Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada

Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada

Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ…
Sri Vishnu Kavacham lyrics in telugu

Sri Vishnu Kavacham lyrics in telugu

Sri Vishnu Kavacham lyrics in telugu అస్య శ్రీవిష్ణుకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, శ్రీమన్నారాయణప్రసాదసిద్ధ్యర్థే…