Atma Panchakam in kannada

Atma Panchakam in kannada

Atma Panchakam in kannada

images 23 1

ನಾಽಹಂ ದೇಹೋ ನೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಂತರಂಗಂ
ನಾಽಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಾಣವರ್ಗೋ ನ ಚಾಽಹಮ್ |
ದಾರಾಪತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ತಾದಿದೂರ-
ಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೧ ||

ರಜ್ಜ್ವಜ್ಞಾನಾದ್ಭಾತಿ ರಜ್ಜುರ್ಯಥಾ ಹಿ-
ಸ್ಸ್ವಾತ್ಮಾಜ್ಞಾನಾದಾತ್ಮನೋ ಜೀವಭಾವಃ |
ಆಪ್ತೋಕ್ತ್ಯಾ ಹಿ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶೇ ಸ ರಜ್ಜು-
ರ್ಜೀವೋ ನಾಽಹಂ ದೇಶಿಕೋಕ್ತ್ಯಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೨ ||

ಅಭಾತೀದಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮನ್ಯಸತ್ಯಂ
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪೇ ವಿಮೋಹಾತ್ |
ನಿದ್ರಾಮೋಹಾ-ತ್ಸ್ವಪ್ನವತ್ತನ್ನ ಸತ್ತ್ಯಂ
ಶುದ್ಧಃ ಪೂರ್ಣೋ ನಿತ್ಯ ಏಕಶ್ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೩ ||

ಮತ್ತೋ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿದತ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ
ಸತ್ಯಂ ಬಾಹ್ಯಂ ವಸ್ತುಮಾಯೋಪಕ್ಲುಪ್ತಮ್ |
ಆದರ್ಶಾಂತರ್ಭಾಸಮಾನಸ್ಯ ತುಲ್ಯಂ
ಮಯ್ಯದ್ವೈತೇ ಭಾತಿ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿವೋಽಹಮ್ || ೪ ||

ನಾಽಹಂ ಜಾತೋ ನ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ನ ನಷ್ಟೋ
ದೇಹಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಪ್ರಾಕೃತಾಸ್ಸರ್ವಧರ್ಮಾಃ |
ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ-ಶ್ಚಿನ್ಮಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ನಾಽಹಂ
ಕಾರಸ್ಯೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಮೇ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೫ ||

ನಾಽಹಂ ಜಾತೋ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಃ ಕುತೋ ಮೇ
ನಾಽಹಂ ಪ್ರಾಣಃ ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸೇ ಕುತೋ ಮೇ |
ನಾಽಹಂ ಚಿತ್ತಂ ಶೋಕಮೋಹೌ ಕುತೋ ಮೇ
ನಾಽಹಂ ಕರ್ತಾ ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ ಕುತೋ ಮೇ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಚಿತಾತ್ಮಪಂಚಕಮ್ ||

pravachana in kannada,kannada,kannada story,kannada pravachana,kannada pravachanagalu,kannada speech,kannada satsanga,kannada motivation,kannada speech on worry,rama raksha stotra in kannada,kannada spiritual speech,atma panchakam,adi shankaracharya story in kannada,shri shankaracharya story in kannada,shankaracharya life story in kannada,hindu history in kannada,hinduism story in kannada,motivational speaker in kannada,motivational story in kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *