Dhati Panchakam in telugu

Dhati Panchakam in telugu

Dhati Panchakam in telugu

images 41

పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా |
తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్ ||

పాషండద్రుమషండదావదహనశ్చార్వాకశైలాశనిః
బౌద్ధధ్వాన్తనిరాసవాసరపతిర్జైనేభకంఠీరవః |
మాయావాది భుజంగభంగగరుడస్త్రైవిద్య చూడామణిః
శ్రీరంగేశజయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః || ౧ ||

పాషండ షండగిరిఖండనవజ్రదండాః
ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమకరాలయమన్థదండాః |
వేదాన్తసారసుఖదర్శనదీపదండాః
రామానుజస్య విలసన్తిమునేస్త్రిదండాః || ౨ ||

చారిత్రోద్ధారదండం చతురనయపథాలంక్రియాకేతుదండం
సద్విద్యాదీపదండం సకలకలికథాసంహృతేః కాలదండమ్ |
త్రయ్యన్తాలమ్బదండం త్రిభువనవిజయచ్ఛత్రసౌవర్ణదండమ్
ధత్తేరామానుజార్యః ప్రతికథకశిరో వజ్రదండం త్రిదండమ్ || ౩ ||

త్రయ్యా మాంగళ్యసూత్రం త్రిథాయుగపయుగ రోహణాలంబసూత్రం
సద్విద్యాదీపసూత్రం సగుణనయవిదాం సంబదాంహారసూత్రమ్ |
ప్రజ్ఞాసూత్రం బుధానాం ప్రశమధనమనః పద్మినీనాలసూత్రం
రక్షాసూత్రం మునీనాం జయతి యతిపతేర్వక్షసి బ్రహ్మసూత్రమ్ || ౪ ||

పాషండసాగరమహాబడబాముఖాగ్నిః
శ్రీరంగరాజచరణాంబుజమూలదాసః |
శ్రీవిష్ణులోకమణి మండపమార్గదాయీ
రామానుజో విజయతే యతిరాజరాజః || ౫ ||

dhati panchakam in telugu,dhati panchakam,dhati panchakam pdf,paratvadi panchakam in telugu,godha dhati panchakam telugu,telugu slokas,dhati panchakam sanskrit,telugu,kaupina panchakam telugu,ghati panchakam,dehati panchakam,bhakti,srimathe ramanujaya namaha in telugu,panchakam,dhathi panchagam dance drama,mudaliandan dhathi panchagam,aswadhati stotram telugu,parvathadhi panchakam,kaupina panchakam,paratvadi panchakam,kaupina panchakam stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *