Varaha Purana in kannada

Varaha Purana in kannada

Varaha Purana in kannada

images 5 1

ದೇವಾ ಊಚುಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಸಂಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಃ ಪತೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕ |
ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ತ್ವಯೇಯಂ ಪಾಲ್ಯತೇ ಪೃಥ್ವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಚ ತ್ವಯೈವ ಹಿ |
ಜನಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ಸತ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಸರ್ವಂ ತು ಪಾಲ್ಯತೇ || ೨ ||

ನ ತ್ವಯಾ ರಹಿತಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ |
ವಿದ್ಯತೇ ತ್ವದ್ವಿಹೀನಂ ತು ಸದ್ಯೋ ನಶ್ಯತಿ ವೈ ಜಗತ್ || ೩ ||

ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸತಾಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪವಾನ್ |
ರಾಜಸಾನಾಂ ರಜಸ್ತ್ವಂ ಚ ತಾಮಸಾನಾಂ ತಮ ಏವ ಚ || ೪ ||

ಚತುಷ್ಪಾದೋ ಭವಾನ್ ದೇವ ಚತುಃಶೃಂಗಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ಸಪ್ತಹಸ್ತಿಸ್ತ್ರಿಬಂಧಶ್ಚ ವೃಷರೂಪ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ವಯಂ ದೇವ ಸರ್ವ ಉನ್ಮಾರ್ಗವರ್ತಿನಃ |
ತನ್ಮಾರ್ಗಂ ಯಚ್ಛ ಮೂಢಾನಾಂ ತ್ವಂ ಹಿ ನಃ ಪರಮಾಗತಿಃ || ೬ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತಸ್ತದಾ ದೇವೈರ್ವೃಷರೂಪೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಮನಸಾ ಶಾಂತಚಕ್ಷುರಪಶ್ಯತ || ೭ ||

ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರಾಸ್ತು ತೇ ದೇವಾಃ ಸ್ವಯಂ ಧರ್ಮೇಣ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಕ್ಷಣೇನ ಗತಸಂಮೋಹಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ಸದ್ಧರ್ಮಸಂಹಿತಾಃ || ೮ ||

ಅಸುರಾ ಅಪಿ ತದ್ವಚ್ಚ ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉವಾಚ ತಮ್ |
ಅದ್ಯಪ್ರಭೃತಿ ತೇ ಧರ್ಮ ತಿಥಿರಸ್ತು ತ್ರಯೋದಶೀ || ೯ ||

ಯಸ್ತಾಮುಪೋಷ್ಯ ಪುರುಷೋ ಭವಂತಂ ಸಮುಪಾರ್ಜಯೇತ್ |
ಕೃತ್ವಾ ಪಾಪಸಮಾಹಾರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮುಂಚತಿ ಮಾನವಃ || ೧೦ ||

ಯಚ್ಚಾರಣ್ಯಮಿದಂ ಧರ್ಮ ತ್ವಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚಿರಂ ಪ್ರಭೋ |
ತತೋ ನಾಮ್ನಾ ಭವಿಷ್ಯೇ ತದ್ಧರ್ಮಾರಣ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ಚತುಸ್ತ್ರಿಪಾದ್ದ್ವ್ಯೇಕಪಾಚ್ಚ ಪ್ರಭೋ ತ್ವಂ
ಕೃತಾದಿಭಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ಯೇನ ಲೋಕೈಃ |
ತಥಾ ತಥಾ ಕರ್ಮಭೂಮೌ ನಭಶ್ಚ
ಪ್ರಾಯೋಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಗೃಹಂ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಮ್ || ೧೨ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತಮಾತ್ರಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೋಽಧುನಾ
ಸುರಾಸುರಾಣಾಮಥ ಪಶ್ಯತಾಂ ನೃಪ |
ಅದೃಶ್ಯತಾಮಗಮತ್ ಸ್ವಾಲಯಾಂಶ್ಚ
ಜಗ್ಮುಃ ಸುರಾಃ ಸವೃಷಾ ವೀತಶೋಕಾಃ || ೧೩ ||

ಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಂ ಯ ಇಮಾಂ ಶ್ರಾವಯೀತ
ತದಾ ಶ್ರಾದ್ಧೇ ತರ್ಪಯೇತ ಪಿತೄಂಶ್ಚ |
ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಪಾಯಸೇನ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸ ಸ್ವರ್ಗಗಾಮೀ ತು ಸುರಾನುಪೇಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

garuda purana in kannada,kannada,mahabharata in kannada,shiva purana in kannada,vishnu purana in kannada,varahi stotra in kannada,18 puranas in kannada,varahi ashtothara in kannada,garuda purana in kannada story,garuda purana in kannada part 01,varaha purana,kantara kannada movie,sr tv kannada,18 puranas name in kannada,varahi navaratri pooja vidhana in kannada,varaha avatara story in kannada,garuda purana in kannada after death

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *