Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada

Sri Shaligrama Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 20T200120.684 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಶಾಲಿಗ್ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀದೇವದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವತಾರ್ಚನಮುತ್ತಮಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ || ೧ ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಗಂಡಕ್ಯಾಂ ಚೋತ್ತರೇ ತೀರೇ ಗಿರಿರಾಜಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವಸುಂಧರಾ || ೨ ||

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮೋ ಭವೇದ್ದೇವೋ ದೇವೀ ದ್ವಾರಾವತೀ ಭವೇತ್ |
ಉಭಯೋಃ ಸಂಗಮೋ ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿಸ್ತತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩ ||

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ದ್ವಾರಾವತೀ ಶಿಲಾ |
ಉಭಯೋಃ ಸಂಗಮೋ ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಿಸ್ತತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ || ೪ ||

ಆಜನ್ಮಕೃತಪಾಪಾನಾಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಯ ಇಚ್ಛತಿ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾವಾರಿ ಪಾಪಹಾರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಶಂಖಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ತೋಯಂ ಭ್ರಾಮಿತಂ ಕೇಶವೋಪರಿ |
ಅಂಗಲಗ್ನಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಂ ದಹೇತ್ || ೭ ||

ಸ್ನಾನೋದಕಂ ಪಿಬೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಶಿಲೋದ್ಭವಮ್ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಳ್ಯ ಶುದ್ಧಂ ತತ್ತೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ || ೮ ||

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ |
ಸಮ್ಯಕ್ ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ನೈವೇದ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ || ೯ ||

ನೈವೇದ್ಯಯುಕ್ತಾಂ ತುಲಸೀಂ ಚ ಮಿಶ್ರಿತಾಂ
ವಿಶೇಷತಃ ಪಾದಜಲೇನ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಯೋಽಶ್ನಾತಿ ನಿತ್ಯಂ ಪುರತೋ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಜ್ಞಾಯುತಕೋಟಿಪುಣ್ಯಮ್ || ೧೦ ||

ಖಂಡಿತಾ ಸ್ಫುಟಿತಾ ಭಿನ್ನಾ ವಹ್ನಿದಗ್ಧಾ ತಥೈವ ಚ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾ ಯತ್ರ ತತ್ರ ದೋಷೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೧ ||

ನ ಮಂತ್ರಃ ಪೂಜನಂ ನೈವ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ಚ ಭಾವನಾ |
ನ ಸ್ತುತಿರ್ನೋಪಚಾರಶ್ಚ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾರ್ಚನೇ || ೧೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಂ ಪಾಪಂ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವಮ್ |
ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾರ್ಚನಾತ್ || ೧೩ ||

ನಾನಾವರ್ಣಮಯಂ ಚೈವ ನಾನಾಭೋಗೇನ ವೇಷ್ಟಿತಮ್ |
ತಥಾ ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವೋ ದೇವಶ್ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಚ ಕರ್ಮಣಾ |
ತಥಾ ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೫ ||

ಕೃಷ್ಣೇ ಶಿಲಾತಲೇ ಯತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸಂತತಿಂ ಧತ್ತೇ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ದದಾತಿ ಚ || ೧೬ ||

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಚಿಹ್ನಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಶ್ರೀಧರಃ ಸೂಕರೇ ವಾಮೇ ಹರಿದ್ವರ್ಣಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ || ೧೭ ||

ವರಾಹರೂಪಿಣಂ ದೇವಂ ಕೂರ್ಮಾಂಗೈರಪಿ ಚಿಹ್ನಿತಮ್ |
ಗೋಪದಂ ತತ್ರ ದೃಶ್ಯೇತ ವಾರಾಹಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ || ೧೮ ||

ಪೀತವರ್ಣಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಭಯಾವಹಮ್ |
ನಾರಸಿಂಹೋಽಭವದ್ದೇವೋ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೧೯ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಕೂರ್ಮಾಃ ಶಂಖೋ ಯತ್ರ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ |
ಶಂಖವರ್ಣಸ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ವಾಮೇ ದೇವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ || ೨೦ ||

ದಾಮೋದರಂ ತಥಾ ಸ್ಥೂಲಂ ಮಧ್ಯೇ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಪೂರ್ಣದ್ವಾರೇಣ ಸಂಕೀರ್ಣಾ ಪೀತರೇಖಾ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೧ ||

ಛತ್ರಾಕಾರೇ ಭವೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ವರ್ತುಲೇ ಚ ಮಹಾಶ್ರಿಯಃ |
ಕಪಟೇ ಚ ಮಹಾದುಃಖಂ ಶೂಲಾಗ್ರೇ ತು ರಣಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೨ ||

ಲಲಾಟೇ ಶೇಷಭೋಗಸ್ತು ಶಿರೋಪರಿ ಸುಕಾಂಚನಮ್ |
ಚಕ್ರಕಾಂಚನವರ್ಣಾನಾಂ ವಾಮದೇವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ || ೨೩ ||

ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ವೈ ಚಕ್ರೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಸ್ತು ಪಿಂಗಳಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹದೇವಾನಾಂ ಪೃಥಗ್ವರ್ಣಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೪ ||

ಲಂಬೋಷ್ಠೇ ಚ ದರಿದ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ಪಿಂಗಳೇ ಹಾನಿರೇವ ಚ |
ಲಗ್ನಚಕ್ರೇ ಭವೇದ್ವ್ಯಾಧಿರ್ವಿದಾರೇ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೫ ||

ಪಾದೋದಕಂ ಚ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಮಸ್ತಕೇ ಧಾರಯೇತ್ಸದಾ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ದೃಷ್ಟಂ ಭಕ್ಷಿತವ್ಯಂ ತುಲಸೀದಳಮಿಶ್ರಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಕಲ್ಪಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ವೈಕುಂಠೇ ವಸತೇ ಸದಾ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಬಿಂದುರ್ಹತ್ಯಾಕೋಟಿವಿನಾಶನಃ || ೨೭ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪೂಜಿತಂ ಚಾಪಿ ಸರ್ವದಾ |
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಚ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ || ೨೮ ||

ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೨೯ ||

ದಶಾವತಾರೋ ದೇವಾನಾಂ ಪೃಥಗ್ವರ್ಣಸ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ |
ಈಪ್ಸಿತಂ ಲಭತೇ ರಾಜ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾಮನುಕ್ರಮಾತ್ || ೩೦ ||

ಕೋಟ್ಯೋ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾನಾಮಗಮ್ಯಾಗಮ್ಯಕೋಟಯಃ |
ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನಾಶಮಾಯಾಂತಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ನೈವೇದ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ || ೩೧ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶನಮ್ |
ತಸ್ಮಾದಷ್ಟಗುಣಂ ಪಾಪಂ ಭೂಮೌ ಬಿಂದುನಿಪಾತನಾತ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ಗಂಡಕೀಶಿಲಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಯುಧಿಷ್ಠಿರಸಂವಾದೇ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

shri suktam in kannada,shaligrama stotram,saligrama pooja in kannada,shaligram stotram in hindi,mantra pushpam in kannada,mantrapushpam in kannada,puja mantra in kannada,sri suktam in kannada,shaligram stotram mantra,lakshmi narasimha swamy ashtottaram in kannada,shaligram stotram,saligrama stotram,vishnu shaligrama stotram,shaligram,shree suktam in kannada,vishnu suktam in kannada,lakshmi suktam in kannada,puja vidhana in kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *