May 21, 2024

Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada

images 2023 12 22T115704.635 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಂ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ||

ಓಂ ಪೂರ್ವತೋ ಮಾಂ ಹರಿಃ ಪಾತು ಪಶ್ಚಾಚ್ಚಕ್ರೀ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರತಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಶೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ||

ಊರ್ಧ್ವಮಾನಂದಕೃತ್ಪಾತು ಅಧಸ್ತಾಚ್ಛಾರ್ಙ್ಗಭೃತ್ಸದಾ |
ಪಾದೌ ಪಾತು ಸರೋಜಾಂಘ್ರಿಃ ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜನಾರ್ದನಃ ||

ಜಾನುನೀ ಮೇ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಊರೂ ಪಾತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪೃಷ್ಠಂ ಪಾತು ಮಮಾವ್ಯಯಃ ||

ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಮಮಾನನ್ತಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ರಾಕ್ಷಸಮರ್ದನಃ |
ದಾಮೋದರೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ನೃಕೇಸರೀ ||

ಕರೌ ಮೇ ಕಾಳಿಯಾರಾತಿಃ ಭುಜೌ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಃ |
ಕಂಠಂ ಕಾಲಾಂಬುದಶ್ಯಾಮಃ ಸ್ಕನ್ಧೌ ಮೇ ಕಂಸಮರ್ದನಃ ||

ನಾರಾಯಣೋಽವ್ಯಾನ್ನಾಸಾಂ ಮೇ ಕರ್ಣೌ ಕೇಶಿಪ್ರಭಂಜನಃ |
ಕಪೋಲೇ ಪಾತು ವೈಕುಂಠೋ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ದಯಾನಿಧಿಃ ||

ಆಸ್ಯಂ ದಶಾಸ್ಯಹನ್ತಾಽವ್ಯಾತ್ ನೇತ್ರೇ ಮೇ ಹರಿಲೋಚನಃ | [** ಪದ್ಮಲೋಚನಃ **]
ಭ್ರುವೌ ಮೇ ಪಾತು ಭೂಮೀಶೋ ಲಲಾಟಂ ಮೇ ಸದಾಽಚ್ಯುತಃ ||

ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಗೋವಿಂದಃ ಶಿರೋ ಗರುಡವಾಹನಃ |
ಮಾಂ ಶೇಷಶಾಯೀ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವ್ಯಾಧಿಭ್ಯೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ||

ಪಿಶಾಚಾಗ್ನಿಜ್ವರೇಭ್ಯೋ ಮಾಮಾಪದ್ಭ್ಯೋಽವತು ವಾಮನಃ |
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದುರಿತೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪಾತು ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ||

ಇದಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕವಚಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಂ |
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕವಚಮ್ |

vishnu,vishnu kavacham in telugu,kavacham,vishnu kavacham,narayana kavacham,shri vishnu kavacham kannada,narayana kavacham in sanskrit,vishnu kavach in sanskrit,vishnu sahasranamam,narayana kavacha,vishnu kavacham mantra,vishnu kavacham new,shri hari vishnu kavacham,shri vishnu kavacham sanskrit,rama raksha stotra in kannada,kavacha,vishnu sahasranamam kannada lyrics,vishnu kavacham latest,sri garuda kavacham in tamil,discourse in kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!