May 21, 2024

Pitru Tarpanam in tamil

images 25 2

இச்சே²கு॒ர்த⁴ரு॑ணேஷ்வா॒ரப⁴᳚ம் ॥
ப॒வித்ரம்॑ தே॒ வித॑தம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதே᳚ ப்ரபு⁴॒ர்கா³த்ரா॑ணி॒ பர்யே॑ஷி வி॒ஶ்வத॑: ।
அத॑ப்ததநூ॒ர்ந ததா³॒மோ அ॑ஶ்நுதே ஶ்ரு॒தாஸ॒ இத்³வஹ॑ந்த॒ஸ்தத்ஸமா॑ஶத ॥

பவித்ரம் த்⁴ருத்வா ॥

பூ⁴தோச்சா²டநம் –
உத்திஷ்ட²ந்து பூ⁴தபிஶாசா꞉ ஏதே பூ⁴மிபா⁴ரகா꞉ ।
ஏதேஷாமவிரோதே⁴ந ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ ॥

ப்ராணாயாமம் –
ஓம் பூ⁴꞉ । ஓம் பு⁴வ꞉ । ஓம் ஸுவ꞉ । ஓம் மஹ꞉ ।
ஓம் ஜந꞉ । ஓம் தப꞉ । ஓம் ஸத்யம் ।
தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ।

ஸங்கல்பம் –
ஶ்ரீ கோ³விந்த³ கோ³விந்த³ கோ³விந்த³ । ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணோராஜ்ஞயா ப்ரவர்தமாநஸ்ய அத்³ய ப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீய பரார்தே² ஶ்வேதவராஹ கல்பே வைவஸ்வத மந்வந்தரே கலியுகே³ ப்ரத²மபாதே³ ஜம்பூ³த்³வீபே பா⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ண்டே³ மேரோ꞉ த³க்ஷிண தி³க்³பா⁴கே³ ஶ்ரீஶைலஸ்ய ___ ப்ரதே³ஶே ___, ___ நத்³யோ꞉ மத்⁴யே புண்யப்ரதே³ஶே ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண ஆசார்ய ஹரி ஹர கு³ரு சரண ஸந்நிதௌ⁴ அஸ்மிந் வர்தமநே வ்யாவஹரிக சாந்த்³ரமாநேந ஶ்ரீ ____ நாம ஸம்வத்ஸரே ___ அயநே ___ ருதௌ ___ மாஸே ___ பக்ஷே ___ திதௌ² ___ வாஸரே ஶ்ரீவிஷ்ணு நக்ஷத்ரே ஶ்ரீவிஷ்ணு யோகே³ ஶ்ரீவிஷ்ணு கரண ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் புண்யதிதௌ²
॥ ப்ராசீநாவீதீ ॥
அஸ்மத் பித்ரூநுத்³தி³ஶ்ய அஸ்மத் பித்ரூணாம் புண்யலோகாவாப்த்யர்த²ம் அஸ்மத் பித்ரு தர்பணம் கரிஷ்யே ॥ ஸவ்யம் ॥

நமஸ்காரம் –
ஈஶாந꞉ பித்ருரூபேண மஹாதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
ப்ரீயதாம் ப⁴க³வாநீஶ꞉ பரமாத்மா ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 1
தே³வதாப்⁴ய꞉ பித்ருப்⁴யஶ்ச மஹாயோகி³ப்⁴ய ஏவ ச ।
நமஸ்ஸ்வாஹாயை ஸ்வதா⁴யை நித்யமேவ நமோ நம꞉ ॥ 2
மந்த்ரமத்⁴யே க்ரியாமத்⁴யே விஷ்ணோஸ்ஸ்மரண பூர்வகம் ।
யத்கிஞ்சித்க்ரியதே கர்ம தத்கோடி கு³ணிதம் ப⁴வேத் ॥ 4
விஷ்ணுர்விஷ்ணுர்விஷ்ணு꞉ ॥

(த³க்ஷிண தி³ஶமாவர்தய)

அர்க்⁴யபாத்ர உபசார꞉ –
அர்க்⁴யபாத்ரயோ꞉ அமீக³ந்தா⁴꞉ ।
புஷ்பார்தா² இமே அக்ஷதா꞉ ।
அமீ குஶா꞉ ।

॥ ஸவ்யம் ॥
நமஸ்க்ருத்ய ।
ஓம் ஆய॑ந்து ந꞉ பி॒தர॑ஸ்ஸோ॒ம்யாஸோ᳚க்³நிஷ்வா॒த்தா꞉ ப॒தி²பி⁴॑ர்தே³வ॒ யாநை᳚: ।
அ॒ஸ்மிந் ய॒ஜ்ஞே ஸ்வ॒த⁴யா॒ மத³ம்॒ த்வதி⁴॑ ப்³ருவந்து॒ தே அ॑வந்த்வ॒ ஸ்மாந் ॥
இ॒த³ம் பி॒த்ருப்⁴யோ॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒த்³ய யே பூர்வா॑ஸோ॒ ய உப॑ராஸ ஈ॒யு꞉ ।
யே பார்தி²॑வே॒ ரஜ॒ஸ்யா நிஷ॑த்தா॒ யே வா॑ நூ॒நம் ஸு॑வ்ரு॒ஜநா॑ஸு வி॒க்ஷு ॥
பித்ருதே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ।

ஓம் ஆக³ச்ச²ந்து மே பிதர இமம் க்³ருஹ்ணந்து ஜலாஞ்ஜலிம் ।

॥ ப்ராசீநாவீதீ ॥

பித்ராதி³ தர்பணம் ।
(* ப்³ராஹ்மணா꞉ – ஶர்மாணம், க்ஷத்ரியா꞉ – வர்மாணம், வைஶ்யா꞉ – கு³ப்தம், இதர – தா³ஸம் )
(முக்²யஸூசநா – ஸஜீவ தர்பணம் ந கரோது இதி ப்ரதிப³ந்த⁴꞉)

அஸ்மத் பிதரம் __(கோ³த்ரம்)__ கோ³த்ரம் __(நாமம்)__ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ருத்³ரரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப்ரபிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ஆதி³த்யரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் மாதரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ருத்³ரரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப்ரபிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ஆதி³த்யரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் ஸாபத்நீமாதரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் மாதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ பிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ருத்³ரரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ ப்ரபிதாமஹம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* ஆதி³த்யரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் மாதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ பிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ருத்³ரரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாது꞉ ப்ரபிதாமஹீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் ஆதி³த்யரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் ஆத்மபத்நீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஸுதம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப்⁴ராதரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஜ்யேஷ்ட²/கநிஷ்ட² பித்ருவ்யம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் மாதுலம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் து³ஹிதரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப⁴கி³நீம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் தௌ³ஹித்ரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ப⁴கி³நேயகம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பித்ருஷ்வஸாரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஜ்யேஷ்ட²/கநிஷ்ட² மாத்ருஷ்வஸாரம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஜாமாதரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் பா⁴வுகம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஸ்நுஷாம் ___ கோ³த்ரம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஶ்வஶுரம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஶ்வஶ்ரூம் ___ கோ³த்ராம் ___ தா³ம் வஸுரூபாம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ஸ்யாளகம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।

அஸ்மத் ஸ்வாமிநம்/ஆசார்யம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் கு³ரும் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
அஸ்மத் ரிக்தி²நம் ___ கோ³த்ரம் ___ ஶர்மாணம்* வஸுரூபம் ஸ்வதா⁴ நமஸ்தர்பயாமி தர்பயாமி தர்பயாமி ।
பித்ருதே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ।
ஸுப்ரீதோ ப⁴வது ।

குஶோத³கம் –
॥ ப்ராசீநாவீதீ ॥
ஏஷாந்நமாதா ந பிதா ந ப³ந்து⁴꞉ நாந்ய கோ³த்ரிண꞉ ।
தே ஸர்வே த்ருப்திமாயாந்து மயோத்ஸ்ருஷ்டை꞉ குஶோத³கை꞉ ॥

த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத த்ருப்யத ।

இஷ்பீட³நோத³கம் –
॥ நிவீதீ ॥
யேகே சாஸ்மத்குலேஜாதா꞉ அபுத்ரா꞉ கோ³த்ரிணோ ம்ருதா꞉ ।
தே க்³ருஹ்ணந்து மயா த³த்தம் வஸ்த்ரநிஷ்பீட³நோத³கம் ।

ஸமர்பணம் –
॥ ஸவ்யம் ॥
காயேந வாசா மநஸைந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மநா வா ப்ரக்ருதேஸ்ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ।

நமோ ப்³ரஹ்மண்யதே³வாய கோ³ ப்³ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய நமோ நம꞉ ॥

பவித்ரம் விஸ்ருஜ்ய ।

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

ஓம் தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

amavasai tharpanam in tamil,tharpanam in tamil,tarpanam,tharpanam at home in tamil,pithru tharpanam in tamil,amavasai tharpanam,pithru tharpanam,tharpanam,amavasya tharpanam,amavasai tharpanam mantras in tamil,how to do pitru tarpanam,mahalaya amavasya tharpanam in tamil,yajurveda amavasya tharpanam in tamil,amavasya tharpanam tamil,how to do tarpanam,pitru tarpanam,tarpanam guide in tamil,amavasya pitru tarpanam in telugu,perform tarpanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!