May 24, 2024

Dhati Panchakam in kannada

images 41 1

ಪಾದುಕೇ ಯತಿರಾಜಸ್ಯ ಕಥಯನ್ತಿ ಯದಾಖ್ಯಯಾ |
ತಸ್ಯ ದಾಶರಥೇಃ ಪಾದೌ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿಃ
ಬೌದ್ಧಧ್ವಾನ್ತನಿರಾಸವಾಸರಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ |
ಮಾಯಾವಾದಿ ಭುಜಂಗಭಂಗಗರುಡಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿಃ
ಶ್ರೀರಂಗೇಶಜಯಧ್ವಜೋ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಾನುಜೋಽಯಂ ಮುನಿಃ || ೧ ||

ಪಾಷಂಡ ಷಂಡಗಿರಿಖಂಡನವಜ್ರದಂಡಾಃ
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಬೌದ್ಧಮಕರಾಲಯಮನ್ಥದಂಡಾಃ |
ವೇದಾನ್ತಸಾರಸುಖದರ್ಶನದೀಪದಂಡಾಃ
ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ವಿಲಸನ್ತಿಮುನೇಸ್ತ್ರಿದಂಡಾಃ || ೨ ||

ಚಾರಿತ್ರೋದ್ಧಾರದಂಡಂ ಚತುರನಯಪಥಾಲಂಕ್ರಿಯಾಕೇತುದಂಡಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾದೀಪದಂಡಂ ಸಕಲಕಲಿಕಥಾಸಂಹೃತೇಃ ಕಾಲದಂಡಮ್ |
ತ್ರಯ್ಯನ್ತಾಲಮ್ಬದಂಡಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯಚ್ಛತ್ರಸೌವರ್ಣದಂಡಮ್
ಧತ್ತೇರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಃ ಪ್ರತಿಕಥಕಶಿರೋ ವಜ್ರದಂಡಂ ತ್ರಿದಂಡಮ್ || ೩ ||

ತ್ರಯ್ಯಾ ಮಾಂಗಳ್ಯಸೂತ್ರಂ ತ್ರಿಥಾಯುಗಪಯುಗ ರೋಹಣಾಲಂಬಸೂತ್ರಂ
ಸದ್ವಿದ್ಯಾದೀಪಸೂತ್ರಂ ಸಗುಣನಯವಿದಾಂ ಸಂಬದಾಂಹಾರಸೂತ್ರಮ್ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಸೂತ್ರಂ ಬುಧಾನಾಂ ಪ್ರಶಮಧನಮನಃ ಪದ್ಮಿನೀನಾಲಸೂತ್ರಂ
ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಂ ಮುನೀನಾಂ ಜಯತಿ ಯತಿಪತೇರ್ವಕ್ಷಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಮ್ || ೪ ||

ಪಾಷಂಡಸಾಗರಮಹಾಬಡಬಾಮುಖಾಗ್ನಿಃ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಚರಣಾಂಬುಜಮೂಲದಾಸಃ |
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಲೋಕಮಣಿ ಮಂಡಪಮಾರ್ಗದಾಯೀ
ರಾಮಾನುಜೋ ವಿಜಯತೇ ಯತಿರಾಜರಾಜಃ || ೫ ||

dhati panchakam,dhati panchakam in telugu,dehati panchakam,dhati panchakam pdf,dhati panchakam sanskrit,godha dhati panchakam telugu,kaupina panchakam,yati panchakam,panchakam,sri venkateshwara panchakam,vairagya panchakam,srimathe ramanujaya namaha in telugu,urban nexus m smartwatch review in hindi,prarthanapanchakam,goda ranganatha kalyanam,ganeshapancharatna,#karthikeyapanchakam,adi shankaracharya,adishankaracharya,kadambi srinath usa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!