April 24, 2024

Kasi Panchakam lyrics in kannada

images 69 1

ಮನೋ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಮೋಪಶಾಂತಿಃ ಸಾ ತೀರ್ಥವರ್ಯಾ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಚ
ಜ್ಞಾನಪ್ರವಾಹಾ ವಿಮಲಾದಿಗಂಗಾ ಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ || ೧ ||

ಯಸ್ಯಾಮಿದಂ ಕಲ್ಪಿತಮಿಂದ್ರಜಾಲಂ ಚರಾಚರಂ ಭಾತಿ ಮನೋವಿಲಾಸಂ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖೈಕಾ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಾ ಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ || ೨ ||

ಕೋಶೇಷು ಪಂಚಸ್ವಧಿರಾಜಮಾನಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಭವಾನೀ ಪ್ರತಿದೇಹಗೇಹಂ
ಸಾಕ್ಷೀ ಶಿವಃ ಸರ್ವಗತೋಽಂತರಾತ್ಮಾ ಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ || ೩ ||

ಕಾಶ್ಯಾ ಹಿ ಕಾಶತ ಕಾಶೀ ಕಾಶೀ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ
ಸಾ ಕಾಶೀ ವಿದಿತಾ ಯೇನ ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಹಿ ಕಾಶಿಕಾ || ೪ ||

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶರೀರಂ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ
ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗಯೇಯಂ ನಿಜಗುರುಚರಣಧ್ಯಾನಯೋಗಃ ಪ್ರಯಾಗಃ
ವಿಶ್ವೇಶೋಽಯಂ ತುರೀಯಃ ಸಕಲಜನಮನಃ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತೋಽಂತರಾತ್ಮಾ
ದೇಹೇ ಸರ್ವಂ ಮದೀಯೇ ಯದಿ ವಸತಿ ಪುನಸ್ತೀರ್ಥಮನ್ಯತ್ಕಿಮಸ್ತಿ || ೫ ||

kashi panchakam,kasi panchakam,kashi panchaka,in kannada,kashi,karthika masam pooja in kannada,lord shiva songs in kannada,manisha panchakam in telugu,panchakam,matru panchakam,kasi panchakkam,kannada,kannada youtube channel,kannada songs,kannada guru charitra,manisha panchakam,koupeena panchakam,lord shiva kannada songs,maya panchakam,guru charitre kannada pdf,kashi vishwanath aarti,mathru panchakam,shiva bhakthi songs kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!