Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada

images 46 1

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಷು ಸದಾ ರಮನ್ತಃ
ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮಾತ್ರೇಣ ಚ ತುಷ್ಟಿಮನ್ತಃ |
ವಿಶೋಕಮನ್ತಃಕರಣೇ ರಮನ್ತಃ
ಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೧ ||

ಮೂಲಂ ತರೋಃ ಕೇವಲಮಾಶ್ರಯನ್ತಃ
ಪಾಣಿದ್ವಯಂ ಭೋಕ್ತುಮಮನ್ತ್ರಯನ್ತಃ |
ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಕಂಥಾಮಿವ ಕುತ್ಸಯನ್ತಃ
ಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೨ ||

ದೇಹಾದಿಭಾವಂ ಪರಿಮಾರ್ಜಯನ್ತಃ
ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವಲೋಕಯನ್ತಃ |
ನಾನ್ತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಬಹಿಃ ಸ್ಮರನ್ತಃ
ಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೩ ||

ಸ್ವಾನನ್ದಭಾವೇ ಪರಿತುಷ್ಟಿಮನ್ತಃ
ಸಂಶಾಂತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯದೃಷ್ಟಿಮನ್ತಃ |
ಅಹರ್ನಿಶಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯೇ ರಮನ್ತಃ
ಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಂ ಪಾವನಮುಚ್ಚರನ್ತಃ
ಪತಿಂ ಪಶೂನಾಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯನ್ತಃ |
ಭಿಕ್ಷಾಶನಾ ದಿಕ್ಷು ಪರಿಭ್ರಮನ್ತಃ
ಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೫ ||

ಕೌಪೀನಪಂಚರತ್ನಸ್ಯ ಮನನಂ ಯಾತಿ ಯೋ ನರಃ |
ವಿರಕ್ತಿಂ ಧರ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ ವಿರಚಿತಂ ಯತಿಪಂಚಕಂ ||

jagrata panchakam,sadhana panchakam in sanskrit,kaupina panchakam,yati panchakam,maya panchakam,sadhana panchakam,yati panchakam meaning,sadhana panchakam chanting,sadhana panchakam meaning,kaupeena panchakam,panchakam,kashi panchakam,sadhana panchakam chinmaya mission,matru panchakam,sadhana panchakam stotram,sadhana panchakam telugu meaning,manisha panchakam,kaupina panchakam with lyrics,jagratha panchakam,koupeena panchakam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *