Triveni Stotram in tamil

Triveni Stotram in tamil

Triveni Stotram in tamil முக்தாமயாளங்க்ருதமுத்³ரவேணீப⁴க்தாப⁴யத்ராணஸுப³த்³த⁴வேணீ ।மத்தாலிகு³ஞ்ஜந்மகரந்த³வேணீஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 1 ॥ லோகத்ரயைஶ்வர்யநிதா³நவேணீதாபத்ரயோச்சாடநப³த்³த⁴வேணீ ।த⁴ர்மார்த²காமாகலநைகவேணீஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ…
Triveni Stotram in kannada

Triveni Stotram in kannada

Triveni Stotram in kannada ಮುಕ್ತಾಮಯಾಲಂಕೃತಮುದ್ರವೇಣೀಭಕ್ತಾಭಯತ್ರಾಣಸುಬದ್ಧವೇಣೀ |ಮತ್ತಾಲಿಗುಂಜನ್ಮಕರಂದವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೧ || ಲೋಕತ್ರಯೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನವೇಣೀತಾಪತ್ರಯೋಚ್ಚಾಟನಬದ್ಧವೇಣೀ |ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಕಲನೈಕವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ…