Pitru paksha in kannada

Pitru paksha in kannada ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಮ್ ಶುಚಿಃ –ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ…