Pitru paksha in kannada

Pitru paksha in kannada

Pitru paksha in kannada

images 25 1

ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಮ್

ಶುಚಿಃ –
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಃ ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥
ವಕ್ರತುಣ್ಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ಪವಿತ್ರಂ –
ಓಂ ಪ॒ವಿತ್ರ॑ವನ್ತ॒: ಪರಿ॒ವಾಜ॒ಮಾಸ॑ತೇ ಪಿ॒ತೈಷಾಂ᳚ ಪ್ರ॒ತ್ನೋ ಅ॒ಭಿ ರ॑ಕ್ಷತಿ ವ್ರ॒ತಮ್ ।
ಮ॒ಹಸ್ಸ॑ಮು॒ದ್ರಂ ವರು॑ಣಸ್ತಿ॒ರೋ ದ॑ಧೇ ಧೀರಾ॑ ಇಚ್ಛೇಕು॒ರ್ಧರು॑ಣೇಷ್ವಾ॒ರಭ᳚ಮ್ ॥
ಪ॒ವಿತ್ರಂ॑ ತೇ॒ ವಿತ॑ತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತೇ᳚ ಪ್ರಭು॒ರ್ಗಾತ್ರಾ॑ಣಿ॒ ಪರ್ಯೇ॑ಷಿ ವಿ॒ಶ್ವತ॑: ।
ಅತ॑ಪ್ತತನೂ॒ರ್ನ ತದಾ॒ಮೋ ಅ॑ಶ್ನುತೇ ಶೃ॒ತಾಸ॒ ಇದ್ವಹ॑ನ್ತ॒ಸ್ತತ್ಸಮಾ॑ಶತ ॥

ಪವಿತ್ರಂ ಧೃತ್ವಾ ॥

ಭೂತೋಚ್ಛಾಟನಮ್ –
ಉತ್ತಿಷ್ಠನ್ತು ಭೂತಪಿಶಾಚಾಃ ಏತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ ।
ಏತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ –
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ ।
ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಂ ಸತ್ಯಮ್ ।
ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ।

ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ । ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವನ್ತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಣ್ಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ___ ಪ್ರದೇಶೇ ___, ___ ನದ್ಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಪ್ರದೇಶೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿ ಹರ ಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮನೇ ವ್ಯಾವಹರಿಕ ಚಾನ್ದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ____ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯನೇ ___ ಋತೌ ___ ಮಾಸೇ ___ ಪಕ್ಷೇ ___ ತಿಥೌ ___ ವಾಸರೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಯೋಗೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಪುಣ್ಯತಿಥೌ
॥ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತೀ ॥
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೄನುದ್ದಿಶ್ಯ ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೄಣಾಂ ಪುಣ್ಯಲೋಕಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಸವ್ಯಮ್ ॥

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಈಶಾನಃ ಪಿತೃರೂಪೇಣ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರೀಯತಾಂ ಭಗವಾನೀಶಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ ॥ ೧
ದೇವತಾಭ್ಯಃ ಪಿತೃಭ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾಯೋಗಿಭ್ಯ ಏವ ಚ ।
ನಮಸ್ಸ್ವಾಹಾಯೈ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಿತ್ಯಮೇವ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೨
ಮನ್ತ್ರಮಧ್ಯೇ ಕ್ರಿಯಾಮಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ್ಮರಣ ಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕರ್ಮ ತತ್ಕೋಟಿ ಗುಣಿತಂ ಭವೇತ್ ॥ ೪
ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ॥

(ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶಮಾವರ್ತಯ)

ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರ ಉಪಚಾರಃ –
ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಯೋಃ ಅಮೀಗನ್ಧಾಃ ।
ಪುಷ್ಪಾರ್ಥಾ ಇಮೇ ಅಕ್ಷತಾಃ ।
ಅಮೀ ಕುಶಾಃ ।

॥ ಸವ್ಯಮ್ ॥
ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ।
ಓಂ ಆಯ॑ನ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತರ॑ಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸೋ᳚ಗ್ನಿಷ್ವಾ॒ತ್ತಾಃ ಪ॒ಥಿಭಿ॑ರ್ದೇವ॒ ಯಾನೈ᳚: ।
ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॒ ಮದಂ॒ ತ್ವಧಿ॑ ಬೃವನ್ತು॒ ತೇ ಅ॑ವನ್ತ್ವ॒ ಸ್ಮಾನ್ ॥
ಇ॒ದಂ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತ್ವ॒ದ್ಯ ಯೇ ಪೂರ್ವಾ॑ಸೋ॒ ಯ ಉಪ॑ರಾಸ ಈ॒ಯುಃ ।
ಯೇ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೇ॒ ರಜ॒ಸ್ಯಾ ನಿಷ॑ತ್ತಾ॒ ಯೇ ವಾ॑ ನೂ॒ನಂ ಸು॑ವೃ॒ಜನಾ॑ಸು ವಿ॒ಕ್ಷು ॥
ಪಿತೃದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಓಂ ಆಗಚ್ಛನ್ತು ಮೇ ಪಿತರ ಇಮಂ ಗೃಹ್ಣನ್ತು ಜಲಾಞ್ಜಲಿಮ್ ।

॥ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತೀ ॥

ಪಿತ್ರಾದಿ ತರ್ಪಣಂ ।
(* ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ – ಶರ್ಮಾಣಂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ – ವರ್ಮಾಣಂ, ವೈಶ್ಯಾಃ – ಗುಪ್ತಂ, ಇತರ – ದಾಸಂ )
(ಮುಖ್ಯಸೂಚನಾ – ಸಜೀವ ತರ್ಪಣಂ ನ ಕರೋತು ಇತಿ ಪ್ರತಿಬನ್ಧಃ)

ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತರಂ __(ಗೋತ್ರಂ)__ ಗೋತ್ರಂ __(ನಾಮಂ)__ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ರುದ್ರರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ಆದಿತ್ಯರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ರುದ್ರರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಸಾಪತ್ನೀಮಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ರುದ್ರರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ಆದಿತ್ಯರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ರುದ್ರರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಆತ್ಮಪತ್ನೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಸುತಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭ್ರಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ/ಕನಿಷ್ಠ ಪಿತೃವ್ಯಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಮಾತುಲಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ದುಹಿತರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭಗಿನೀಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ದೌಹಿತ್ರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭಗಿನೇಯಕಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೃಷ್ವಸಾರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ/ಕನಿಷ್ಠ ಮಾತೃಷ್ವಸಾರಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಜಾಮಾತರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಭಾವುಕಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ನುಷಾಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಶ್ವಶುರಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಶ್ವಶ್ರೂಂ ___ ಗೋತ್ರಾಂ ___ ದಾಂ ವಸುರೂಪಾಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ಯಾಲಕಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನಂ/ಆಚಾರ್ಯಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅಸ್ಮತ್ ರಿಕ್ಥಿನಂ ___ ಗೋತ್ರಂ ___ ಶರ್ಮಾಣಂ* ವಸುರೂಪಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಸ್ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಪಿತೃದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಸುಪ್ರೀತೋ ಭವತು ।

ಕುಶೋದಕಮ್ –
॥ ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತೀ ॥
ಏಷಾನ್ನಮಾತಾ ನ ಪಿತಾ ನ ಬನ್ಧುಃ ನಾನ್ಯ ಗೋತ್ರಿಣಃ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ತೃಪ್ತಿಮಾಯಾನ್ತು ಮಯೋತ್ಸೃಷ್ಟೈಃ ಕುಶೋದಕೈಃ ॥

ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ತೃಪ್ಯತ ।

ಇಷ್ಪೀಡನೋದಕಮ್ –
॥ ನಿವೀತೀ ॥
ಯೇಕೇ ಚಾಸ್ಮತ್ಕುಲೇಜಾತಾಃ ಅಪುತ್ರಾಃ ಗೋತ್ರಿಣೋ ಮೃತಾಃ ।
ತೇ ಗೃಹ್ಣನ್ತು ಮಯಾ ದತ್ತಂ ವಸ್ತ್ರನಿಷ್ಪೀಡನೋದಕಮ್ ।

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
॥ ಸವ್ಯಮ್ ॥
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೈನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಪವಿತ್ರಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

pitru paksha in kannada,pitru paksha,pitru paksha puja,pitru paksha mantra,pitru paksha 2022,pitru paksha 2023,pitru paksha kannada,pitru paksha puja kannada,pitru paksha mantra in kannada,pitru paksha 2023 start date and time,pitru paksha how to do in kannada,2023 pitru paksha details in kannada,pitru paksha rules,pitru paksha puja 2023,2023 pitra paksha details in kannada,pitru paksha 2023 rules,pitru paksha 2023 date,pitru paksha 2023 dates

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *