Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಷು ಸದಾ ರಮನ್ತಃಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮಾತ್ರೇಣ ಚ ತುಷ್ಟಿಮನ್ತಃ |ವಿಶೋಕಮನ್ತಃಕರಣೇ ರಮನ್ತಃಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೧…
Sadhana Panchakam in hindi

Sadhana Panchakam in hindi

Sadhana Panchakam in hindi वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतांतेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मनस्त्यज्यताम् ।पापौघः परिभूयतां भवसुखे…
Sadhana Panchakam in tamil

Sadhana Panchakam in tamil

Sadhana Panchakam in tamil வேதோ³ நித்யமதீ⁴யதாம் தது³தி³தம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீ²யதாம்தேனேஶஸ்ய விதீ⁴யதாமபசிதி꞉ காம்யே மனஸ்த்யஜ்யதாம் |பாபௌக⁴꞉ பரிபூ⁴யதாம் ப⁴வஸுகே²…
Sadhana Panchakam in kannada

Sadhana Panchakam in kannada

Sadhana Panchakam in kannada ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮನಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ |ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಭೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ…
Sadhana Panchakam in telugu

Sadhana Panchakam in telugu

Sadhana Panchakam in telugu వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాంతేనేశస్య విధీయతామపచితిః కామ్యే మనస్త్యజ్యతామ్ |పాపౌఘః పరిభూయతాం భవసుఖే…