May 21, 2024

Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in telugu

images 2023 12 22T124455.932

మహిమ్నస్తేఽపారం విధిహరఫణీంద్రప్రభృతయో
విదుర్నాద్యాప్యజ్ఞశ్చలమతిరహం నాథను కథమ్ |
విజానీయామద్ధా నళిననయనాత్మీయవచసో
విశుద్ధ్యై వక్ష్యామీషదపి తు తథాపి స్వమతితః || ౧ ||

యదాహుర్బ్రహ్మైకే పురుషమితరే కర్మ చ పరే-
ఽపరే బుద్ధం చాన్యే శివమపి చ ధాతారమపరే |
తథా శక్తిం కేచిద్గణపతిముతార్కం చ సుధియో
మతీనాం వై భేదాత్త్వమసి తదశేషం మమ మతిః || ౨ ||

శివః పాదాంభస్తే శిరసి ధృతవానాదరయుతం
తథా శక్తిశ్చాసౌ తవ తనుజతేజోమయతనుః |
దినేశం చైవాముం తవ నయనమూచుస్తు నిగమా-
స్త్వదన్యః కో ధ్యేయో జగతి కిల దేవో వద విభో || ౩ ||

క్వచిన్మత్స్యః కూర్మః క్వచిదపి వరాహో నరహరిః
క్వచిత్ఖర్వో రామో దశరథసుతో నందతనయః |
క్వచిద్బుద్ధః కల్కిర్విహరసి కుభారాపహతయే
స్వతంత్రోఽజో నిత్యో విభురపి తవాక్రీడనమిదమ్ || ౪ ||

హృతామ్నాయేనోక్తం స్తవనవరమాకర్ణ్య విధినా
ద్రుతం మాత్స్యం ధృత్వా వపురజరశంకాసురమథో |
క్షయం నీత్వా మృత్యోర్నిగమగణముద్ధృత్య జలధే-
రశేషం సంగుప్తం జగదపి చ వేదైకశరణమ్ || ౫ ||

నిమజ్జంతం వార్ధౌ నగవరముపాలోక్యసహసా
హితార్థం దేవానాం కమఠవపుషా విశ్వగహనమ్ |
పయోరాశిం పృష్ఠే తమజిత సలీలం ధృతవతో
జగద్ధాతుస్తేఽభూత్కిము సులభభారాయ గిరికః || ౬ ||

హిరణ్యాక్షః క్షోణీమవిశదసురో నక్రనిలయం
సమాదాయామర్త్యైః కమలజముఖైరంబరగతైః |
స్తుతేనానంతాత్మన్నచిరమతిభాతి స్మ విధృతా
త్వయా దంష్ట్రాగ్రేఽసావవనిరఖిలా కందుక ఇవ || ౭ ||

హరిః క్వాసీత్యుక్తే దనుజపతినాఽపూర్య నిఖిలం
జగన్నాదైః స్తంభాన్నరహరిశరీరేణ కరజైః |
సముత్పత్యాఽఽశూరావసురవరమాదారితవత-
స్తవాఖ్యాతా భూమాకిము జగతి నో సర్వగతతా || ౮ ||

విలోక్యాజం ద్వార్గం కపటలఘుకాయం సురరిపు-
ర్నిషిద్ధోఽపి ప్రాదాదసురగురుణాత్మీయమఖిలమ్ |
ప్రసన్నస్తద్భక్త్యా త్యజసి కిల నాద్యాపి భవనం
బలేర్భక్తాధీన్యం తవ విదితమేవామరపతే || ౯ ||

సమాధావాసక్తం నృపతితనయైర్వీక్ష్య పితరం
హతం బాణై రోషాద్గురుతరముపాదాయ పరశుమ్ |
వినా క్షత్రం విష్ణో క్షితితలమశేషం కృతవసో-
ఽసకృత్కిం భూభారోద్ధరణపటుతా తే న విదితా || ౧౦ ||

సమారాధ్యోమేశం త్రిభువనమిదం వాసవముఖం
వశే చక్రే చక్రిన్నగణయదనీశం జగదిదమ్ |
గతోఽసౌ లంకేశస్త్వచిరమథ తే బాణవిషయం
న కేనాప్తం త్వత్తః ఫలమవినయస్యాసురరిపో || ౧౧ ||

క్వచిద్దివ్యం శౌర్యం క్వచిదపి రణే కాపురుషతా
క్వచిద్గీతాజ్ఞానం క్వచిదపి పరస్త్రీవిహరణమ్ |
క్వచిన్మృత్స్నాశిత్వం క్వచిదపి చ వైకుంఠవిభవ-
శ్చరిత్రం తే నూనం శరణద విమోహాయ కుధియామ్ || ౧౨ ||

న హింస్యాదిత్యేద్ధ్రువమవితథం వాక్యమబుధై-
రథాగ్నీషోమీయం పశుమితి తు విప్రైర్నిగదితమ్ |
తవైతన్నాస్థానేఽసురగణవిమోహాయ గదతః
సమృద్ధిర్నీచానాం నయకర హి దుఃఖాయ జగతః || ౧౩ ||

విభాగే వర్ణానాం నిగమనిచయే చాఽవనితలే
విలుప్తే సంజాతో ద్విజవరగృహే శంభలపురే |
సమారుహ్యాశ్వం స్వం లసదసికరో మ్లేచ్ఛనికరా-
న్నిహంతాఽస్యున్మత్తాన్కిల కలియుగాంతే యుగపతే || ౧౪ ||

గభీరే కాసారే జలచరవరాకృష్టచరణో
రణేఽశక్తో మజ్జన్నభయద జలేఽచింతయదసౌ |
యదా నాగేంద్రస్త్వాం సపది పదపాశాదపగతో
గతః స్వర్గం స్థానం భవతి విపదాం తే కిము జనః || ౧౫ ||

సుతైః పృష్టో వేధాః ప్రతివచనదానేఽప్రభురసా-
వథాత్మన్యాత్మానం శరణమగమత్త్వాం త్రిజగతామ్ |
తతస్తేఽస్తాతంకా యయురథ ముదం హంసవపుషా
త్వయా తే సార్వజ్ఞ్యం ప్రథితమమరేశేహ కిము నో || ౧౬ ||

సమావిద్ధో మాతుర్వచనవిశిఖైరాశు విపినం
తపశ్చక్రే గత్వా తవ పరమతోషాయ పరమమ్ |
ధ్రువో లేభే దివ్యం పదమచలమల్పేఽపి వయసి
కిమస్త్యస్మిన్లోకే త్వయి వరద తుష్టే దురధిగమ్ || ౧౭ ||

వృకాద్భీతస్తూర్ణం స్వజనభయభిత్త్వాం పశుపతిః
భ్రమన్లోకాన్సర్వాన్ చరణముపయాతోఽథ దనుజః |
స్వయం భస్మీభూతస్తవ వచనభంగోద్గతమతిః
రమేశాహో మాయా తవ దురనుమేయాఽఖిలజనైః |౧౮ ||

హృతం దైత్యైర్దృష్ట్వాఽమృతఘటమజయ్యైస్తు నయతః
కటాక్షైః సంమోహం యువతిపరవేషేణ దితిజాన్ |
సమగ్రం పీయూషం సుభగ సురపూగాయ దదతః
సమస్యాపి ప్రాయస్తవ ఖలు హి భృత్యేష్వభిరతిః || ౧౯ ||

సమాకృష్టా దుష్టైర్ద్రుపదతనయాఽలబ్ధశరణా
సభాయాం సర్వాత్మంస్తవ చరణముచ్చైరుపగతా |
సమక్షం సర్వేషామభవదచిరం చీరనిచయః
స్మృతేస్తే సాఫల్యం నయనవిషయం నో కిము సతామ్ || ౨౦ ||

వదంత్యేకే స్థానం తవ వరద వైకుంఠమపరే
గవాం లోకం లోకం ఫణినిలయపాతాళమితరే |
తథాన్యే క్షీరోదం హృదయనళినం చాపి తు సతాం
న మన్యే తత్ స్థానం త్వహమిహ చ యత్రాసి న విభో || ౨౧ ||

శివోఽహం రుద్రాణామహమమరరాజో దివిషదాం
మునీనాం వ్యాసోఽహం సురవర సముద్రోఽస్మి సరసామ్ |
కుబేరో యక్షాణామితి తవ వచో మందమతయే
న జానే తజ్జాతం జగతి నను యన్నాసి భగవన్ || ౨౨ ||

శిరో నాకో నేత్రే శశిదినకరావంబరమురో
దిశః శ్రోత్రే వాణీ నిగమనికరస్తే కటిరిలా |
అకూపారో వస్తిశ్చరణమపి పాతాళమితి వై
స్వరూపం తేఽజ్ఞాత్వా నృతనుమవజానంతి కుధియః || ౨౩ ||

శరీరం వైకుంఠం హృదయనళినం వాససదనం
మనోవృత్తిస్తార్క్ష్యో మతిరియమథో సాగరసుతా |
విహారస్తేఽవస్థాత్రితయమసవః పార్షదగణో
న పశ్యత్యజ్ఞా త్వామిహ బహిరహో యాతి జనతా || ౨౪ ||

సుఘోరం కాంతారం విశతి చ తటాకం సుగహనం
తథోత్తుంగం శృంగం సపది చ సమారోహతి గిరేః |
ప్రసూనార్థం చేతోంబుజమమలమేకం త్వయి విభో
సమర్ప్యాజ్ఞస్తూర్ణం బత న చ సుఖం విందతి జనః || ౨౫ ||

కృతైకాంతావాసా విగతనిఖిలాశాః శమపరా
జితశ్వాసోచ్ఛ్వాసాస్త్రుటితభవపాశాః సుయమినః |
పరం జ్యోతిః పశ్యంత్యనఘ యది పశ్యంతు మమ తు
శ్రియాశ్లిష్టం భూయాన్నయనవిషయం తే కిల వపుః || ౨౬ ||

కదా గంగోత్తుంగాఽమలతరతరంగాచ్చ పుళినే
వసన్నాశాపాశాదఖిలఖలదాశాదపగతః |
అయే లక్ష్మీకాంతాంబుజనయన తాతామరపతే
ప్రసీదేత్యాజల్పన్నమరవర నేష్యామి సమయమ్ || ౨౭ ||

కదా శృంగైః స్ఫీతే మునిగణపరీతే హిమనగే
ద్రుమావీతే శీతే సురమధురగీతే ప్రతివసన్ |
క్వచిద్ధ్యానాసక్తో విషయసువిరక్తో భవహరం
స్మరంస్తే పాదాబ్జం జనిహర సమేష్యామి విలయమ్ || ౨౮ ||

సుధాపానం జ్ఞానం న చ విపులదానం న నిగమో
న యాగో నో యోగో న చ నిఖిలభోగోపరమణమ్ |
జపో నో నో తీర్థం వ్రతమిహ న చోగ్రం త్వయి తపో
వినా భక్తిం తేఽలం భవభయవినాశాయ మధుహన్ || ౨౯ ||

నమః సర్వేష్టాయ శ్రుతిశిఖరదృష్టాయ చ నమో
నమః సంశ్లిష్టాయ త్రిభువననివిష్టాయ చ నమః |
నమో విస్పష్టాయ ప్రణవపరిమృష్టాయ చ నమో
నమస్తే సర్వాత్మన్పునరపి పునస్తే మమ నమః || ౩౦ || [** నమస్తే **]

కణాన్కశ్చిద్వృష్టేర్గణననిపుణస్తూర్ణమవనే-
స్తథాశేషాన్పాంసూనమిత కలయేచ్చాపి తు జనః |
నభః పిండీకుర్యాదచిరమపి చేచ్చర్మవదిదం
తథాపీశానస్తే కలయితుమలం నాఖిలగుణాన్ || ౩౧ ||

క్వ మాహాత్మ్యం సీమోజ్ఝితమవిషయం వేదవచసాం
విభో తే మే చేతః క్వ చ వివిధతాపాహతమిదమ్ |
మయేదం యత్కించిద్గదితమథ బాల్యేన తు గురో
గృహాణైతచ్ఛ్రద్ధార్పితమిహ న హేయం హి మహతామ్ || ౩౨ ||

ఇతి హరిస్తవనం సుమనోహరం
పరమహంసజనేన సమీరితమ్ |
సుగమసుందరసారపదాస్పదం
తదిదమస్తు హరేరనిశం ముదే || ౩౩ ||

గదారథాంగాంబుజకంబుధారిణో
రమాసమాశ్లిష్టతనోస్తనోతు నః |
బిలేశయాధీశశరీరశాయినః
శివం స్తవోఽజస్రమయం పరం హరేః || ౩౪ ||

పఠేదిమం యస్తు నరః పరం స్తవం
సమాహితోఽఘౌఘఘనప్రభంజనమ్ |
స విన్దతేఽత్రాఖిలభోగసంపదో
మహీయతే విష్ణుపదే తతో ధ్రువమ్ || ౩౫ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసస్వామిబ్రహ్మానందవిరచితం శ్రీవిష్ణుమహిమ్నః స్తోత్రం |

vishnu sahasranama stotram,vishnu sahasranamam in telugu,vishnu sahasranamam full in telugu,vishnu sahasranamam telugu,vishnu sahasranamam,vishnu sahasranamam in hindi,shiv mahimna stotram,vishnu sahasranamam telugu lyrics,telugu pravachanalu,vishnu sahasranamam with lyrics,vishnu sahasranamam in telugu lyrics,shiva mahimna stotram telugu,telugu spiritual,vishnu sahasranamam ms subbulakshmi,mahimna stotram,shiva keshava stotram in telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!