Yati Panchakam in telugu

Yati Panchakam in telugu

Yati Panchakam in telugu వేదాంతవాక్యేషు సదా రమన్తఃభిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః |విశోకమన్తఃకరణే రమన్తఃకౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౧…
Dhati Panchakam in tamil

Dhati Panchakam in tamil

Dhati Panchakam in tamil பாது³கே யதிராஜஸ்ய கத²யந்தி யதா³க்²யயா |தஸ்ய தா³ஶரதே²꞉ பாதௌ³ ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யஹம் || பாஷண்ட³த்³ருமஷண்ட³தா³வத³ஹனஶ்சார்வாகஶைலாஶனி꞉பௌ³த்³த⁴த்⁴வாந்தனிராஸவாஸரபதிர்ஜைனேப⁴கண்டீ²ரவ꞉…
Dhati Panchakam in kannada

Dhati Panchakam in kannada

Dhati Panchakam in kannada ಪಾದುಕೇ ಯತಿರಾಜಸ್ಯ ಕಥಯನ್ತಿ ಯದಾಖ್ಯಯಾ |ತಸ್ಯ ದಾಶರಥೇಃ ಪಾದೌ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿಃಬೌದ್ಧಧ್ವಾನ್ತನಿರಾಸವಾಸರಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ…
Dhati Panchakam in telugu

Dhati Panchakam in telugu

Dhati Panchakam in telugu పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా |తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్ || పాషండద్రుమషండదావదహనశ్చార్వాకశైలాశనిఃబౌద్ధధ్వాన్తనిరాసవాసరపతిర్జైనేభకంఠీరవః…