನ ಚ ನಿಖಿಲಭೋಗೋಪರಮಣಮ್ |
ಜಪೋ ನೋ ನೋ ತೀರ್ಥಂ ವ್ರತಮಿಹ ನ ಚೋಗ್ರಂ ತ್ವಯಿ ತಪೋ
ವಿನಾ ಭಕ್ತಿಂ ತೇಽಲಂ ಭವಭಯವಿನಾಶಾಯ ಮಧುಹನ್ || ೨೯ ||

ನಮಃ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾಯ ಶ್ರುತಿಶಿಖರದೃಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮಃ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ತ್ರಿಭುವನನಿವಿಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮಃ |
ನಮೋ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ಪ್ರಣವಪರಿಮೃಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮೋ
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ಪುನರಪಿ ಪುನಸ್ತೇ ಮಮ ನಮಃ || ೩೦ || [** ನಮಸ್ತೇ **]

ಕಣಾನ್ಕಶ್ಚಿದ್ವೃಷ್ಟೇರ್ಗಣನನಿಪುಣಸ್ತೂರ್ಣಮವನೇ-
ಸ್ತಥಾಶೇಷಾನ್ಪಾಂಸೂನಮಿತ ಕಲಯೇಚ್ಚಾಪಿ ತು ಜನಃ |
ನಭಃ ಪಿಂಡೀಕುರ್ಯಾದಚಿರಮಪಿ ಚೇಚ್ಚರ್ಮವದಿದಂ
ತಥಾಪೀಶಾನಸ್ತೇ ಕಲಯಿತುಮಲಂ ನಾಖಿಲಗುಣಾನ್ || ೩೧ ||

ಕ್ವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸೀಮೋಜ್ಝಿತಮವಿಷಯಂ ವೇದವಚಸಾಂ
ವಿಭೋ ತೇ ಮೇ ಚೇತಃ ಕ್ವ ಚ ವಿವಿಧತಾಪಾಹತಮಿದಮ್ |
ಮಯೇದಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ಗದಿತಮಥ ಬಾಲ್ಯೇನ ತು ಗುರೋ
ಗೃಹಾಣೈತಚ್ಛ್ರದ್ಧಾರ್ಪಿತಮಿಹ ನ ಹೇಯಂ ಹಿ ಮಹತಾಮ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಹರಿಸ್ತವನಂ ಸುಮನೋಹರಂ
ಪರಮಹಂಸಜನೇನ ಸಮೀರಿತಮ್ |
ಸುಗಮಸುಂದರಸಾರಪದಾಸ್ಪದಂ
ತದಿದಮಸ್ತು ಹರೇರನಿಶಂ ಮುದೇ || ೩೩ ||

ಗದಾರಥಾಂಗಾಂಬುಜಕಂಬುಧಾರಿಣೋ
ರಮಾಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟತನೋಸ್ತನೋತು ನಃ |
ಬಿಲೇಶಯಾಧೀಶಶರೀರಶಾಯಿನಃ
ಶಿವಂ ಸ್ತವೋಽಜಸ್ರಮಯಂ ಪರಂ ಹರೇಃ || ೩೪ ||

ಪಠೇದಿಮಂ ಯಸ್ತು ನರಃ ಪರಂ ಸ್ತವಂ
ಸಮಾಹಿತೋಽಘೌಘಘನಪ್ರಭಂಜನಮ್ |
ಸ ವಿನ್ದತೇಽತ್ರಾಖಿಲಭೋಗಸಂಪದೋ
ಮಹೀಯತೇ ವಿಷ್ಣುಪದೇ ತತೋ ಧ್ರುವಮ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

shiv mahimna stotram,shiva mahimna stotram,vishnu sahasranama stotra importance in kannada,vishnu sahasranamam in hindi,vishnu sahasranama in kannada,vishnu sahasranama stotram,rama raksha stotra in kannada,shiva mahimna stotra,shiva mahimna stotram with lyrics,vishnu sahasranamam,shiv mahimna stotra in hindi,mahimna stotra in hindi,vishnu sahasranamam kannada,lalitha sahasranamam in kannada,lord vishnu,vishnu sahasranamam with lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!