Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada

Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರ…