May 24, 2024

Sri Shaligrama Stotram lyrics in tamil

images 2023 12 20T200120.684 2

அஸ்ய ஶ்ரீஶாலிக்³ராமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீப⁴க³வாந் ருஷி꞉ ஶ்ரீநாராயணோ தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீஶாலிக்³ராமஸ்தோத்ரமந்த்ர ஜபே விநியோக³꞉ ।

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஶ்ரீதே³வதே³வ தே³வேஶ தே³வதார்சநமுத்தமம் ।
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ப்³ரூஹி மே புருஷோத்தம ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச ।
க³ண்ட³க்யாம் சோத்தரே தீரே கி³ரிராஜஸ்ய த³க்ஷிணே ।
த³ஶயோஜநவிஸ்தீர்ணா மஹாக்ஷேத்ரவஸுந்த⁴ரா ॥ 2 ॥

ஶாலிக்³ராமோ ப⁴வேத்³தே³வோ தே³வீ த்³வாராவதீ ப⁴வேத் ।
உப⁴யோ꞉ ஸங்க³மோ யத்ர முக்திஸ்தத்ர ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 3 ॥

ஶாலிக்³ராமஶிலா யத்ர யத்ர த்³வாராவதீ ஶிலா ।
உப⁴யோ꞉ ஸங்க³மோ யத்ர முக்திஸ்தத்ர ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 4 ॥

ஆஜந்மக்ருதபாபாநாம் ப்ராயஶ்சித்தம் ய இச்ச²தி ।
ஶாலிக்³ராமஶிலாவாரி பாபஹாரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥

அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶநம் ।
விஷ்ணோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யஹம் ॥ 6 ॥

ஶங்க²மத்⁴யே ஸ்தி²தம் தோயம் ப்⁴ராமிதம் கேஶவோபரி ।
அங்க³ளக்³நம் மநுஷ்யாணாம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கம் த³ஹேத் ॥ 7 ॥

ஸ்நாநோத³கம் பிபே³ந்நித்யம் சக்ராங்கிதஶிலோத்³ப⁴வம் ।
ப்ரக்ஷால்ய ஶுத்³த⁴ம் தத்தோயம் ப்³ரஹ்மஹத்யாம் வ்யபோஹதி ॥ 8 ॥

அக்³நிஷ்டோமஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதாநி ச ।
ஸம்யக் ப²லமவாப்நோதி விஷ்ணோர்நைவேத்³யப⁴க்ஷணாத் ॥ 9 ॥

நைவேத்³யயுக்தாம் துலஸீம் ச மிஶ்ரிதாம்
விஶேஷத꞉ பாத³ஜலேந விஷ்ணோ꞉ ।
யோ(அ)ஶ்நாதி நித்யம் புரதோ முராரே꞉
ப்ராப்நோதி யஜ்ஞாயுதகோடிபுண்யம் ॥ 10 ॥

க²ண்டி³தா ஸ்பு²டிதா பி⁴ந்நா வஹ்நித³க்³தா⁴ ததை²வ ச ।
ஶாலிக்³ராமஶிலா யத்ர தத்ர தோ³ஷோ ந வித்³யதே ॥ 11 ॥

ந மந்த்ர꞉ பூஜநம் நைவ ந தீர்த²ம் ந ச பா⁴வநா ।
ந ஸ்துதிர்நோபசாரஶ்ச ஶாலிக்³ராமஶிலார்சநே ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கம் பாபம் மநோவாக்காயஸம்ப⁴வம் ।
ஶீக்⁴ரம் நஶ்யதி தத்ஸர்வம் ஶாலிக்³ராமஶிலார்சநாத் ॥ 13 ॥

நாநாவர்ணமயம் சைவ நாநாபோ⁴கே³ந வேஷ்டிதம் ।
ததா² வரப்ரஸாதே³ந லக்ஷ்மீகாந்தம் வதா³ம்யஹம் ॥ 14 ॥

நாராயணோத்³ப⁴வோ தே³வஶ்சக்ரமத்⁴யே ச கர்மணா ।
ததா² வரப்ரஸாதே³ந லக்ஷ்மீகாந்தம் வதா³ம்யஹம் ॥ 15 ॥

க்ருஷ்ணே ஶிலாதலே யத்ர ஸூக்ஷ்மம் சக்ரம் ச த்³ருஶ்யதே ।
ஸௌபா⁴க்³யம் ஸந்ததிம் த⁴த்தே ஸர்வஸௌக்²யம் த³தா³தி ச ॥ 16 ॥

வாஸுதே³வஸ்ய சிஹ்நாநி த்³ருஷ்ட்வா பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஸூகரே வாமே ஹரித்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே ॥ 17 ॥

வராஹரூபிணம் தே³வம் கூர்மாங்கை³ரபி சிஹ்நிதம் ।
கோ³பத³ம் தத்ர த்³ருஶ்யேத வாராஹம் வாமநம் ததா² ॥ 18 ॥

பீதவர்ணம் து தே³வாநாம் ரக்தவர்ணம் ப⁴யாவஹம் ।
நாரஸிம்ஹோ(அ)ப⁴வத்³தே³வோ மோக்ஷத³ம் ச ப்ரகீர்திதம் ॥ 19 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³கூர்மா꞉ ஶங்கோ² யத்ர ப்ரத்³ருஶ்யதே ।
ஶங்க²வர்ணஸ்ய தே³வாநாம் வாமே தே³வஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 20 ॥

தா³மோத³ரம் ததா² ஸ்தூ²லம் மத்⁴யே சக்ரம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
பூர்ணத்³வாரேண ஸங்கீர்ணா பீதரேகா² ச த்³ருஶ்யதே ॥ 21 ॥

ச²த்ராகாரே ப⁴வேத்³ராஜ்யம் வர்துலே ச மஹாஶ்ரிய꞉ ।
கபடே ச மஹாது³꞉க²ம் ஶூலாக்³ரே து ரணம் த்⁴ருவம் ॥ 22 ॥

லலாடே ஶேஷபோ⁴க³ஸ்து ஶிரோபரி ஸுகாஞ்சநம் ।
சக்ரகாஞ்சநவர்ணாநாம் வாமதே³வஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 23 ॥

வாமபார்ஶ்வே ச வை சக்ரே க்ருஷ்ணவர்ணஸ்து பிங்க³ளம் ।
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹதே³வாநாம் ப்ருத²க்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே ॥ 24 ॥

லம்போ³ஷ்டே² ச த³ரித்³ரம் ஸ்யாத்பிங்க³ளே ஹாநிரேவ ச ।
லக்³நசக்ரே ப⁴வேத்³வ்யாதி⁴ர்விதா³ரே மரணம் த்⁴ருவம் ॥ 25 ॥

பாதோ³த³கம் ச நிர்மால்யம் மஸ்தகே தா⁴ரயேத்ஸதா³ ।
விஷ்ணோர்த்³ருஷ்டம் ப⁴க்ஷிதவ்யம் துலஸீத³ளமிஶ்ரிதம் ॥ 26 ॥

கல்பகோடிஸஹஸ்ராணி வைகுண்டே² வஸதே ஸதா³ ।
ஶாலிக்³ராமஶிலாபி³ந்து³ர்ஹத்யாகோடிவிநாஶந꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்மாத்ஸம்பூஜயேத்³த்⁴யாத்வா பூஜிதம் சாபி ஸர்வதா³ ।
ஶாலிக்³ராமஶிலாஸ்தோத்ரம் ய꞉ படே²ச்ச த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 28 ॥

ஸ க³ச்சே²த்பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ர லோகேஶ்வரோ ஹரி꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ॥ 29 ॥

த³ஶாவதாரோ தே³வாநாம் ப்ருத²க்³வர்ணஸ்து த்³ருஶ்யதே ।
ஈப்ஸிதம் லப⁴தே ராஜ்யம் விஷ்ணுபூஜாமநுக்ரமாத் ॥ 30 ॥

கோட்யோ ஹி ப்³ரஹ்மஹத்யாநாமக³ம்யாக³ம்யகோடய꞉ ।
தா꞉ ஸர்வா நாஶமாயாந்தி விஷ்ணோர்நைவேத்³யப⁴க்ஷணாத் ॥ 31 ॥

விஷ்ணோ꞉ பாதோ³த³கம் பீத்வா கோடிஜந்மாக⁴நாஶநம் ।
தஸ்மாத³ஷ்டகு³ணம் பாபம் பூ⁴மௌ பி³ந்து³நிபாதநாத் ॥ 32 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴விஷ்யோத்தரபுராணே க³ண்ட³கீஶிலாமாஹாத்ம்யே ஶ்ரீக்ருஷ்ணயுதி⁴ஷ்டி²ரஸம்வாதே³ ஶாலிக்³ராம ஸ்தோத்ரம் ।

shaligrama stotram,shaligram stotram,shaligram stotra,shaligram,saligrama stotram,shaligram shila,. shaligrama stotram,saligram stotram,vishnu shaligrama stotram,shaligram stotram mantra,saligrama stotra,shaligram shila stotram,shri shaligram shila stotram,shaligram stotram in hindi,shree shaligram shila stotram,shaligrama pooja,saligrama,shaligram stone,saligrama pooja,stotram,shaligrama mantra,shaligram puja vidhi,shri shalgram stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!