Yati Panchakam in hindi

Yati Panchakam in hindi

Yati Panchakam in hindi वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तःभिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः ।विशोकमन्तःकरणे रमन्तःकौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ १…