Varaha Purana in kannada

Varaha Purana in kannada

Varaha Purana in kannada ದೇವಾ ಊಚುಃ |ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಸಂಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಃ ಪತೇ |ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕ |ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಸ್ವರೂಪಾಯ…