Pitru Tarpanam in tamil

Pitru Tarpanam in tamil இச்சே²கு॒ர்த⁴ரு॑ணேஷ்வா॒ரப⁴᳚ம் ॥ப॒வித்ரம்॑ தே॒ வித॑தம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதே᳚ ப்ரபு⁴॒ர்கா³த்ரா॑ணி॒ பர்யே॑ஷி வி॒ஶ்வத॑: ।அத॑ப்ததநூ॒ர்ந ததா³॒மோ அ॑ஶ்நுதே…