Dhati Panchakam in kannada

Dhati Panchakam in kannada

Dhati Panchakam in kannada ಪಾದುಕೇ ಯತಿರಾಜಸ್ಯ ಕಥಯನ್ತಿ ಯದಾಖ್ಯಯಾ |ತಸ್ಯ ದಾಶರಥೇಃ ಪಾದೌ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿಃಬೌದ್ಧಧ್ವಾನ್ತನಿರಾಸವಾಸರಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ…