Sadhana Panchakam in kannada

Sadhana Panchakam in kannada ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮನಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ |ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಭೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ…

Atma Panchakam in kannada

Atma Panchakam in kannada ನಾಽಹಂ ದೇಹೋ ನೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಂತರಂಗಂನಾಽಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಾಣವರ್ಗೋ ನ ಚಾಽಹಮ್ |ದಾರಾಪತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ತಾದಿದೂರ-ಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ ||…