Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in kannada

Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in kannada

Sri Vishnu Mahimna Stotram lyrics in kannada ಮಹಿಮ್ನಸ್ತೇ ಪಾರಂ ವಿಧಿಹರಫಣೀಂದ್ರಪ್ರಭೃತಯೋವಿದುರ್ನಾದ್ಯಾಪ್ಯಜ್ಞಶ್ಚಲಮತಿರಹಂ ನಾಥನು ಕಥಮ್ |ವಿಜಾನೀಯಾಮದ್ಧಾ ನಳಿನನಯನಾತ್ಮೀಯವಚಸೋವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ ವಕ್ಷ್ಯಾಮೀಷದಪಿ…