Yati Panchakam in tamil

Yati Panchakam in tamil

Yati Panchakam in tamil வேதா³ந்தவாக்யேஷு ஸதா³ ரமந்த꞉பி⁴க்ஷாந்நமாத்ரேண ச துஷ்டிமந்த꞉ ।விஶோகமந்த꞉கரணே ரமந்த꞉கௌபீநவந்த꞉ க²லு பா⁴க்³யவந்த꞉ ॥ 1…
Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada

Yati Panchakam in kannada ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಷು ಸದಾ ರಮನ್ತಃಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮಾತ್ರೇಣ ಚ ತುಷ್ಟಿಮನ್ತಃ |ವಿಶೋಕಮನ್ತಃಕರಣೇ ರಮನ್ತಃಕೌಪೀನವನ್ತಃ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ || ೧…